Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 15:09

Υγραέρια: Διευκολύνουν τη ζωή μας αλλά απαιτούν προσοχή στη χρήση

Του Βασίλη Καπέλιου* 
Για μια ακόμη φορά δυστυχώς η ενημέρωση προς το ευρύτερο κοινό θα έπρεπε να μη βασίζεται σε δραματικά γεγονότα.
Δεδομένου όμως του τραγικού συμβάντος που διαδραματίστηκε στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, στις 2 Φεβρουαρίου 2019, με τον απόηχο να μετράει το θάνατο τριών γυναικών και τη θλίψη όλων μας, θα ήθελα  να επισημάνω τη σημαντικότητα της εφαρμογής των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όταν γίνεται χρήση υγραερίου τόσο σε επαγγελματικούς χώρους αλλά όσο και για οικιακή χρήση...

Τι είναι τα υγραέρια και γιατί όμως ονομάζονται έτσι; Είναι υγρά, αέρια ή ταυτόχρονα συνυπάρχουν ως υγρά και αέρια;         Εντός δοχείου (φιαλίδιο, φιάλη ή δεξαμενή) συνυπάρχουν ταυτόχρονα ως υγρά και αέρια. Ελεύθερα στην ατμόσφαιρα είναι αέρια. Οι ατμοί τους είναι βαρύτεροι του αέρα και συνεπώς συσσωρεύονται χαμηλά και διεισδύουν σε κοιλότητες, φρεάτια κ.λπ., έχει μικρό κατώτερο όριο ευφλεκτότητας δηλαδή με μικρή ποσότητα σχηματίζει εύφλεκτο μίγμα με τον αέρα και είναι εξαιρετικά εύφλεκτο.

Το χειρότερο φαινόμενο που μπορεί να εμφανισθεί σε ένα συμβάν που εμπλέκεται υγραέριο είναι το φαινόμενο BLEVE δηλαδή η διαρραγή του δοχείου και η εκρηκτική ανάφλεξη των ατμών του υγραερίου.

Όταν ένα δοχείο υγραερίου (φιαλίδιο, φιάλη, σταθερή δεξαμενή ή μεταφερόμενη δεξαμενή (βυτίο)), εκτεθεί σε συμβάν πυρκαγιάς το περιεχόμενό της θερμαίνεται. Η πηγή της θέρμανσης μπορεί να είναι είτε από εξωτερικό παράγοντα (έτερη πυρκαγιά) είτε από αναφλεγόμενο υγραέριο που διαφεύγει ή διαρρέει από το ίδιο το δοχείο. Γενικά τα δοχεία αποθήκευσης υγραερίου (φιάλες, φιαλίδια και δεξαμενές), όταν εκτεθούν σε συμβάν πυρκαγιάς, είναι πιθανόν να αστοχήσουν, απελευθερώνοντας το περιεχόμενο αέριο υγραέριο αλλά κυρίως το υγρό υγραέριο το οποίο ακαριαία διαστέλλεται (βράζει-εξατμίζεται) και οι παραγόμενοι ατμοί του (αέριο υγραέριο) αναφλέγοναι «εκρηκτικά» δίνοντας το καταστρεπτικό και ακραίο φαινόμενο BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι οργανοληπτικές ιδιότητες του L.P.G. είναι:

  •   Άχρωμο
  •   Άοσμο (στη φυσική του κατάσταση. Στην αγορά διακινείται με προσθήκη χαρακτηριστικής οσμής για λόγους ασφαλείας)
  •   Κίνδυνος-προκαλεί ασφυξία-ελαφρά αναισθησία
  •   Μη ορατό
  •   Μη τοξικό

Η Νομοθεσία Εγκαταστάσεων Υγραερίου, είναι ο ‘Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου τα κτίρια (πλην βιομηχανιών-βιοτεχνιών)’ Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1257/3-9-2003). Ο εν λόγω Τεχνικός Κανονισμός, αφορά εγκαταστάσεις υγραερίου οικιακής και επαγγελματικής χρήσης που τροφοδοτούνται από φιάλες ή δεξαμενές υγραερίου.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, σε κάθε εγκατάσταση υγραερίου πρέπει να εφαρμόζονται τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γενικής εφαρμογής, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η πιθανότητα ανάφλεξης και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα αποτελεσματικής καταπολέμησης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Κάποια από τα  προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας είναι: 1. Σήμανση (πυροσβεστικού υλικού, επικίνδυνων υλικών και χώρων, απαγορευτικές πινακίδες, οδηγίες ασφαλείας επικίνδυνων υλικών, πρόληψης πυρκαγιών, δράσης προσωπικού κ.α.) 2. Τάξη-καθαριότητα (τήρηση διόδων, απομάκρυνση αχρήστων και εύφλεκτων υλικών, απαγορεύσεις, διευθέτηση αποθήκευσης, προσπέλαση Π/Ο, αποψίλωση ξερών χόρτων κ.α.) 3. Ειδικές κατασκευές-οργανωτικές δομές (φωτισμός, αερισμός, φύλαξη-επιθεώρηση, θέση συσκευών-μηχανημάτων εκτός τάσης, σύστημα επικοινωνιών, βάνες διακοπής-απομόνωσης, σύστημα αποχέτευσης κ.α.) 4. Συντήρηση (ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πινακίδων κ.α.) 5. Μόνιμη ανάρτηση σε όλες τις εισόδους του χώρου των δεξαμενών, ευδιάκριτων πινακίδων ή σημάτων που απαγορεύουν το κάπνισμα και την χρήση φωτιάς κ.α.

Εν συντομία σε κάποια Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας που θα μπορούσαμε να αναφερθούμε είναι: α) τα Φορητά μέσα, δηλαδή ο επαρκής αριθμός φορητών πυροσβεστήρων εγκεκριμένου τύπου, κατά προτίμηση ξηράς σκόνης, που να κατανέμονται σε διάσπαρτες και κατάλληλες θέσεις στον χώρο των συνδεδεμένων φιαλών. β) τα Μόνιμα μέσα, για συγκεκριμένους τύπους εγκατάστασης υγραερίου σε χώρους επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης που τροφοδοτούνται από δεξαμενές ή φιάλες υγραερίου που υποχρεούνται να διαθέτουν μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή άλλα μόνιμα  μέσα πυροπροστασίας. γ) τέλος σε εσωτερικούς χώρους επαγγελματικής χρήσης επιτρέπεται η εγκατάσταση φιαλών προπανίου υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα ανίχνευσης διαρροών υγραερίου.

Απαραίτητη και πολύ βασική είναι η εκπαίδευση των υπευθύνων και γενικά του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εγκατάστασης και τη διακίνηση του υγραερίου, το οποίο πρέπει να γνωρίζει τα φυσικά χαρακτηριστικά του υγραερίου καθώς και να γνωρίζει τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διότι μια άστοχη κίνηση μπορεί να στοιχίσει τις ζωές ανθρώπων.   

Βασίλης Καπέλιος

Επίτιμος Αρχηγός Π.Σ.

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος με το συνδυασμό του Παναγιώτη Νίκα «Πρωτοβουλία για την Πελοπόννησο»