Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016 19:19

Ελεγκτικό Συνέδριο για Δήμο: "Εμποδίζεται αδικαιολόγητα ο ελεύθερος ανταγωνισμός"

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Επιμένει το Ελεγκτικό Συνέδριο να μην εγκρίνει το διαγωνισμό που διενεργήθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, για τη χρονομίσθωση δύο απορριμματοφόρων και ενός σαρώθρου, προϋπολογισμού 713.000 ευρώ. Ο Δήμος Καλαμάτας έκανε προσφυγή κατά της απόφασης του Ελεγκτικού, που όμως απορρίφθηκε, καθώς το αρμόδιο Κλιμάκιο επιμένει ότι όροι της διακήρυξης «εμποδίζουν αδικαιολόγητα τον ελεύθερο ανταγωνισμό» και «περιορίζουν υπέρμετρα τον κύκλο των δυνητικά ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν στο διαγωνισμό». Σημειώνεται ότι η εταιρία που κέρδισε το διαγωνισμό, αν και ήταν η μόνη που συμμετείχε, έκανε δώρο στο Δήμο ένα σάρωθρο για τη διαχρονικά καλή συνεργασία τους…

Τον Απρίλιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, με πράξη του Στ’ Κλιμακίου του, δεν ενέκρινε τη σύμβαση του Δήμου Καλαμάτας με την εταιρία «Καούσης» για τη χρονομίσθωση των δύο απορριμματοφόρων και του ενός σαρώθρου. Την ανάκληση της συγκεκριμένης πράξης επιδίωξαν, με προσφυγές τους, τόσο ο Δήμος Καλαμάτας όσο και η εταιρία,  τις οποίες όμως το Ελεγκτικό απέρριψε. Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την υποβολή νέας προσφυγής.
Μεταξύ των όρων που το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι στρέφονται κατά του ελεύθερου ανταγωνισμού ή ότι περιορίζουν τον κύκλο των οικονομικών φορέων που ενδεχομένως ήθελαν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι εκείνος που τιμωρεί με ποινή αποκλεισμού όσους θα συμμετείχαν στο διαγωνισμό και την τελευταία τριετία είχαν λιγότερες από 30 πωλήσεις του εξοπλισμού που ζητάει ο Δήμος. Σημειώνει σχετικά το Ελεγκτικό: «…η απαίτηση 30 παραδόσεων κατ’ ελάχιστο κατά την τελευταία τριετία, ως κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης, όχι αποκλειστικό, αλλά σε συνδυασμό με τα λοιπά περιλαμβανόμενα στη διακήρυξη, παρίσταται επίσης αδικαιολόγητα περιοριστική και ακατάλληλη. Τούτο, διότι, ο αριθμός των πωλήσεων, αφενός συνδέεται και με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του προσφέροντος, η οποία αποδεικνύεται και από άλλα οικονομικά στοιχεία αυτού, όπως τραπεζικές βεβαιώσεις και ισολογισμοί, αφετέρου, ως αριθμητικό στοιχείο καθεαυτό, δεν καταδεικνύει απαρέγκλιτα ούτε γενικά ούτε ειδικά το επίπεδο τεχνικής  υποστήριξης, το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει ο προσφέρων, αλλά, προκειμένου τούτο να αποδειχθεί, απαιτείται ο αριθμός των πωλήσεων να συνεκτιμηθεί με πρόσθετα στοιχεία, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη».
Επίσης το Ελεγκτικό κάνει την εξής παρατήρηση: «Ως κριτήριο εκτίμησης της καταλληλόλητας του προσφερόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τους πίνακες κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των απορριμματοφόρων οχημάτων, ελήφθη υπόψη η διαγωγή του οχήματος και του προμηθευτή στην ελληνική αγορά, και ως κριτήριο αξιολόγησης του αναρροφητικού σαρώθρου οι πωλήσεις του προμηθευτή στην Ελλάδα. Κατά τον τρόπο αυτό, ωστόσο, ετέθησαν ευθέως σε πλεονεκτικότερη θέση οι προσφέροντες που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα ειδικά στην ημεδαπή συγκριτικά προς δυνητικούς προσφέροντες οι οποίοι δεν έχουν δραστηριοποιηθεί αντιστοίχως. Συνακόλουθα, περιορίζεται αδικαιολόγητα ο κύκλος των δυνητικών προσφερόντων, αντίθετα προς τις αρχές της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και της ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού».
Επιπλέον, το Ελεγκτικό παρατηρεί: «Οι προσφέροντες όφειλαν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους θεωρημένη κατάσταση προσωπικού από την οποία θα προκύπτει ότι υφίσταται επαρκής αριθμός τεχνικού προσωπικού, τουλάχιστον 15 τεχνίτες για τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής και, εφόσον ο κατασκευαστής της υπερκατασκευής είναι άλλος από τον προσφέροντα, τρεις εξειδικευμένοι τεχνίτες. Και με τον όρο αυτό περιορίζεται ο κύκλος των δυνητικών προσφερόντων, διότι ο υπολειπόμενος ως προς τον αριθμό των εξειδικευμένων τεχνιτών προσφέρων αποκλειόταν άνευ ετέρου κατά την τεχνική αξιολόγηση, ακόμα και αν αποδείκνυε ότι με μικρότερη στελέχωση το συνεργείο συντήρησης ήταν οργανωμένο και εξοπλισμένο κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τουλάχιστον ακριβώς τις απαιτήσεις της διακήρυξης».  
Το Ελεγκτικό παρατηρεί για τον όρο σχετικά με τον αριθμό του τεχνικού προσωπικού ότι «εμποδίζεται αδικαιολόγητα η ανάπτυξη ελεύθερου ανταγωνισμού και περιορίζεται υπέρμετρα, χωρίς αποχρώντα δικαιολογητικό λόγο, ο κύκλος των ενδιαφερομένων να μετάσχουν στο διαγωνισμό, κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας».
Στ.Μ.