Πέμπτη, 26 Μαϊος 2022 15:56

Μεγάλη νίκη των “συμβασιούχων κόβιντ” της Περιφέρειας - Καθοριστική παρέμβαση του περιφερειάρχη στο δικαστήριο

φωτό αρχείο φωτό αρχείο

Μένουν στην εργασία τους μέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής τους “συμβασιούχοι κόβιντ” της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού κέρδισαν στην πρώτη μεγάλη μάχη, στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για τη συνέχιση της απασχόλησής τους. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε βεβαίωση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο και στην οποία τονίζεται ότι οι συγκεκριμένοι συμβασιούχοι καλύπτουν ανάγκες, πέραν των εκτάκτων για τις οποίες προσλήφθηκαν, στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και η συνεισφορά τους είναι “σημαντική για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου”. Σημειώνεται πάντως ότι η επιλογή των συμβασιούχων κόβιντ, παντού και όχι μόνο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, έγινε χωρίς υποχρεωτική τήρηση κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων...

Η Περιφέρεια ανακοίνωσε ότι μετά τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή για την επαναπρόσληψη των συγκεκριμένων συμβασιούχων, που σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εκατοντάδες, αν και ο μεγάλος αριθμός θα απολυθεί στο τέλος Μαΐου. 

Η βεβαίωση του περιφερειάρχη κ. Νίκα, η οποία υποβλήθηκε στο δικαστήριο, έχει ως εξής: “...Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η σύναψη συμβάσεων και οι παρατάσεις αυτών για την κάλυψη αναγκών Covid-19 έως και σήμερα καλύπτουν τις έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες σε προσωπικό που ανέκυψαν λόγω της ως άνω κρίσης, λόγω των νέων και υπηρεσιακών αναγκών, των παρατεταμένων αναρρωτικών αδειών και των παρατεταμένων υποχρεώσεων σε καραντίνα σημαντικού μέρους του τακτικού προσωπικού. Παράλληλα, το προσωπικό που προσλήφΘηκε με τις ως άνω συμβάσεις κλήθηκε εν τοις πράγμασι να καλύψει και άλλες, πέραν των έκτακτων, ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που από τη φύση τους δεν δύναται να εκτιμηθεί ούτε κατά προσέγγιση ο χρονικός ορίζοντας της λήξης τους, ανεξάρτητα από τη φύση τους. Για αυτό το λόγο, εκτιμάται ότι ενδεχόμενη διακοπή της εργασιακής τους σχέσης θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας για τη συνέχιση της κάλυψης της μισθοδοσίας τους.

Ειδικότερα, από τον 05.2020, οπότε ξεκίνησε η σύναψη συμβάσεων Covid-19 έως και σήμερα, οι εν λόγω εργαζόμενοι κλήθηκαν να στελεχώσουν και να υποστηρίξουν τεχνικά, διοικητικά και επιστημονικά, ανάλογα με την ειδικότητά τους, νευραλγικές υπηρεσίες για τη λειτουργία του συνόλου των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το προσωπικό που προσλήφθηκε με τις συμβάσεις Covid-19 ανταποκρίθηκε με εργατικότητα και ζήλο για το αντικείμενο των εργασιών, που του ανατέθηκε, ανάλογα με την ειδικότητα του, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα αρμοδιοτήτων. Κατά το συνολικό διάστημα της απασχόλησής τους, οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν αποκομίσει πολύτιμη εμπειρία, με αποτέλεσμα η συνεισφορά τους να παραμένει σημαντική για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.