Τρίτη, 17 Μαϊος 2016 18:22

Θεσμικές παρεμβάσεις για τον αθλητισμό, σε επίπεδο Δήμου Καλαμάτας

Θεσμικές παρεμβάσεις για τον αθλητισμό, σε επίπεδο Δήμου Καλαμάτας

Του Στάθη Σταματόπουλου* 
Η Δημοτική  μας  παράταξη «Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί  Πολίτες»  με επικεφαλής το  Μανώλη Μάκαρη, ολοκλήρωσε  έναν κύκλο επαφών με αθλητικούς παράγοντες, σωματεία  και   αθλούμενους της πόλης, καθώς και μια σειρά επισκέψεων  σε  αθλητικούς χώρους και  προχώρησε στη διατύπωση  προτάσεων, μεταξύ των οποίων περιέχονται και αυτές που  αφορούν σε θεσμικές παρεμβάσεις για τον αθλητισμό,  σε  επίπεδο  Δήμου…

Α] ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  -  ΧΑΡΑΞΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΑΠΟ   Α.Ο. - ΠΟΡΟΙ
Στις  23-12- 2014   υπήρξε  μια  θεσμική  μεταβολή,  σε  επίπεδο  Δήμου,   με  την  κατάργηση του  ΝΠΔΔ  «Φορέας Κοινωνικής  Προστασίας  και Αθλητισμού  του  Δήμου  Καλαμάτας»  (ΦΕΚ , τευχ. Β΄, αριθ. 3478/23-12-2014) και  τη  σύσταση  του  νέου  ΝΠΔΔ  «Αθλητικός  Οργανισμός  του  Δήμου  Καλαμάτας».   Στο  νέο  Οργανισμό  όμως  προέκυψε  μειωμένος  αριθμός  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   ( 7μελής  σύνθεση  από  11μελής,   που  ήταν  παλαιότερα),  ενώ  η  σύνθεση  αποτελείται  μόνο  από  δημοτικούς  συμβούλους,   μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   Θα  πρέπει  να  υπάρξει  τροποποίηση  της  συστατικής  πράξης  του  Οργανισμού,   ώστε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  να μην  αποτελείται  μόνο  από  δημοτικούς  συμβούλους,  αλλά  να   υπάρξει  διεύρυνση  της  σύνθεσής  του  (η  Υπουργική  Απόφαση ΦΕΚ Β΄, αριθ.  1362/18–10–2001  δίνει  κατευθυντήρια  γραμμή   για  Δ.Σ.  έως  και  15μελές),    με  δημότες  εγνωσμένου  αθλητικού  κύρους,   με  ειδικές  γνώσεις   και  με  ανάλογη  αθλητική  δράση  και  αναγνώριση .  Και  τούτο  διότι  σήμερα  ο  ρόλος  του  Αθλητικού  Οργανισμού  είναι  καθαρά  διεκπεραιωτικός  και  διαχειριστικός  μικρών,  ευρισκόμενος  υπό  το  σφιχτό  εναγκαλισμό  του  Δήμου  Καλαμάτας.   Από  τη  συνεργασία   αιρετών  και   παραγόντων  του  αθλητισμού,  σκοπός είναι  η  συνδιαμόρφωση, της  αθλητικής  πολιτικής  της  πόλης,  η  ανάληψη  της  συνολικής   ευθύνης  της  αθλητικής  δραστηριότητας  της  πόλης από  τον  Οργανισμό,   ο  καθορισμός  των  προτεραιοτήτων,  καθώς  και  η  αξιοποίηση  των  θεσμοθετημένων  πόρων   ή  άλλων  πηγών  χρηματοδότησης.    
Β]  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ -  ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Οι αθλητικοί  χώροι του   Δήμου  Καλαμάτας  δεν  διαθέτουν  ολοκληρωμένους  κανονισμούς  λειτουργίας,  αλλά  η  διαχείρισή  τους  γίνεται  με  εθιμικά  κριτήρια  και  πρόχειρους  κανόνες,  που  ουδόλως  συνιστούν  κανονισμούς.   