Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 19:09

Υπεύθυνη η ΔΕΥΑΚ για ό,τι συμβεί από ‘δω και πέρα με τον Καραμπογιά

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΕΙΕΣ;
Εργασίες στον Καραμπογιά πρόκειται να ξεκινήσουν αμέσως μετά τον 15Αύγουστο, δήλωσε στην KalamataJournal, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Δημήτρης Βεργόπουλος. Ο Καραμπογιάς είναι το ρέμα που εκβάλλει στο Νέδοντα αφού διασχίσει την Αγιάννα και το Σεπτέμβρη του 2016 προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, έσπασαν τα τοιχία του από το μεγάλο όγκο και τη ανεξέλεγκτη δύναμη του νερού και πλημμύρισε με νερά, λάσπες και φερτά υλικά τη Μπουλούκου και ιδιοκτησίες. Η καταστροφή του περασμένου Σεπτέμβρη στον Καραμπογιά απέδειξε ότι το ρέμα πρέπει να οριοθετηθεί σωστά. Και όμως η ΔΕΥΑΚ ξεκινάει εργασίες χωρίς να έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την οριοθέτηση. Που σημαίνει ότι αν η καταστροφή επαναληφθεί θα πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες της…

Ρωτήσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ εάν η Επιχείρηση ξεκινάει τις εργασίες στο ρέμα έχοντας εξασφαλίσει τις άδειες που απαιτεί η νομοθεσία. Μας απάντησε ότι για να έχει φτάσει το έργο στο στάδιο της έναρξης υλοποίησης προφανώς υπάρχουν οι άδειες, μας παρέπεμψε ωστόσο για ειδικότερη πληροφόρηση στον διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ, Ιπποκράτη Μπαζιωτόπουλο. Εκείνος, από την πλευρά του, μας είπε ότι υπάρχουν όλα τα τυπικά αναγκαία ώστε να ξεκινήσει το έργο. Μας ενημέρωσε ότι στο πλαίσιο της εργολαβίας που ξεκινάει θα επισκευαστούν τα τοιχία του Καραμπογιά που έσπασαν τον περασμένο Σεπτέμβρη, θα γίνει εκβάθυνση της κοίτης κοντά στην εκβολή του ρέματος στο Νέδοντα και θα τσιμεντοστρωθεί η κοίτη, ώστε να αυξηθεί η παροχετευτικότητα, όπως είπε, να φεύγει δηλαδή περισσότερο νερό και πιο γρήγορα.
Σε ό,τι αφορά τη οριοθέτηση, ο κ. Μπαζιωτόπουλος μας είπε ότι η ΔΕΥΑΚ δεν έχει καμιά δουλειά με αυτό το θέμα, γιατί η οριοθέτηση έχει γίνει από το Δήμο. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος έχει οριοθετήσει ένα μικρό τμήμα του Καραμπογιά κοντά στην εκβολή του. Από τότε όμως που έγινε η οριοθέτηση αυτή έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στην ευρύτερη περιοχή, που σημαίνει ότι τα νερά που φτάνουν στην κοίτη του ρέματος ενδεχομένως είναι πολλά περισσότερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και τι έχει αλλάξει; Κατασκευάστηκε η περιμετρική οδός, εκριζώθηκαν χιλιάδες δέντρα, κυρίως ελιές, άλλαξε το ανάγλυφο της περιοχής, μπήκε η περιοχή στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Αυτές οι αλλαγές δεν επιβάλλουν άραγε όχι μόνο τη διόρθωση της οριοθέτησης στο ήδη οριοθετημένο τμήμα αλλά την πλήρη οριοθέτηση του Καραμπογιά;
