Σάββατο, 20 Αυγούστου 2022 09:10

Δημοπρασία για τη μίσθωση οικοπέδων και τη δημιουργία ανοιχτών χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Καλαμάτα

φωτό αρχείο φωτό αρχείο

Μέχρι την Τρίτη 23 Αυγούστου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να υποβάλουν στο Δήμο την υποψηφιότητα του οικοπέδου τους, εφόσον αυτό βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές της Καλαμάτας, προκειμένου να το ενοικιάσει ο Δήμος και να λειτουργήσει σε αυτό ανοιχτός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Το ελάχιστον εμβαδόν κάθε ακινήτου πρέπει να είναι 100 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τρία χρόνια με δικαίωμα παράτασης για άλλα τρία…

Πρόκειται για μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία ενώ, σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα ακίνητα - οικόπεδα θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα στις κάτωθι περιοχές:

-Ράχη – Παλιό νοσοκομείο (στις ζώνες Ε και ΙΑ των αντικειμενικών αξιών και πιο συγκεκριμένα, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων εκατέρωθεν των οδών Αθηνών (μεταξύ Μπουλούκου και Αναξαγόρα) και Μανιακίου και διακοσίων πενήντα (250) μέτρων δυτικά της οδού Μπουλούκου).

-Κεντρική Πλατεία – Ιστορικό Κέντρο (στις ζώνες Θ και Β των αντικειμενικών αξιών εξαιρούμενου του τμήματος βόρεια της Κεντρικής Αγοράς παράλληλα με τον ποταμό Νέδοντα).

-Κέντρο (στις ζώνες Ζ και Γ των αντικειμενικών αξιών εξαιρούμενου του τμήματος εκατό (100) μέτρων ανατολικά της οδού Ακρίτα).

-Παραλία (στις ζώνες ΣΤ και Α των αντικειμενικών αξιών).

Ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη “όλα τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να έχουν πρόσοψη και άμεση πρόσβαση στο δημοτικό οδικό δίκτυο, να είναι ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και να επιτρέπεται η χρήση και η διαμόρφωση τους.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας, στην οδό Αθηνών 99, Καλαμάτα (Δημαρχείο Καλαμάτας) και στη συνέχεια θα διαβιβαστούν στο Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων. Εν συνεχεία , θα παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλόλητα των προσφερόμενων ακινήτων και αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών”.