Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2013 11:45

Διαλογή στην Πηγή και Συστήματα Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων

Διαλογή στην Πηγή και Συστήματα Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων

Του Μιχάλη Αντωνόπουλου
Πρόσφατα είχαμε την έκδοση ενός οδηγού προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και διαχείρισης βιοαποβλήτων που κοινοποιήθηκε με επιστολή του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη προς τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες της χώρας.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι επίσημα η Ελληνική πολιτεία στοχεύει στη διαλογή στην πηγή κάτι που ήταν χρόνιο αίτημα όλων των περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και η συνήθης πρακτική στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.
Όπως επισημαίνεται σε αυτή την προσπάθεια, οι απαιτήσεις της σύγχρονης νομοθεσίας για τη διαλογή στη πηγή των βιοαποβλήτων και την επεξεργασία τους έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης των αποβλήτων. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των αλλαγών στους τομείς που υπολείπεται ακόμα η χώρα μας των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη ποιότητα διαχείρισης των αποβλήτων, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε γρήγορα και στο άμεσο μέλλον να εφαρμοστούν συστηματικά και στην Ελλάδα τα προγράμματα διαλογής στη πηγή, η οικιακή και η δημοτική κομποστοποίηση, καθώς και η επεξεργασία των βιοαποβλήτων σε κεντρικά συστήματα διαχείρισης.
Υπογραμμίζεται δε ότι η αξιοποίηση υλικών και η εξοικονόμηση πόρων αποκτούν πρωταρχική σημασία για την διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, που αποτελεί και το μεγάλο εθνικό ζητούμενο.
Οι αποφάσεις και το έργο που έχει μπροστά της η τοπική αυτοδιοίκηση είναι καθοριστικά, ώστε να κλείσει οριστικά η περίοδος των χωματερών και των φρεάτων προσωρινής αποθήκευσης και να περάσουμε σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, και ειδικότερα των βιοαποβλήτων. Διαχείριση, η οποία εκτός από τις εύλογες δυσκολίες περικλείει και ευκαιρίες για σημαντικά οφέλη στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον, καθώς και κίνητρα για βιώσιμη ανάπτυξη.
Όπως τονίζει και στην επιστολή του ο αναπληρωτής υπουργός, το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει αυτή την υπόθεση με τη συγχρηματοδότηση του ΕΠΠΕΡΑΑ, για κάθε συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια των ΟΤΑ, που προωθεί τους στόχους τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των παραγόμενων βιοαποβλήτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, οδηγός Εφαρμογής Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και Συστημάτων Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων διαμορφώθηκε για να λειτουργήσει ως ένα σημαντικό βοήθημα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους εμπλεκόμενους Φορείς Διαχείρισης Αποβλήτων στην υπόθεση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων.
Οσοι επιθυμούν μπορούν έχουν μια πλήρη εικόνα από τον οδηγό εφαρμογής των προγραμμάτων: Διαλογή στη Πηγή & Συστήματα Διαχείρισης των Βιοαποβλήτων στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ.
Το εν λόγω έργο, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 150559/10.06.2011 (ΦΕΚ Β’ 1440) για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα συμβάλει, επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ), αλλά και στη διαμόρφωση, εφαρμογή και έλεγχο πολιτικών (τιμολογιακή πολιτική, εξοικονόμηση νερού, προγράμματα μέτρων) που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.