Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017 10:12

Προειδοποίηση στα Δασαρχεία για τα τοπογραφικά των αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

Προειδοποίηση στα Δασαρχεία για τα τοπογραφικά των αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
Τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνυποβάλλονται με τις αντιρρήσεις όσον αφορά τον χαρακτηρισμό εκτάσεων στους δασικούς χάρτες δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτά από τις δασικές υπηρεσίες της Μεσσηνίας εφόσον δεν υπογράφονται από αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς, υπογραμμίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η οποία καλεί τις δασικές υπηρεσίες να επιδείξουν τη «δέουσα προσοχή». Η Ν.Ε. του ΤΕΕ, σε κείμενό της που συνυπογράφουν ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Μεσσηνίας, ο Σύλλογος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Μεσσηνίας και ο Σύλλογος Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Μεσσηνίας, υπογραμμίζει ότι «επιφυλασσόμαστε επί παντός νομίμου δικαιώματός μας» σε περίπτωση που οι δασικές υπηρεσίες δεν μεριμνήσουν στο εξής για «τη διαφύλαξη της νομιμότητας»…

Ειδικότερα, η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του ΤΕΕ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την εξής ανακοίνωση με θέμα: «Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»: Με αφορμή διαμαρτυρίες Μηχανικών - μελών του Τ.Ε.Ε. Μεσσηνίας που καταγγέλλουν ότι επανειλημμένως συντάσσονται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα από μη έχοντες αυτό το δικαίωμα, σχετικά ερωτήματα Υπηρεσιών και εμπλεκομένων εν γένει μερών και σε συνέχεια παλαιοτέρων εγγράφων μας επί του ιδίου θέματος, επανερχόμαστε και σας γνωρίζομε τα εξής:

Η εκπόνηση και υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του έτους 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) διέπεται από συγκεκριμένη Νομοθεσία και ειδικό πλαίσιο κανόνων, όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα επαγγελματικά δικαιώματα και τα προσόντα των Μηχανικών που εκ του κύκλου σπουδών τους και του γνωστικού αντικειμένου δύνανται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες Μηχανικών προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα εκ των:
1) Ν. 4663/1930 (άρθρα 3 & 4)
2) Ν.Δ. 4564/1966 (παρ. 1 του άρθρου 3)
3) Β.Δ. 769/1972 (άρθρο μόνο)
4) υπ΄αριθ. 451/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’)
5) υπ΄ αριθ. 267/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ’)

προκύπτει ότι:
αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ’87) έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι. - μέλη Τ.Ε.Ε.) 
Πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, ουδείς άλλος επαγγελματίας δύναται εκ του νόμου να συντάσσει εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Επιπροσθέτως είναι σαφές ότι η σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από πρόσωπα μη έχοντα τα επαγγελματικά δικαιώματα και τα νόμιμα προσόντα καθιστά αυτομάτως το αντικείμενο της μελέτης μη αποδεκτό και βεβαίως θέτει σε αμφισβήτηση την ταυτότητα της όποιας πράξης εκδίδεται με βάση το συγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα και δημιουργεί πιθανώς θέμα νομιμότητας και ενδεχόμενης ακύρωσης αυτής.

Για τα ως άνω, όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες,  έχουν  ενημερωθεί πολλές φορές, μέσω παλαιότερης αλληλογραφίας του ΤΕΕ καθώς και των συλλόγων. Παρ’ όλα αυτά, αφορμή για να επανέλθουμε στο ζήτημα με νεώτερη επιστολή, στέκονται οι πολλαπλές καταγγελίες συναδέλφων, πως στην τρέχουσα διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και αιτήσεων εξαγοράς ή υπαγωγής στη νομοθεσία περί  δασωμένων αγρών στα Δασαρχεία Μεσσηνίας (Καλαμάτας και Τριφυλίας) έχουν εντοπιστεί πάρα πολλές περιπτώσεις εξαρτημένων, τοπογραφικών διαγραμμάτων, υπογεγραμμένων από  πρόσωπα μη έχοντα το δικαίωμα.

Παρ’ όλες, λοιπόν, τις έγγραφες αλλά και προφορικές ενημερώσεις μας, προς τα ανωτέρω Δασαρχεία αντιλαμβανόμαστε πως δεν αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο, πολύ σημαντικό ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και προσοχή που του αρμόζει.

Ως Τ.Ε.Ε. Ν. Μεσσηνίας και επαγγελματικοί Σύλλογοι, με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας, την εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και κυρίως την προστασία των πολιτών, ενημερώνουμε για μια ακόμα φορά, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους παρακαλούμε να επιδείξουν την απαιτούμενη προσοχή με σκοπό την έκδοση ορθών και σύννομων πράξεων και τη διαφύλαξη της νομιμότητας, άλλως επιφυλασσόμαστε επί παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Το παρόν έγγραφο υπογράφεται από τους κάτωθι φορείς:

-Ν.Ε. ΤΕΕ Μεσσηνίας
-Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Μεσσηνίας
-Σύλλογος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Μεσσηνίας
-Σύλλογος Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας