Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 19:40

Με νόμο η μαρίνα της Καλαμάτας μένει στην ίδια εταιρία για άλλα δύο χρόνια!

Ολοκληρωνόταν φέτος η σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης και εκμετάλλευση της μαρίνας Καλαμάτας σε ιδιωτική εταιρία όμως στο τέλος του 2021 νόμος ανέτρεψε τα δεδομένα και η συγκεκριμένη εταιρία θα συνεχίσει να διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται τη μαρίνα για άλλα δύο χρόνια…

Σύμφωνα με επανειλημμένες δηλώσεις, και στο Δημοτικό Συμβούλιο, του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, το 2021, η απόφαση της δημοτικής αρχής ήταν με την ολοκλήρωση της σύμβασης να γίνει νέος διαγωνισμός για την ανάθεση της διαχείρισης, εκμετάλλευσης και ίσως υλοποίησης και νέων έργων της μαρίνας. Μάλιστα ο δήμαρχος είχε ανακοινώσει ότι εταιρίες του συγκεκριμένου κλάδου είχαν δείξει ενδιαφέρον και είχαν ζητήσει στοιχεία για τη μαρίνα από το Δήμο αλλά και ότι η εταιρία που διαχειρίζεται τη μαρίνα είχε καταθέσει πρόταση στη δημοτική αρχή για την παράταση της σύμβασής της.

Όπως όμως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Σαράντος Μαρινάκης, με νόμο, που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η παραχώρηση της μαρίνας παρατείνεται για δύο χρόνια. 


Τελευταίος χρόνος της σύμβασης για τη Μαρίνα της Καλαμάτας - Εταιρίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον στο Δήμο


Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτο, αριθμός φύλλου 250, 23 Δεκεμβρίου 2021. Στο Άρθρο 71 “Παράταση συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων” σημειώνονται σχετικά μεταξύ άλλων: “1. Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ή των συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων της περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον παραχωρούντα ή τον εκμισθωτή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις: α) υπεύθυνη δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή του τουριστικού λιμένα, με την οποία δηλώνεται ότι ο τουριστικός λιμένας ήταν σε λειτουργία την 31η.3.2020, και β) μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από το συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα ή μίσθωμα, κατά την ημερομηνία υποβολής της ως άνω δήλωσης. Η μονομερής δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού, στις περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης/εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα, ή προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., στις περιπτώσεις εκμίσθωσης τουριστικού λιμένα, ή προς τη διοίκηση του παραχωρούντος/εκμισθούντος φορέα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος”.

Στ.Μ.