Ο  νομοθέτης  έχει  θεσπίσει,  με  Υπουργική  Απόφαση (ΦΕΚ Β΄, αριθ.  1362/18–10–2001),  το  λεγόμενο  Πρότυπο  Κανονισμό ,  που  προτείνει  ρυθμίσεις  σχετικά  με  τη  χρήση   των χώρων  άθλησης  και  τη  διάθεσή  τους  σε   αθλητές,  συλλόγους , φορείς   και  ΑΜΕΑ,  τις  υποχρεώσεις  των  αθλουμένων,  την  προστασία  των  εγκαταστάσεων  από  φθορές,   τη  διεξαγωγή  προπονήσεων από  αθλητικούς  συλλόγους,  τις  προϋποθέσεις  διεξαγωγής  αγώνων ,  τη  ρύθμιση   του  ωραρίου  του  προσωπικού   κλπ..  Κυρίαρχο  ζήτημα  είναι  η  φύλαξη  και  προστασία  των  δημοτικών  αθλητικών  χώρων .  Η   ψήφιση  ενός  τέτοιου  κανονισμού  προσαρμοσμένου  στις  ανάγκες  των  εμπλεκομένων  με  τον  αθλητισμό  στην  πόλη  είναι υποχρέωση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  του  Προέδρου   του  Αθλητικού  Οργανισμού.
Γ ]  ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ
Όσον  αφορά   την  παραχώρηση   χρήσης  των  εγκαταστάσεων   για   προπονήσεις  και  αγώνες  στα  σωματεία,  θα  πρέπει  να  καθιερωθούν  ακριβείς  όροι και προϋποθέσεις, για  την  αξιολόγησή  τους, κατά τρόπο αντικειμενικό,  δημοκρατικό και δεοντολογικό, με  τη  θέσπιση  συστήματος   μοριοδότησης,  μετά  από  διαβούλευση.  Απαιτείται,  λοιπόν,  η  θέσπιση  κριτηρίων  σχετικά  με  τη  διάθεση  των χώρων στα σωματεία,  Ενδεικτικά, μπορεί  να  θεσπιστούν  διάφορα  κριτήρια για  την  αξιολόγηση των  σωματείων,  όπως : 1) παρουσία αθλητών τους σε Εθνικές ομάδες και κλιμάκια, 2)  η κατηγορία που αγωνίζονται, 3) η συμμετοχή σε τελικές πανελλαδικές φάσεις ( κύπελλα – κορασίδες – παίδες κλπ ), 4) το πλήθος των εν ενεργεία αθλητών τους και ειδικά στις μικρές ηλικίες, 5)  η  Ειδική  Αθλητική Αναγνώριση από Γ.Γ.Α.,  6)   τα  τυπικά προσόντα των προπονητών τους , 7)  οι  εγγυήσεις    προστασίας   των δημοτικών  χώρων άθλησης,  8)  η  ιστορικότητα,  9)  η  ανάδειξη  αθλητών   κ.α.., σύμφωνα  πάντα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  και ιδίως  τον  αθλητικό  νόμο . Επίσης,  απαιτείται έλεγχος  από  το  προσωπικό  του  Α.Ο.  της  τήρησης  του  κανονισμού  και  των  όρων  παραχώρησης  και  όχι  η  μετακύλιση  της  ευθύνης στα  σωματεία.
Δ]  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Απαραίτητο  στοιχείο   για  την  είσοδο  είτε  των  αθλητών  συλλόγων,  είτε  μεμονωμένων  ατόμων,  είτε  ατόμων  που  μετέχουν σε  προγράμματα  μαζικής  άθλησης  ,  που  προπονούνται,   σε  δημοτικό  χώρο  άθλησης,    θα  πρέπει  να  είναι  η  αθλητική  ταυτότητα,  ώστε  ο  Οργανισμός να  γνωρίζει  τον  πληθυσμό  των  ανθρώπων  που  χρησιμοποιούν  τις  εγκαταστάσεις,   την  ιδιότητά  τους,  ως  μελών  σωματείων  ή  μεμονωμένων  ατόμων   και  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  τη  συμμετοχή  να  διαμορφώνει  την  αθλητική  του  πολιτική   και  στρατηγική.    Η  ταυτότητα  αυτή  θα  πρέπει  να  ανανεώνεται  κατ’  έτος,  ώστε  μέσω  αυτής  να  υποστηρίζεται  η  βάση  δεδομένων  του  Αθλητικού  Οργανισμού,   που  θα περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες για  τον  αθλούμενο  κόσμο  της  πόλης.
Ε ]   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΤΕΛΟΣ
