Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 01:27

Τοπικό πρόγραμμα LEADER σε διαμερίσματα του Δ. Καλαμάτας

Τοπικό πρόγραμμα LEADER σε διαμερίσματα του Δ. Καλαμάτας

Του Μιχάλη Αντωνόπουλου 
(Αίτημα προς το δήμαρχο Καλαμάτας)

Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29-06-2009 και 5954/2-07-2009 της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, Φορέας Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) του οποίου είναι η Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 26-06-2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ.

Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι η ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας με διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, προώθηση της δικτύωσης και βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης η Ανάδειξη της Περιοχής ως Ιδανικού Τόπου Διαβίωσης και Τουριστικού Προορισμού Υψηλών Προδιαγραφών Ποιότητας καθώς και η Ενίσχυση της Εταιρικότητας και της Εξωστρέφειας με Δημιουργία.

Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομέτρα που είναι πολύ σημαντικά και αναγκαία για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων L123

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες L311

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων L312

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων L313

Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων και προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό L321

Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης της γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
Δράση L321 -1

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
Δράση
L321 -2

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.
Δράση L321-3

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών L322

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δράση L322-1

Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση Δράση L322-2

Αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων Δράση L322-3

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς L323

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, της βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Δράση L323-1

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (της μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια) Δράση L323-2β

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή της σε μουσεία-συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά
Δράση L323-4

Διατοπική συνεργασία 421α

Διακρατική συνεργασία 421β

Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 431α

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 431β

Οι περιοχές παρέμβασης του τοπικού προγράμματος για τις κοινότητες στο Δήμο Καλαμάτας είναι οι παρακάτω:

Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας: Τοπ. Κοινότητες: Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας.

Δημοτική Ενότητα Άριος, Δημοτική Ενότητα Θουρίας: Τοπ. Κοινότητες: Άνθειας, Αιθαίας, Θουρίας, Μικρομάνης).
Δημοτική Ενότητα Αρφαρών: Τοπ. Κοινότητες  Πλατέος, Πηδήματος.

Στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος έχουν εγκριθεί συνολικά για της δράσεις αυτού πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης ύψους 7.200.000,00 Ευρώ από τα οποία τα 6.840.000,00 Ευρώ (ήτοι ποσοστό 95%) αποτελούν την Κοινοτική Συμμετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 360.000,00 Ευρώ (ήτοι ποσοστό 5%) την Εθνική Συμμετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Με την παρούσα προκήρυξη ο δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να θέσει το θέμα σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες για την άμεση ενημέρωση τους και την υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων.  Επειδή τα χρήματα είναι λίγα και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλους δήμους δικαιούχους θα πρέπει να κινηθείτε άμεσα καθότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία στις αρχές Δεκέμβρη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης έχει μεγαλύτερη σημασία για το δήμο μας από ότι σε άλλους γιατί οι συγκεκριμένες περιοχές – τοπικά διαμερίσματα βιώνουν προβλήματα που σχετίζονται με την υποβάθμιση της υπαίθρου αλλά και πολλές εγκληματικές δραστηριότητες.  Είναι καθαρά αγροτικές περιοχές και όχι τουριστικές και εκεί ζουν μειονότητες με πολλά προβλήματα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και σε πολιτιστικές δράσεις με ανάδειξη χώρων όπως παλιά εγκαταλελειμμένα σχολεία (π.χ. Αρις) δράσεις για πολιτιστικούς συλλόγους και άλλα. Σημειωτέων ότι στην περιοχή σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος έχουμε ένα μοναδικό υγροτοπικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τον ποταμό Πάμισο και την παρόχθια ζώνη μοναδικού φυσικού κάλλους, που θα πρέπει να αναδειχθεί μέσα από τις δράσεις του προγράμματος.  (Προτείνεται η δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου αναψυχής και εκπαίδευσης).