Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016 16:41

Το κοινό συμφέρον και η υπό εξέλιξη πράξη εφαρμογής του Ασπροχώματος

Το κοινό συμφέρον και η υπό εξέλιξη πράξη εφαρμογής του Ασπροχώματος

«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»* 
Καταψηφίσαμε την αναιτιολόγητη, κατά τη γνώμη μας,  εισήγηση της πλειοψηφίας ( και  όχι της υπηρεσίας της Πολεοδομίας), που  πρότεινε η μελέτη Πράξης Εφαρμογής του Ασπροχώματος να συνταχθεί με τις διατάξεις του  Π.Δ. του 1985. Συνταχθήκαμε με την πρόταση των μελετητών, την εισήγηση της υπηρεσίας  Πολεοδομίας  του  Δήμου  και  του Τεχνικού Επιμελητηρίου,  για  τους  ακόλουθους λόγους:…

1]  Γιατί ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών σε γη με το Π.Δ. 1985 δημιουργεί τεράστια ελλείμματα της τάξης των 128 στρεμμάτων.
2]  Γιατί το ποσοστό των ιδιοκτησιών που έχουν έλλειμμα από 10% έως 100%  ανέρχεται στο 35%.
3]  Γιατί το έλλειμμα για τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, χώροι πρασίνου κτλ) και κοινωφελών χώρων υπερβαίνει το 70% των προβλεπόμενων από την πολεοδομική μελέτη. 
4] Γιατί αποδείχθηκε νομοθετικά ότι, η πιο πιθανή περίπτωση για την απόκτηση των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων είναι αυτή της διαδικασίας άρσης και επιβολής εκ νέου απαλλοτρίωσης στο ακίνητο. Αυτή μπορεί να επιβληθεί  ή με δικαστική απόφαση ή με την εκπνοή 15ετίας από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ή της 5ετίας από την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Δηλαδή, να ξεκινήσει η διαδικασία για  την  απόκτηση  των  άνω  χώρων  μετά το 2020,  που τότε μόνο  θα μπορεί ο Δήμος να επιλέξει ακόμη και εξωδικαστικό συμβιβασμό.
5]  Γιατί θα επιβαρυνθεί ο δημοτικός προϋπολογισμός με 15.000.000,00€ για την απόκτηση των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
6] Γιατί μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών θα ταλαιπωρηθεί σε μια ατέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία πράξεων αναλογισμού, διορθωτικών πράξεων εφαρμογής και τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου να έχει δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής αδείας και αξιοποίησης της περιουσίας του. 
Ήταν  παραπλανητικό το δίλημμα, που ετέθη στο δημοτικό συμβούλιο, ότι  θα  έπρεπε,  με  την  απόφασή  μας,  να  διαλέξουμε,  είτε  την  ακύρωση της Πολεοδομικής μελέτης,  είτε την  ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής  μόνο  με το Π.Δ. του ’85.
Σταθμίσαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο περιπτώσεων (Π.Δ. 1985 και Ν. 4315/2014) και επιλέξαμε ότι το κοινό συμφέρον τελικά του Δήμου, των κατοίκων του Ασπροχώματος και των κατοίκων όλου του Δήμου Καλαμάτας  είναι η εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 4315/2014 στην υπό εξέλιξη πράξη εφαρμογής του Ασπροχώματος.

*Μείζων μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας