Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015 03:00

Το ΤΕΕ πρωταγωνιστής στην ψηφιακή αλληλεγγύη

Του Κώστα Μπούρα* 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), πρωτοπόρο στη χώρα μας στις ψηφιακές εφαρμογές εξυπηρέτησης του τεχνικού κόσμου και των πολιτών, έχει αναλάβει βασικό ρόλο στην υλοποίηση της Δράσης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ»… 

Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) και Φορείς Υλοποίησης το Τ.Ε.Ε., η Γ.Γ.Τ.Τ. και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αντικείμενο της Δράσης είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού στους δικαιούχους πολίτες του κοινωνικού μερίσματος, όπως ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και κατοικούν στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, οι οποίες είναι: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. 
Η δράση υλοποιείται μέσω επιχορήγησης με τη μορφή κουπονιού (Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύης). Οι ωφελούμενοι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση της Επιταγής Ψηφιακής Αλληλεγγύης από 4/2/2015 έως και 30/6/2015.
Ενδεικτική Κατανομή Ωφελουμένων Δράσης
Α/Α  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ       ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΗΣ
1       Ανατολική Μακεδονία - Θράκη   47.506
2       Θεσσαλία  52.477
3       Ήπειρος     22.588
4       Δυτική Ελλάδα   57.702
5       Ιόνια Νησιά        13.220
6       Πελοπόννησος   40.464
7       Βόρειο Αιγαίο    14.753
8       Κρήτη        40.527
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     289.237
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 100.000.000 € σε δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να:
1.      Αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση μέχρι την 31/10/2015 με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή ή δορυφορική).
2.      Αποκτήσουν τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό πρόσβασης στο διαδίκτυο, δηλαδή υπολογιστή τύπου tablet ή φορητό υπολογιστή τύπου netbook ή laptop.
3.      Υποστηριχθούν και ενημερωθούν κατ’ οίκον σε βασικά στοιχεία χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προαιρετικά.
Οι παραπάνω παροχές αποτελούν τα πακέτα - κατηγορίες επιχορήγησης στο πλαίσιο της Δράσης.
Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Δράσης πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2015 και 31/12/2015 αντίστοιχα.
Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:
•        Η πρόσβαση των πολιτών, «δικαιούχων» του κοινωνικού μερίσματος σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
•        Η μείωση του ψηφιακού χάσματος στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης, μέσω της πρόσβασης των πολιτών στο διαδίκτυο και τη χρήση υπολογιστή τύπου tablet, netbook ή laptop.
•        H αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου από πολίτες που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.
•        Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών μέσω σχετικής τεχνικής υποστήριξης / συμβουλευτικής ενημέρωσης στο χώρο τους.
Οι παραπάνω στόχοι συνάδουν απόλυτα με το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital Agenda) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την υλοποίηση της Δράσης είναι:
1.      Οργάνωση της υλοποίησης της Δράσης (έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκρότηση Μητρώου Παρόχων και Καταλόγου Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης, επιλογή / αξιολόγησης προσφερόμενων ψηφιακών πακέτων κλπ).
2.      Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία Help Desk για θέματα Παρόχων / Προμηθευτών.
3.      Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Δράσης, Παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, Λογιστική Εκκαθάριση και Πληρωμές Παρόχων / Προμηθευτών.
4.      Συγγραφή Εφαρμογών και Οδηγών για e-learning και χρήση ΤΠΕ.
5.      Αξιολόγηση σε σχέση με τους στόχους.
6.      Δημοσιότητα για την ενημέρωση των Ωφελουμένων, των Παρόχων / Προμηθευτών και της κοινής γνώμης με το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 

*Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Πρόεδρος Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μεσσηνίας
Μέλος Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.-Περιφ. Τμήμα Πελοποννήσου