Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 19:56

Κόλαφος στην Ελλάδα από την εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους δρόμους του Παππά στην Ελαία

Διακρίνονται καθαρά οι πέντε κάθετοι δρόμοι που διάνοιξε ο εφοπλιστής στην προστατευόμενη από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραλία της Ελαίας Διακρίνονται καθαρά οι πέντε κάθετοι δρόμοι που διάνοιξε ο εφοπλιστής στην προστατευόμενη από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραλία της Ελαίας

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» 
Μόνο απογοήτευση για το ελληνικό κράτος μπορεί να νοιώσει κανείς, διαβάζοντας την πρόταση της γενικής εισαγγελέως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία ουσιαστικά προτείνει την καταδίκη της χώρας, όσον αφορά την υπόθεση του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Από την πρόταση της εισαγγελέως προκύπτει ότι η Ελλάδα υποστήριξε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι οι παράνομοι δρόμοι που άνοιξε ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς στην προστατευόμενη παραλία της Ελαίας προϋπήρχαν! Ευτυχώς που υπάρχουν και κάποιες υπηρεσίες στη χώρα μας που συνεχίζουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και ευτυχώς που η γενική εισαγγελέας τις επικαλέστηκε και αντίκρουσε τον ισχυρισμό της Ελλάδας στο δικαστήριο ότι οι δρόμοι προϋπήρχαν. Είναι το κορυφαίο ζήτημα όσον αφορά την προστασία του οικοσυστήματος του Κυπαρισσιακού Κόλπου, γιατί αν οι δρόμοι κηρυχτούν νόμιμοι τότε θα κοπούν άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα και θα χτιστεί σχεδόν όλη η παραλία από την Ελαία μέχρι τον Αγιαννάκη…

