Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016 21:19

Αρχέλων, MEDASSET και WWF Ελλάς για το σχέδιο προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Αρχέλων, MEDASSET και WWF Ελλάς για το σχέδιο προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου

ΑΡΧΕΛΩΝ, MEDASSET, WWF Ελλάς 
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρχέλων, MEDASSET και WWF Ελλάς έχουν καταθέσει κοινό κείμενο. Μεταξύ των παρατηρήσεων που κάνουν υπογραμμίζεται ότι στο νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος γίνεται αναφορά σε υφιστάμενους δρόμους και παραλείπεται να αναφερθεί ότι οι δρόμοι που διανοίχθηκαν από ιδιώτη πριν λίγα χρόνια στην περιοχή μεταξύ του Αϊ Γιαννάκη και της Ελαίας είναι παράνομοι και πρέπει να καταργηθούν και να αποκατασταθεί πλήρως η περιβαλλοντική ζημιά που έχει προκληθεί…

Ειδικότερα, οι γενικές παρατηρήσεις των τριών περιβαλλοντικών οργανώσεων έχουν ως εξής:
1.      Το σχέδιο Π.Δ. επιδιώκει να καλύψει βασικές υποχρεώσεις της χώρας που αφορούν στην εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα στην προστασία και διαχείριση τριών περιοχών Natura 2000 καθώς και προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, και θα πρέπει να λάβει υπόψη του πρόσφατες εξελίξεις και συγκεκριμένα 1) την εκκρεμή υπόθεση στο ΔΕΕ (C 504/14) και τη σχετική πρόταση της Γενικής Εισαγγελέως, 2) το πρακτικό επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προηγούμενου σχεδίου διατάγματος για την περιοχή, 3) τη Σύσταση της Σύμβασης της Βέρνης (174, Δεκέμβριος 2014) και την νέα επιστολή που έχει στείλει προς την Ελλάδα, 4) την Έκθεση Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας πράξεων και ενεργειών που σχετίζονται με υπόθεση διάνοιξης δρόμων και οικοδόμησης σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Δεκέμβριος 2013), 5) τα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για παρεμβάσεις στην περιοχή.
2.      Με δεδομένο το Π.Ε. 32/2015 (Σκ. 13) αλλά και την ΕΠΜ (Κεφ. 2.5) δεν καθίσταται σαφές γιατί δεν προκρίνεται ο χαρακτηρισμός «εθνικό πάρκο» για το σύνολο της έκτασης της περιοχής στο οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να περιλαμβάνονται οι ζώνες που προτείνονται. Λόγω της «μεγάλης έκτασης» και της «εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητας» της περιοχής που καλύπτει το Π.Δ., αιτιολογείται ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο. Καθώς «μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια… περιοχή μπορεί να ονομάζεται ειδικότερα θαλάσσιο πάρκο» (άρθρο 5 παρ. 3γ Ν. 3937/2011).
3.      Στο σχέδιο Π.Δ., τόσο στο άρθρο 3 όσο και στις γενικές διατάξεις, γίνεται συχνή αναφορά στη χρήση «υφιστάμενων» δρόμων, μη διαφοροποιώντας τους νόμιμους από τους παράνομους δρόμους και ουσιαστικά νομιμοποιώντας, για παράδειγμα, τους παράνομους δρόμους που έχουν ανοιχτεί στις ζώνες ΠΠΦ1 και ΠΠΦ2 (όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της «Νέος Κότινος Α.Ε.»). Εντύπωση προκαλεί ότι ενώ σε σημεία του διατάγματος (αρθ. 3,Β.1.2(α)4, αρθ. 3Β.1.2(γ)4, αρθ.3Β.1.3(2) κοκ) προβλέπεται η διατήρηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της ανεπίστρωτης της επιφάνειας των υφιστάμενων χωματοδρόμων, σε άλλα σημεία δεν υπάρχει ουδεμία τέτοια πρόβλεψη, αφήνοντας το περιθώριο ακόμα και για ασφαλτόστρωση τους. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη 1) οι διατάξεις του άρθ. 14 παρ. 4 Ν. 3937/2011, 2) η Έκθεση Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο την διενέργεια ελέγχου νομιμότητας πράξεων και ενεργειών που σχετίζονται με υπόθεση διάνοιξης δρόμων και οικοδόμησης σε Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Δεκέμβριος 2013), 3) τα πορίσματα των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 4) η υπ’ αριθμ. 174 Σύσταση της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (Δεκέμβριος 2014), 5) το υπ’ αριθμ. 32/2015 Π.Ε. του ΣτΕ (βλ. σκέψη 16, σελ. 38, περίπτωση γ) και 6) οι από 18/02/2016 κατατεθειμένες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως (σκέψεις 67 έως 84). Προτείνεται σε όλο το διάταγμα να γίνεται αναφορά σε «νόμιμα υφιστάμενους δρόμους». Ειδικά για τους δρόμους που είναι παράνομοι θα πρέπει να προβλέπει το διάταγμα το κλείσιμο τους και την πλήρη αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας που έχει σημειωθεί.
Στ.Μ.