Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 19:13

Δεν αποφαίνεται ο Μ. Αγγελάκας για το νόμιμο ή όχι της νέας μετακίνησης της Στ. Αγρίου

Δεν αποφαίνεται ο Μ. Αγγελάκας για το νόμιμο ή όχι της νέας μετακίνησης της Στ. Αγρίου

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Δεν αποφαινόμαστε»! Αυτή είναι η απόφαση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Μανώλη Αγγελάκα, στην προσφυγή που υποβλήθηκε από τη Σταυρούλα Αγρίου κατά της απόφασης του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, για την τελευταία μετακίνησή της, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού στη Διεύθυνση ΚΕΠ…

Το τι μπορεί να σημαίνει η απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι «δεν αποφαινόμαστε» δίνει το δικαίωμα στον καθένα που παρακολουθεί αυτή την υπόθεση να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Σημειώνεται ότι η Σταυρούλα Αγρίου σε ενάμιση χρόνο έχει μετακινηθεί από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού στη Διεύθυνση ΚΕΠ, μια υπηρεσία με αποκλειστικά σχεδόν διοικητικό αντικείμενο ενώ η ίδια είναι έμπειρη μηχανικός.
Πάντως ο κ. Αγγελάκας επισημαίνει ότι η Σταυρούλα Αγρίου έχει τη δυνατότητα της άσκησης διοικητικής προσφυγής (έχει ήδη υποβάλει αίτηση θεραπείας στο δήμαρχο Καλαμάτας, που την απέρριψε) ή της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο με αίτημα την ακύρωση της απόφασης του δημάρχου.
Ειδικότερα, η απόφαση του γραμματέα έχει ως εξής: «ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΙΝΟΜΑΣΤΕ για την από με α.π. 21928/12/10-5-2013 υποβληθείσα προσφυγή της ανωτέρω κατά της αρίθμ. 100/2013 απόφασης του Δημάρχου Καλαμάτας για τους από το σκεπτικό και αιτιολογικό αναφερόμενους λόγους και διατάξεις και ειδικότερα καθόσον η προσφεύγουσα υπάλληλος δύναται διοικητικώς, να υποβάλει την προβλεπόμενη από το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (2690/1999 ΦΕΚ Α’ 45) διοικητική προσφυγή, σε κάθε δε περίπτωση, δύναται ο ίδιος αυτός υπάλληλος να ασκήσει κατά της πράξεως που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου (άρθρο 1 Ν.2944/2001). Συνεπώς αν, κατά πράξεως που αφορά στην υπηρεσιακή Κατάσταση υπαλλήλου των Ο.Τ.Α. ασκηθεί από τον τελευταίο προσφυγή του άρθρου 227 του Ν.3852/2010 η πράξη που εκδίδεται επί της ,ΜΗ προβλεπόμενης από το νόμο, προσφυγής αυτής στερείται εκτελεστότητας. (ΣτΕ 936/200, 147/2002, ΔΕφ.Αθ. 11/2009,178/2009,653/2009)».
Στ.Μ.