Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023 11:47

Είχε ξαναβουλιάξει το έδαφος στη δεξαμενή του Πηδήματος το 2015

Είχε ξαναβουλιάξει το έδαφος στη δεξαμενή του Πηδήματος το 2015

ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ;

Ούτε πρωτόγνωρη ούτε πρωτοφανής αποδεικνύεται ότι είναι η καταστροφή που έχει σημειωθεί στη δεξαμενή του Πηδήματος, η οποία ταλαιπωρεί τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του μισού σχεδόν πληθυσμού της Μεσσηνίας. Το έδαφος στη δεξαμενή είχε ξαναβουλιάξει το 2015, έγινε αποκατάσταση αλλά πρέπει να ξεκαθαριστεί εάν από τότε γίνονταν τακτικοί έλεγχοι για την κατάσταση κάτω από τη δεξαμενή. Πάντως το φαινόμενο επαναλήφθηκε σήμερα με τις συνέπειες που υφίστανται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις...

Το τι ακριβώς είχε συμβεί το 2015 περιγράφεται αναλυτικά σε απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ύδρευσης, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2015 και με θέμα ''Απευθείας ανάθεση του έργου '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ''. Πρόεδρος του Συνδέσμου ήταν ο Γιώργος Καρβέλης και στην απόφαση σημειώνονται μεταξύ άλλων τα εξής: «Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέγει ότι μετά από αυτοψία που έκανε η υπηρεσία μας, παρατηρήθηκε η ύπαρξη σπηλαίωσης - υποσκαφής της θεμελίωσης στο βορειοδυτικό τμήμα της εξισωτικής δεξαμενής στο Πήδημα.

Η παραπάνω δεξαμενή η οποία έχει κατασκευασθεί το έτος 1936, αποτελεί την μοναδική εγκατάσταση από την οποία τροφοδοτούνται με τις αναγκαίες ποσότητες νερού οι τρεις δήμοι μέλη μας και για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική και άμεση ανάγκη να αποκατασταθεί η βλάβη, γιατί σε περίπτωση που δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα από το ήδη υπάρχον, οι συνέπειες θα είναι απρόβλεπτες και θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση χιλιάδων κατοίκων που υδρεύονται από τις εγκαταστάσεις μας.

Η σπηλαίωση φαίνεται να είναι σε αρκετή έκταση και βάθος αλλά οι διαστάσεις της στη φάση αυτή δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Για την ακριβή έκτασή της πρέπει να εκτελεστούν εργασίες που θα αποκαλύψουν την περιοχή της βλάβης.

Εκτιμάται από όσα είναι δυνατόν να ανιχνευθούν ότι η επιφάνεια της είναι 2,50Χ2,50 μέτρα και το βάθος της 1,20 μέτρα.

Τα ακριβή αίτια δημιουργίας της δεν είναι γνωστά. Από πληροφορίες που είχαμε φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από υπερχείλιση της δεξαμενής λόγω βλάβης του αυτοματισμού εκκίνησης - παύσης των αντλιών τροφοδοσίας της δεξαμενής. Κατά την υπερχείλιση της δεξαμενής το νερό πλημμύρησε το βανοστάσιο και άρχισε να εκρέει από τον φεγγίτη της πόρτας του προς τα έξω συμπαρασύροντας τα χαλαρά εδάφη υποσκάπτοντας τμήμα της θεμελίωσης του βανοστασίου, στην βορειοδυτική πλευρά.

Ο πιο πάνω περιγραφόμενος μηχανισμός διάβρωσης του εδάφους που είχε ως συνέπεια την υποσκαφή της θεμελίωσης φαίνεται να είναι η αιτία της δημιουργίας της σπηλαίωσης.