Παρατηρούμε  ότι  υπάρχει  υποχρηματοδότηση   σημαντικών  αθλητικών  γεγονότων   και  ιδίως   αυτών   που  έχουν  προσδώσει  ταυτότητα  στην  πόλη  (π.χ. Παπαφλέσεια, Πρωταθλήματα Ρυθμικής κλπ.).   Προτείνουμε,  με  τη  λήψη  σχετικών  κανονιστικών  αποφάσεων  από  το  Δήμο  Καλαμάτας  και   τα  Νομικά  πρόσωπα,  να  κατευθυνθεί  το  30%  του  πολιτιστικού  τέλους  στη  χρηματοδότηση μεγάλων  αθλητικών  διοργανώσεων,  που  θα  διοργανώνονται   υπό  την  ευθύνη και  διαχείριση  του  Αθλητικού  Οργανισμού.
ΣΤ]   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΜΕ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Προτείνουμε τη  σύναψη  προγραμματικών  συμβάσεων  του  Αθλητικού  Οργανισμού  με  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου ( Τμήμα Οργάνωσης  και  Διαχείρισης  Αθλητισμού  Σπάρτης)  για  την  εκπόνηση   μελετών,  προγραμμάτων    και  προτάσεων  σε  θέματα  αθλητισμού  που  αφορούν  στο  Δήμο  της  Καλαμάτας,  με παράλληλη   στόχευση  και  έμφαση  στον  Αθλητικό  Τουρισμό.
Ζ ]  ΦΥΛΑΞΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Πέραν της αξιοποίησης του   μόνιμου  προσωπικού  του  Δήμου  ή  του  Οργανισμού,  θα  πρέπει  να υπάρξει  πρόβλεψη  ώστε  να   προσληφθούν  με  συμβάσεις ορισμένου  χρόνου αδιόριστοι  καθηγητές  φυσικής  αγωγής   ή  γυμναστές  ή  συναφείς  ειδικότητες   (με  ¨5μηνα¨,  δεδομένου  ότι, σήμερα,  είναι  ο  μόνος  επιτρεπτός  και  διαδεδομένος  τρόπος  πρόσληψης  προσωπικού σε ΟΤΑ),  αφενός  για  τη  λειτουργία  των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  , ακόμη και  τις  πρωινές  ώρες  και  αφετέρου  για  τη  φύλαξη  και  εποπτεία  τους.  
Η] ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Από  πολλές  πλευρές  τέθηκε  το  αίτημα  για  χρησιμοποίηση  των  ανοιχτών αθλητικών  χώρων  των  σχολείων ,  κατά  τις  απογευματινές  ώρες   ή  κατά  το  χρόνο  που  δεν  λειτουργούν,   για  ελεύθερη  άθληση  και  μαζικό  αθλητισμό.   Αυτό  το  αίτημα  είναι  άλλη  μία  απόδειξη  της έλλειψης  δημοτικών  αθλητικών  εγκαταστάσεων  ή  της  κακής  λειτουργίας  των  υφιστάμενων. Γνωρίζουμε  ότι  τίθενται  νομικά  ζητήματα  σε  σχέση  με  την  ευθύνη  από  τη  χρησιμοποίηση   των  ανοιχτών  χώρων  των  σχολείων,  κατά  τις  ώρες  μη  λειτουργίας  τους,   προτείνουμε   όμως  την  εισαγωγή  του  θέματος  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  για  λήψη  απόφασης,  μετά   από προηγούμενη  επεξεργασία  και  διαβούλευση  μεταξύ  του  Δήμου ,  του  Αθλητικού  Οργανισμού,   των  διευθυντών  της   α΄βάθμιας  ή  β΄βάθμιας  εκπαίδευσης,  των  διευθυντών  των σχολείων  και  του  Συλλόγου  Γονέων  και  Κηδεμόνων,   στην  κατεύθυνση  της  χρησιμοποίησής  τους,  με  κανόνες  και  ωράριο , ακόμα  και  με  ίδια  ευθύνη  των  χρηστών και  ιδίως   σε  περιοχές  που  είναι  απομακρυσμένες  από  τις  υφιστάμενες  δημοτικές  αθλητικές  εγκαταστάσεις.    

 

 
*ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Ευστάθιος  Σταματόπουλος,  δημοτικός  σύμβουλος