Ας δούμε τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην απόφασή του με αριθμό 1644/2006, για το θέμα των ρεμάτων: «Προστασία Υδρορευμάτων. Ουσιώδες στοιχείο του προστατευόμενου από το Σύνταγμα φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν τα υπό διάφορες ονομασίες «υδρορεύματα», ήτοι οι πτυχώσεις της επιφάνειας της γης, με τις οποίες συντελείται κυρίως η απορροή προς τη θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς. Αυτά αποτελούν, επίσης, φυσικούς αεραγωγούς, μαζί δε με τη χλωρίδα και πανίδα τους είναι οικοσυστήματα με ιδιαίτερο μικροκλίμα, που συμβάλλουν πολλαπλώς στην ισορροπία του περιβάλλοντος. Το Κράτος υποχρεούται να διατηρεί στη φυσική τους κατάσταση, επιτρεπομένης μόνο της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειομένης κάθε άλλης αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους, ή τεχνικής επέμβασης στα σημεία διακλάδωσής τους. Περαιτέρω, προκειμένου να λάβουν χώρα οι τυχόν επιτρεπόμενες από ειδικές διατάξεις επεμβάσεις, όπως η διευθέτηση της κοίτης τους, που πραγματοποιείται προς τον σκοπό απόληψης άμμου και λοιπών φερτών υλών ή και ασύνδετα προς αυτήν, απαιτείται η προηγούμενη οριοθέτησή τους, κατόπιν ειδικής μελέτης, υδρογεωλογικής και υδραυλικής».
Είναι σαφές λοιπόν ότι για να κάνει η ΔΕΥΑΚ τα έργα που έχει προγραμματίσει στον Καραμπογιά πρέπει να οριοθετηθεί πρώτα το ρέμα, στο σύνολό του.
Λέει όμως επίσης το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι το Σύνταγμα ορίζει το κράτος ως υπεύθυνο για τη διατήρηση των ρεμάτων στη φυσική τους κατάσταση. Πράγμα που σημαίνει ότι για να γίνουν παρεμβάσεις σε ρέματα πρέπει να υπάρχει άδεια από το κράτος. Έχει λοιπόν η ΔΕΥΑΚ άδεια για τα έργα που ξεκινάει στον Καραμπογιά; Ας πάμε και στο νόμο (άρθρο 15 του ν. 2853/1922) να δούμε τι λέει: «Κατασκευή μονίμων μεμονωμένων έργων τοπικού ενδιαφέροντος εν τη πεδινή κοίτη του χειμάρρου απαγορεύεται, εφόσον τα έργα ταύτα δεν αποτελούσι μέρος οριστικής μελέτης ριζικής του χειμάρρου διευθετήσεως. Εις εξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις καταφανούς και μεγάλου κινδύνου συνοικισμού η γεωργικής εκτάσεως, διαπιστωθέντος δι’ αυτοψίας του αρμοδίου Επιθεωρητού Δημοσίων Έργων, δύναται να επιτραπή η εκτέλεσις μεμονωμένων έργων εν τη πεδινή κοίτη του χειμάρρου συμφώνως προς την εγκεκριμένη μελέτη αυτών. (άρθρο 17) Ουδείς δύναται να κατασκευάσει άνευ αδείας έργα εν τη κοίτη και τη περιοχή των πλημμυρών, ποταμών, χειμάρρων, ρυάκων, οχετών και διωρύγων». Έχει λοιπόν η ΔΕΥΑΚ την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του κράτους, που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για τα έργα που ξεκινούν στον Καραμπογιά;
Μας ρώτησαν στη ΔΕΥΑΚ γιατί θα ήταν κακό να γίνουν κάποιες εργασίες σε ρέματα που θα απέτρεπαν κινδύνους πλημμυρών και καταστροφών σε ενδεχόμενη νεροποντή. Προφανώς και είναι κακό εάν αυτές οι εργασίες πάνε να γίνουν χωρίς αυτά που προβλέπει η νομοθεσία. Γιατί η οριοθέτηση δεν είναι ένα τυπικό στοιχείο αλλά η μελέτη που θα δείξει πιο πρέπει να είναι το πλάτος του ρέματος ώστε να μην πλημμυρίσει. Τώρα αν στη ΔΕΥΑΚ πιστεύουν ότι μπορούν να αποσοβήσουν τον κίνδυνο σκάβοντας λίγο την κοίτη και ρίχνοντάς της τσιμέντο, αν να την οριοθετήσουν, τότε μακάρι να δικαιωθούν. Με τα μακάρι όμως όμωςροστατεύονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες από πλημμύρες…
Στ.Μ.