Τρίτη, 23 Απριλίου 2019 23:35

Παράνομη εντολή του δημάρχου για εναπόθεση απορριμμάτων σε αποκαταστημένη χωματερή στο Ασπρόχωμα…

φωτογραφία από ρεπορτάζ της Kalamata Journal στην παράνομη χωματερή που δημιούργησε ο Δήμος Καλαμάτας επάνω στην αποκατεστημένη χωματερή του Ασπροχώματος φωτογραφία από ρεπορτάζ της Kalamata Journal στην παράνομη χωματερή που δημιούργησε ο Δήμος Καλαμάτας επάνω στην αποκατεστημένη χωματερή του Ασπροχώματος

ΠΡΟΣΤΙΜΟ, ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ... 
Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η προσφυγή του Δήμου Καλαμάτας, για ακύρωση προστίμου που επιβλήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ύστερα από υπηρεσιακή εισήγηση, για την παράνομη επαναπόθεση μπαζών και άλλων αδρανών απορριμμάτων στην αποκατεστημένη χωματερή του Ασπροχώματος, μπροστά από τη Μονάδα Λιπασματοποίησης. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο που βγαίνει από την ανάγνωση της απόφασης ακύρωσης της προσφυγής, είναι ότι ο ίδιος ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, έδωσε εντολή στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου να μεταφέρει και εναποθέσει τα απορρίμματα στην αποκατεστημένη χωματερή, όμως η Υπηρεσία αρνήθηκε την εκτέλεσή της. Και όπως υπογραμμίζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος έδωσε εντολή για τη μεταφορά των απορριμμάτων στην αποκατεστημένη χωματερή, στην προσφυγή του Δήμου για την ακύρωση του προστίμου υποστηρίζεται ότι η ύπαρξη των απορριμμάτων εκεί ήταν αποτέλεσμα “αυθαίρετων ενεργειών πολιτών”....

Πάντως ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, θεωρεί ότι έχει δίκιο, ότι κακώς επιβλήθηκε το πρόστιμο στο Δήμο για την παράνομη εναπόθεση απορριμμάτων στην αποκατεστημένη χωματερή του Ασπροχώματος, γι’ αυτό και ανέθεσε να γίνει προσφυγή στη δικαιοσύνη ώστε να ακυρωθεί το πρόστιμο. Και τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απρίλη το μεσημέρι το θέμα θα συζητηθεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του δημάρχου για την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Να δούμε όμως τι γράφει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην απόφαση ακύρωσης της προσφυγής του Δήμου για την ακύρωση του προστίμου, σχετικά με τα απορρίμματα στην αποκατεστημένη χωματερή, τις ευθύνες του Δήμου, την εντολή του δημάρχου και την άρνηση να την εκτελέσει η Υπηρεσία: “...Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, ο λόγος επιβολής των διοικητικών κυρώσεων έγκειται στις: “...εκτεταμένες εναποθέσεις στερεών απορριμμάτων σε όλη την έκταση του πρώην ΧΑΔΑ Ασπροχώματος”. Ο προσφεύγων δεν αρνείται το γεγονός για το οποίο επεβλήθησαν οι διοικητικές κυρώσεις. Σύμφωνα με την εξεταζόμενη προσφυγή ο εν λόγω ΧΑΔΑ: <<...έχει αποτελέσει πολλές φορές σημείο στο οποίο επιτελείται αυθαίρετη απόθεση κλαδεμάτων, ογκωδών αντικειμένων, ακόμα και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) … Οι παραπάνω αποθέσεις αποτελούν κατά τεκμήριο αυθαίρετες ενέργειες πολιτών…>> Συνεπώς, επιχειρείται η μετάθεση της ευθύνης σε τρίτους”.

Ωστόσο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι ο ισχυρισμός πως οι αποθέσεις αποτελούν αυθαιρεσίες πολιτών “ανατρέπεται” από τα ίδια τα έγγραφα του Δήμου Καλαμάτας στο σχετικό φάκελο της υπόθεσης, καθώς μεταξύ αυτών είναι το “υπ’ αριθμ. 700/02-01-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας με το οποίο αρνείται την εκτέλεση εντολής του Δημάρχου Καλαμάτας <<...για μεταφορά και απόθεση ογκωδών αντικειμένων κλπ παρόμοιων αδρανών απορριμμάτων στο χώρο του αποκατασταθέντος ΧΑΔΑ του Ασπροχώματος, δίπλα από τη ΜΟΛΑΚ.>>” καθώς και φωτοαντίγραφο του εγγράφου “υπ’ αριθμ. 755/03-01-2018 αιτιολογημένης εντολής του Δημάρχου αναφορικά με την τέλεση της συγκεκριμένης ενέργειας, παρά τις αντιρρήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου”!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υπογραμμίζει ότι η εναπόθεση απορριμμάτων στην αποκατεστημένη χωματερή “αποτελεί παράβαση των διατάξεων της παρ. 5 του Παραρτήματος ΙΙ της κΥΑ οικ. 114218/97 (ΦΕΚ 10168), σύμφωνα με τις οποίες “Στις βασικές χρήσεις ενός χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων μετά την αποκατάσταση περιλαμβάνονται: Η φυσική επανένταξη (άγρια φύση). Δημόσια έκταση. Δάσος. Βοσκότοπος. Χώρος αναψυχής” ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διενέργεια εργασιών διαχείρισης αποβλήτων”.

Τέλος, στην απόφαση της Αποκεντρωμένης σημειώνεται ότι το ύψος του προστίμου που επιβλήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ποσό που “αντιστοιχεί στο 2,5% του επιτρεπόμενου εύρους προστίμων, όταν επιβάλλονται από τον οικείο Περιφερειάρχη”.

Στ.Μ.