Σάββατο, 22 Ιουλίου 2023 11:08

Ιδιωτικοποίηση της υγείας - Διακομιδές ασθενών του Νοσοκομείου και με ασθενοφόρα ιδιωτικών επιχειρήσεων

Ιδιωτικοποίηση της υγείας - Διακομιδές ασθενών του Νοσοκομείου και με ασθενοφόρα ιδιωτικών επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ  

Ο Μανώλης Μάκαρης, εκπρόσωπος των γιατρών του Νοσοκομείου Καλαμάτας στο Διοικητικό του Συμβούλιο, ήταν ο μοναδικός που καταψήφισε την εισήγηση της διοικήτριας του Νοσοκομείου, Ελένης Αλειφέρη, για την ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση των δευτερογενών διακομιδών με ασθενοφόρα, δηλαδή διακομιδών ασθενών του Νοσοκομείου Καλαμάτας που έχουν ολοκληρώσει τη νοσηλεία τους…

 

Η διοικήτρια ζήτησε οι δευτερογενείς διακομιδές να γίνονται από ιδιώτες μετά από οδηγίες του υπουργείου Υγείας και μετά την κεντρική απόφαση ότι από τις αρχές Αυγούστου 2023 το ΕΚΑΒ σταματά τις συγκεκριμένες διακομιδές.

Ο Μανώλης Μάκαρης, καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, στην τοποθέτησή του τόνισε σχετικά: “Ένα τέτοιο θέμα οφείλει να συζητηθεί διεξοδικά σε τακτική συνεδρίαση και όχι ως έκτακτο θέμα και μάλιστα εκ των υστέρων. Ως γενική αρχή διαφωνώ με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να ανατεθεί σε ιδιώτες μέρος των διακομιδών των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Το κράτος οφείλει να προχωρήσει άμεσα στους αναγκαίους διορισμούς για να καλύψει όλες τις ανάγκες των διακομιδών των νοσηλευόμενων ασθενών σε επείγουσα ή σε τακτική βάση."

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την απόφασή του, την οποία καταψήφισε ο Μανώλης Μάκαρης, ενέκρινε “τη σκοπιμότητα ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ασθενοφόρων για διακομιδών εξερχόμενων ασθενών του Νοσοκομείου μας προς την οικία τους, με την διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από την υπογραφή της σύμβασης και γι πέντε (5) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (120 διακομιδές περίπου το μήνα), συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη οικονομική προσφορά…”.

Στ.Μ.