Άλλα αίτια δημιουργίας του φαινομένου, όπως σεισμός, αστοχία του εδάφους θεμελίωσης κλπ κρίνεται ότι πρέπει να αποκλεισθούν καθότι δεν παρατηρήθηκαν άλλες βλάβες όπως κατακόρυφες ή λοξές ρηγματώσεις στην φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή στην ανωδομή πάνω από τη σπηλαίωση, που θα δικαιολογούσαν την επίδρασή τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι όποιες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης (σπηλαίωσης) πρόκειται να εκτελεστούν, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή αφού παρατηρηθεί λεπτομερώς στη φάση των εργασιών αποκάλυψης της βλάβης εάν υπάρχουν μικρές διαρροές νερού από την δεξαμενή στο χώρο της σπηλαίωσης.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί διέξοδος που θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή των διαρρεόντων νερών εκτός της σπηλαίωσης, διότι σε αντίθετη περίπτωση ο εγκλωβισμός τους θα οδηγήσει σε υποσκαφή άλλων θέσεων της θεμελίωσης η οποία μπορεί να είναι καταστροφική για την δεξαμενή.

Για την αποκατάσταση της βλάβης(σπηλαίωσης) προτείνονται οι παρακάτω εργασίες:

Α) Προσεκτική αποκάλυψη της περιοχής της βλάβης δια χειρών από γαίες και βλάστηση

Β) Τοποθέτηση ξυλοτύπων στο γειτνιάζον με την σπηλαίωση τμήμα του τοίχου(και κάτω από αυτόν επί της εξωτερικής παρειάς) της δεξαμενής στην περιοχή της βλάβης, η ακριβής θέση και επιφάνεια των οποίων θα υποδειχθεί επί τόπου μετά την αποκάλυψη της βλαφθείσης περιοχής. Κατασκευή τοιχίου από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στη θέση των ξυλοτύπων καθώς και πεδίλου θεμελίωσης με σκοπό την υποθεμελίωση του τμήματος τοίχου. Σαν οπλισμός θα χρησιμοποιηθεί διπλό δομικό πλέγμα(μέσα-έξω) Φ10/15. Στη φάση της εκσκαφής θα δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στην παρατήρηση ύπαρξης διαρροών στο χώρο της σπηλαίωσης. Σε περίπτωση εντοπισμού διαρροών θα συνεκτιμηθούν για τις παραπέρα εργασίες όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο ι εργασίες αυτές υποθεμελίωσης θα εκτελεστούν τμηματικά και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας οι οποίες θα δοθούν αφού φανούν τα πραγματικά δεδομένα κατά την αποκάλυψη της πραγματικής κατάστασης.

Γ) Σε περίπτωση που μετά την αποκάλυψη του εδάφους της σπηλαίωσης φανεί ότι τι δάπεδό της δεν είναι επίπεδο αλλά με σημαντική κλίση λόγω ύπαρξης βράχου, τότε θα γίνει τοποθέτηση μεταλλικών βλήτρων επ' αυτού που θα ενσωματωθούν στο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Δ)Ιδιαίτερα επιμελημένη εκσκαφή δια χειρών και αποκάλυψη της σπηλαίωσης σταδιακά και κατά τμήματα ώστε να είναι δυνατή η σταδιακή χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος για πλήρωση της σπηλαίωσης.

Ε) Η πλήρωση της σπηλαίωσης θα γίνει από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε στρώσεις. Πριν την εκτόξευση κάθε στρώσεις θα πρέπει να έχει συντελεσθεί η ξήρανση της προηγούμενης ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δυσμενείς επιπτώσεις που ήθελαν προκύψει από την συστολή και την πήξη. Εντός της μάζας του σκυροδέματος θα προστεθεί κατάλληλο πρόσμικτο μετά από έγκριση της υπηρεσίας, για την ελαχιστοποίηση των φαινομένων συστολής του σκυροδέματος. Η όλη σπηλαίωση θα πληρωθεί με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα έως άνω.

ΣΤ) Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης θα δημιουργηθούν κλίσεις στην επιφάνεια του εδάφους έμπροσθεν του βανοστασίου ώστε σε περίπτωση εκ νέου υπερχείλισης τα νερά να οδηγούνται μακράν της δεξαμενής. Τα επιφάνεια αυτή τελικά θα τσιμεντοστρωθεί με εκτόξευση σκυροδέματος διότι στη θέση αυτή είναι εξαιρετικά δυσχερής η προσκόμηση με άλλο τρόπο του σκυροδέματος.

Ζ) όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο επί τόπου του έργου ενός Διοικητικού Συμβούλου ο οποίος θα ορισθεί κατόπιν κλήρωσης και θα συνεπικουρείται από ένα μηχανικό τον οποίο θα ζητήσουμε με έγγραφό μας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».