Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021 16:09

Τρεις νέοι αντιδήμαρχοι στη Μεσσήνη, εκτός Καλοφωλιάς και Γιαννόπουλος

Τρεις νέους αντιδημάρχους όρισε στη Μεσσήνη ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, τον Δημήτρη Αθανασόπουλο, τον Κώστα Μαλιώτη και τον Γιώργο Στραβόλαιμο. Αντιδήμαρχοι δεν είναι πλέον οι Δημήτρης Καλοφωλιάς και Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Αναπληρωτής δημάρχου ορίστηκε ο Τάσος Παπαγεωργίου. Συνολικά οι αντιδήμαρχοι στη Μεσσήνη έγιναν οχτώ από εφτά, εκ των οποίων χωρίς μισθό θα είναι ο ένας, ο Χαράλαμπος Μακρής.

Ο Δήμος Μεσσήνης ανακοίνωσε για τη σχετική απόφαση του δημάρχου: “Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος όρισε σήμερα νέους Αντιδημάρχους εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου με θητεία  από 1-11-21 έως 30-11-22, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

Σύμφωνα με την απόφαση, ανανεώνουν τη θητεία τους ως Aντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας Δημήτρης Γαλιάτσος, Χαράλαμπος Μακρής (άμισθος), Αναστάσιος Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Ρούτσης και Ελένη Τσέλιου-Μουρούφα, ενώ ορίζονται νέοι Αντιδήμαρχοι οι Δημήτριος Αθανασακόπουλος, Κωνσταντίνος Μαλιώτης και Γιώργος Στραβόλαιμος.

Οι αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται έχουν ως εξής:

  1. Στον κ. Αθανασακόπουλο Δημήτριο, έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
  2. Στην κ. Τσέλιου-Μουρούφα Ελένη, έμμισθη Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα Νομικών Υποθέσεων και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού. 
  3. Στον κ. Ρούτση Κωνσταντίνο,  έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και  του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών εκτός από τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και άμεσης Επέμβασης.
  4. Στον κ. Γαλιάτσο Δημήτριο, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου και τις αρμοδιότητες Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών  και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  5. Στον κ. Παπαγεωργίου Αναστάσιο, έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τουρισμού.
  6. Στον κ. Μαλιώτη Κωνσταντίνο,  έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και τις αρμοδιότητες Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  7. Στον κ. Στραβόλαιμο Γεώργιο, έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας και Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
  8. Στον κ. Μακρή Χαράλαμπο, άμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Παπαγεωργίου αναπληρώνοντας τον Δήμαρχο”.