Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 09:54

Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και ΣτΕ στα χρόνια της κρίσης - Με αφορμή το μάστερ πλαν και τον προλιμένα Καλαμάτας

Περιβαλλοντικό Σύνταγμα και ΣτΕ στα χρόνια της κρίσης - Με αφορμή το μάστερ πλαν και τον προλιμένα Καλαμάτας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΜΑΡΚΑΚΗΣ 
Περί δημιουργίας νέου εμπορευματικού και τουριστικού λιμένα στην δυτική παραλία της Καλαμάτας: 
(Απόσπασμα από εισήγηση της κας ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπροέδρου ΣτΕ, στην εκδήλωση της «Νόμος+Φύση», με θέμα: «Περιβάλλον (2009-2018): Θεμέλιο βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής», που πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2018, στο Μουσείο Μπενάκη).

«Με αφορμή το ΓΠΣ του Δήμου Καλαμάτας, που προέβλεπε την δημιουργία νέου εμπορευματικού και τουριστικού λιμένα στην δυτική παραλία της πόλης, επιβεβαιώθηκε η πάγια νομολογία, σύμφωνα με την οποία «η κατασκευή λιμένων οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της χώρας πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ευρυτέρου χωροταξικού σχεδιασμού, εντός του εθνικού ή του μείζονος περιφερειακού δικτύου λιμένων της χώρας. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει, περαιτέρω, να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη μελέτη, στην οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο το δημόσιο συμφέρον, που δικαιολογεί την κατασκευή του λιμένος, όσο και οι αρχές προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος, που επηρεάζεται από αυτόν, ώστε η κατασκευή του λιμένος να είναι συμβατή με την συνταγματική αρχή της αειφόρου αναπτύξεως. Δεν είναι, συνεπώς, νόμιμες οι πράξεις που αφορούν την κατασκευή νέου λιμένος, καθώς και την ουσιώδη επέκταση ή την μεταφορά σε άλλη θέση υφιστάμενου, όταν αυτές εκδίδονται αποσπασματικά, χωρίς να εντάσσονται στον κατά τα ανωτέρω σχεδιασμό. Δεδομένου εξάλλου, ότι ο σχεδιασμός του δικτύου λιμένων εκφράζει κατ’ ουσίαν τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, ο προγραμματισμός κάθε λιμανιού, ανεξαρτήτως της κλίμακάς του, πρέπει να στηρίζεται σε πλήρως τεκμηριωμένη μελέτη, με την οποία συνεκτιμώνται αφενός μεν το δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει την κατασκευή του λιμένα, αφετέρου δε οι απαιτήσεις προστασίας του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος που επηρεάζεται από αυτόν, στις οποίες περιλαμβάνεται η διαφύλαξη του αναγκαίου φυσικού κεφαλαίου, η αποτροπή βλάβης του τυχόν υπάρχοντος πολιτιστικού κεφαλαίου, στο οποίο ανήκουν και οι ενάλιες αρχαιότητες, ο σεβασμός της γεωμορφολογίας και του φυσικού αναγλύφου των ακτών και η μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη των οικείων οικοσυστημάτων και της υδροδυναμικής των ακτών, συμπεριλαμβανομένου και του σεβασμού του αισθητικού κάλλους της ακτής που, κατά τα παγίως κριθέντα, αποτελεί πολύτιμο οπτικό πόρο. Μόνο δε αν από την οικεία τεχνική μελέτη προκύπτει ότι οι αρχές αυτές έχουν ενσωματωθεί στον σχεδιασμό του λιμένα, η κατασκευή του δύναται να θεωρηθεί βιώσιμη και, κατ’ επέκταση, επιτρεπτή» [ΣΤΕ 1243/2016]

Υποθέτουμε ότι ανάλογα ισχύουν για τον Λιμένα και για την ανατολική παραλία, στον Προλιμένα, της Καλαμάτας.

 

Ως εκπρόσωπος των «Φίλων της Βέργας»: Κωνσταντίνος Α. Μαρκάκης, Ηλεκ/γος-Μηχ/γος Μηχανικός