Η εισαγγελέας αποδέχεται ότι κανένας από τους δρόμους που άνοιξε ο εφοπλιστής δεν προϋπήρχε και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν απαγόρευσε τη χρήση τους, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι αμμοθίνες και να δημιουργούνται κίνδυνοι για τις θαλάσσιες χελώνες που γεννούν στην ακτή.
Ας δούμε όμως τι γράφει στην πρότασή της η γενική εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Juliane Kokott, γι’ αυτή την τεράστια υπόθεση:
«Επί της κατασκευής πέντε οδών προσβάσεως προς την παραλία:
-Η Επιτροπή, καίτοι αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κηρύξει παράνομες τις νέες οδούς προσβάσεως και έχουν ζητήσει τόσο τη φραγή τους όσο και την επαναφορά της προηγούμενης καταστάσεως, εντούτοις φρονεί ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν.
-Η Ελλάδα διατείνεται ότι οι οδοί προσβάσεως προς την παραλία υπήρχαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και είχαν καθορισθεί με αμετάκλητη πράξη εκείνης της εποχής. Εντούτοις, όπως προκύπτει από την κοινή έκθεση διαφόρων ελληνικών υπηρεσιών σε σχέση με τις εν λόγω οδούς προσβάσεως, καμία εξ αυτών δεν αποδεικνύεται ότι υπήρχε προ του 2009, τρεις τουλάχιστον εξ αυτών δεν είναι σύμφωνες προς τον αρχικό καθορισμό, ενώ την εποχή εκείνη είχαν καθορισθεί τέσσερις, και όχι πέντε, οδοί προσβάσεως (29).
-Η ίδια έκθεση επιβεβαιώνει, ωστόσο, ότι οι εν λόγω οδοί προσβάσεως κατασκευάσθηκαν από ιδιωτική εταιρία και ότι στην εν λόγω εταιρία έχουν επιβληθεί πρόστιμα για τον λόγο αυτό. Αντιλαμβάνομαι από τους ισχυρισμούς της Ελλάδας ότι τα εν λόγω πρόστιμα αποτελούν μέχρι σήμερα αντικείμενο δικαστικής διαμάχης.
-Δεδομένου ότι οι ελληνικές αρχές δεν κατασκεύασαν, ενέκριναν ή ανέχτηκαν τις οδούς προσβάσεως, η Ελλάδα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για την κατασκευή τους. Επίσης δεν μπορεί να απαιτηθεί από την Ελλάδα να μεριμνήσει για την κατάργησή τους ενόσω εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση της νομιμότητάς τους.
-Ορθή είναι, αντιθέτως, η αιτίαση της Επιτροπής ότι η Ελλάδα δεν απαγόρευσε τη χρήση των εν λόγω οδών προσβάσεως.
-Πράγματι, η Ελλάδα παραβλέπει το γεγονός ότι η απαγόρευση υποβαθμίσεως δεν εξαντλείται στην απαγόρευση νέων επιζήμιων δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, επιβάλλει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε να αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκαλέσουν οι δραστηριότητες υποβάθμιση των οικοτόπων των εκάστοτε ειδών, καθώς και ενοχλήσεις για τα συγκεκριμένα είδη, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις από πλευράς του επιδιωκόμενου με την οδηγία περί οικοτόπων σκοπού της διατηρήσεως αυτών των ειδών.
-Ως εκ τούτου, η Ελλάδα όφειλε να διασφαλίσει ότι η χρήση των οδών δεν θα προκαλέσει σημαντικές ενοχλήσεις στη χελώνα και δεν θα παραβλάψει τις θίνες. Δεν εκπλήρωσε όμως την υποχρέωσή της αυτή.
-Δεδομένου ότι οι εν λόγω δρόμοι και διάδρομοι διευκολύνουν την πρόσβαση αυτοκινήτων στην παραλία, συνιστούν σημαντικό κίνδυνο ενοχλήσεως των χελωνών, ιδίως λόγω θορύβων και φωτισμού κατά την περίοδο της ωοτοκίας και της εκκολάψεως. Επίσης αυξάνουν τον κίνδυνο να κυκλοφορούν οχήματα στις παραλίες, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει άμεσα τον θάνατο χελωνών. Σε κάθε περίπτωση η διέλευση οχημάτων προκαλεί συμπίεση της άμμου, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερέστερο ή και αδύνατο το σκάψιμο των φωλιών. Ακόμη και τα ίχνη των τροχών στην άμμο μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο για τα νεογνά στην προσπάθειά τους να φτάσουν στο νερό αβλαβή.
-Καθόσον οι οδοί προσβάσεως διέρχονται στις απολήξεις τους από οικοτόπους θινών, προκαλούν την άμεση καταστροφή εκτάσεων που προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ένωσης. Ακόμη και στην περίπτωση που προϋπήρχαν του χαρακτηρισμού της περιοχής ως τόπου διατηρήσεως, δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η ακανόνιστη στάθμευση των αυτοκινήτων των παραθεριστών κατά μήκος των οδών προσβάσεως και στις απολήξεις αυτών προκαλεί περαιτέρω βλάβες στα αμμοθινικά συστήματα. Η κίνηση οχημάτων στην παραλία μπορεί επίσης να βλάψει τους οικοτόπους θινών. Οι εν λόγω οδοί προσβάσεως διευκολύνουν και την παράνομη κατασκήνωση στις θίνες, η οποία μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβες.
-Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντικρούσει τις ανωτέρω αιτιάσεις επικαλούμενη γενικώς την ύπαρξη εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών. Αυτές δεν μπορεί να καθιστούν καταρχήν αδύνατη τη λήψη προσωρινών μέτρων για την προστασία του τόπου, για παράδειγμα υπό τη μορφή του περιορισμού της χρήσεως των οδών προσβάσεως.
-Δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα προσπάθησε να λάβει τέτοια μέτρα προστασίας ή ότι η λήψη τέτοιων μέτρων ήταν αδύνατη για λόγους που ανάγονται στο δίκαιο της Ένωσης ή για πραγματικούς λόγους.
Κατά συνέπεια η προσφυγή (σ.σ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας) είναι βάσιμη και ως προς αυτό το σημείο».
Στ.Μ. 

Πινακίδα στην Ελαία από πέρσι το καλοκαίρι. Κάποιος έγραψε με κόκκινα γράμματα επάνω στην επιγραφή "Ιδιωτική έκταση. Απαγορεύεται η είσοδος"