Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016 16:55

Κόσμος πληρώνει τη ΔΕΗ αλλά όχι και τα δημοτικά τέλη στην Καλαμάτα

ΑΠΕΙΛΗ «ΚΟΦΤΗ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
Σαν μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στην εθνική οικονομία είναι ο απολογισμός των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Καλαμάτας για το πρώτο εξάμηνο του 2016. Γενικά οι δείκτες είναι θετικοί, ωστόσο δεν μπορεί να αποκρυβεί η πίεση που δέχονται όλο και περισσότερα εργατικά νοικοκυριά. Τα οικονομικά στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι νοικοκυριά λόγω αδυναμίας πληρώνουν μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα και όχι και τα δημοτικά τέλη. Αυτό έχει δημιουργήσει μια υστέρηση εσόδων, όσον αφορά τα ανταποδοτικά τέλη, που ξεπερνάει το 21% και αν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και στο τρίτο τρίμηνο, μάλλον θα χρειαστεί να μπει αυτόματα κόφτης στον προϋπολογισμό του Δήμου. Ακόμη μεγαλύτερη υστέρηση υπάρχει σε έσοδα από οφειλές προηγούμενων χρόνων, ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά κυρίως τις αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλουν στο Δήμο φυσικά πρόσωπα από προσκυρώσεις γης στις ιδιοκτησίες τους μετά από διανοίξεις δρόμων και εφαρμογές του σχεδίου πόλης. Ο Δήμος κάνει να πάρει τεράστια ποσά που είναι αδύνατο να βρεθούν, ιδίως μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση και καθίσταται αναγκαίο να αναζητηθεί μια ρεαλιστική λύση για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου προβλήματος…

Πέραν αυτών, ο Δήμος Καλαμάτας έχει πέσει έξω σε σειρά στόχων του προϋπολογισμού του εξαιτίας του κράτους και για την ακρίβεια επειδή το κράτος καθυστερήσει να αποδώσει πόρους που ο Δήμος με τη σειρά του πρέπει να αποδώσει σε δικαιούχους, όπως είναι τα προνοιακά επιδόματα ή πόρους για λειτουργικές δαπάνες, για επενδύσεις κ.λπ.
Έτσι, οι πληρωμές του πρώτου εξαμήνου του 2016 υπολείπονται των προβλέψεων κατά 4.515.144,77 ευρώ!
Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις του Δήμου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, υπολείπονται των προβλέψεων κατά 407.776,26 ευρώ
Η απόκλιση αυτή αφορά κυρίως τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών.
Γράφει σχετικά στην έκθεσή της η διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου, Γεωργία Ηλιοπούλου: «Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα: Στο έσοδο αυτό η υστέρηση είσπραξης σε σχέση με το στόχο είναι της τάξεως του 21,35% και οφείλεται στο γεγονός της μη καταβολής των δημοτικών τελών από κάποιους δημότες κατά την εξόφληση των λογαριασμών του ηλεκτρικού τους ρεύματος, με αποτέλεσμα τη μείωση των αποδιδόμενων ποσών στο Δήμο. Επίσης συνέβαλε στη μείωση αυτή και η κατάργηση της χορήγησης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ από τους Δήμους κατά τη μεταβίβαση ακινήτων. Αν συνεχιστεί η απόκλιση εισπράξεων και στόχων και το επόμενο τρίμηνο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% χωρίς προοπτική είσπραξης θα πρέπει ο Δήμος με τροποποίηση του προϋπολογισμού του να προβεί σε μείωση των εσόδων στον κωδικό αυτό με αντίστοιχη μείωση των εξόδων.
Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ: Στο έσοδο αυτό η υστέρηση είναι μεγάλη, της τάξεως του 34,36%. Η υστέρηση οφείλεται στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία εξαιτίας της οποίας οι οφειλέτες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και στην περίπτωση αυτή αν συνεχιστεί η απόκλιση εισπράξεων και στόχων και το επόμενο τρίμηνο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% χωρίς προοπτική είσπραξης θα πρέπει ο Δήμος με τροποποίηση του προϋπολογισμού του να προβεί σε μείωση των εσόδων στον κωδικό αυτό με αντίστοιχη μείωση εσόδων».
Συνολικά η απόκλιση των εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο ανέρχεται στο 67,39%, όμως η διευθύντρια Οικονομικών υπογραμμίζει ότι το ποσοστό αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι ο υπολογισμός γίνεται επί του συνολικού ποσού των απαιτήσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, το οποίο ανέρχεται στα 6.456.827 ευρώ, όμως στον προϋπολογισμό υπάρχει και άλλος κωδικός που λέει ότι από το ποσό αυτό ο στόχος ήταν να έχουν εισπραχθεί 263.104 ευρώ, ενώ τελικά εισπράχθηκαν 172.690,83 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις οφειλές του Δήμου, στην έκθεση σημειώνεται ότι «την 31/12/2015 ανέρχονταν στο ποσό του 2.225.744,76 ευρώ, ενώ την 30/6/2016 ανήλθαν στο ποσό των 2.400.883,60 ευρώ, η απόκλιση δε αυτών ανέρχεται σε 175.138,84 ευρώ».
Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν, σύμφωνα πάντα με την έκθεση της Γεωργίας Ηλιοπούλου, ότι συνολικά υπάρχει θετική απόκλιση κατά το πρώτο εξάμηνο, σε ποσοστό 7,47%.  
Επίσης, ο ταμειακό υπόλοιπο του Δήμου στο τέλος του Ιουνίου ήταν 11.203.835 ευρώ.
Στ.Μ.