Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022 11:17

Η νέα αλλαγή στην αυτοδιοίκηση και η δημοκρατία

Η νέα αλλαγή στην αυτοδιοίκηση και η δημοκρατία

Της Μαργαρίτας Γρ. Πουλοπούλου  
Πρώτα ήρθε το νομοσχέδιο Θεοδωρικάκου, που έδινε την πλειοψηφία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην παράταξη του Δημάρχου. Συγκεκριμένα, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι έγινε νόμος πριν καν ορκιστούν (!) οι νέες Δημοτικές Αρχές/Περιφερειακές Αρχές και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι/Περιφερειακοί Σύμβουλοι τον Σεπτέμβριο του '19. Ουσιαστικά οι σημαντικές αποφάσεις δεν παίρνονται πια στα ανώτερα συλλογικά όργανα, που είναι τα Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια, αλλά στις Επιτροπές στις οποίες ο νόμος Θεοδωρικάκου έδωσε θηριώδεις πλειοψηφίες στις παρατάξεις των δημάρχων και περιφερειαρχών...

Σήμερα, έρχεται το νομοσχέδιο Βορίδη και σύμφωνα με τη σχετική Αιτιολογική Εκθεση «Καταργείται η δυνατότητα πρότασης – εισήγησης του συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης για την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί συζήτησης κατεπείγοντος θέματος το οποίο δεν εντάσσεται στην ημερήσια διάταξη και λήψης απόφασης επί αυτού πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η καταχρηστική εφαρμογή της εν λόγω δυνατότητας, καταστρατηγούσε τη πρόβλεψη λόγω της υποβολής παρελκυστικών αιτημάτων και της διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου». 

Υπενθυμίζουμε τι ίσχυε έως σήμερα : «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής». 

Δείχνει με αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση ότι δεν την ενδιαφέρει η πολυφωνία και ο πλουραλισμός, η σύνθεση απόψεων στο Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας (και στο τέλος η Δημοκρατία), τα οποία από καιρό έχουν μετατραπεί σε όργανα επικυρωτικά των αποφάσεων του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη.