Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014 19:24

Αποκατάσταση κακοτεχνιών με καθυστέρηση έξι χρόνων τουλάχιστον!

Από την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης στη Βέργα Από την κατασκευή του αγωγού αποχέτευσης στη Βέργα

ΔΕΥΑΚ-ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΒΕΡΓΑ 
Έξι χρόνια τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης από τα ανατολικά της Καλαμάτας μέχρι τις Κιτριές, ξεκινά επιτέλους η διαδικασία για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών. Κακοτεχνίες που προκαλούν κατά καιρούς έντονη όχληση, ιδιαίτερα στη Βέργα και οι οποίες διαπιστώθηκαν εξαρχής. Ωστόσο ο εργολάβος πληρώθηκε κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις!...

ΔΕΥΑΚ-ΔΙΚΤΥΩΣΗ-ΒΕΡΓΑ 
Έξι χρόνια τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης από τα ανατολικά της Καλαμάτας μέχρι τις Κιτριές, ξεκινά επιτέλους η διαδικασία για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών. Κακοτεχνίες που προκαλούν κατά καιρούς έντονη όχληση, ιδιαίτερα στη Βέργα και οι οποίες διαπιστώθηκαν εξαρχής. Ωστόσο ο εργολάβος πληρώθηκε κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις!...

Για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών η ΔΕΥΑΚ διαθέτει ποσό 175.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου θα γίνει στις 26 Αυγούστου.
Σύμφωνα και με τη διακήρυξη του έργου, «Ο αγωγός ακαθάρτων που κατασκευάστηκε με την εργολαβία «Κατασκευή και βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Καλαμάτας Β’ φάση» στην περιοχή της Βέργας παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας και καθιζήσεων. Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει ανακατασκευή του αγωγού διαμέτρου D355 σε μήκος πενήντα πέντε μέτρων και D500 σε μήκος έξι μέτρων. Ανακατασκευή τριών φρεατίων εσωτερικής διαμέτρου 1,20 και ενός φρεατίου 1,50.
Ο αγωγός που πρόκειται να ανακατασκευαστεί βρίσκεται κάτω του υδροφόρου ορίζοντα. Για την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει υποβιβασμός του υδροφόρου ορίζοντα με την κατασκευή στραγγιστηρίων και άντληση των υπογείων υδάτων. Επειδή τα εδάφη στα οποία πρόκειται να γίνουν οι εργασίες έχουν ξανασκαφτεί και θα είναι ασταθή προβλέπεται αντιστήριξη με μεταλλικά πετάσματα σε όλο το μήκος του σκάμματος. Επίσης πρόκειται να γίνει επισκευή του καταθλιπτικού αγωγού σε ένα σημείο και των Η/Μ των αντλιοστασίων όπως αναφέρονται στην Τεχνική περιγραφή».
Πάντως η ΔΕΥΑΚ όταν διαπίστωσε τις κακοτεχνίες δέσμευσε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου από την ανάδοχο εταιρία, τη «Δικτύωση». Έτσι, τα 175.000 ευρώ για την αποκατάσταση θα καταβληθούν από την εγγυητική επιστολή. Ωστόσο η «Δικτύωση» από την πλευρά της έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και ζητάει και τα χρήματα της εγγυητικής επιστολής.
Ο λόγος που η ΔΕΥΑΚ πλήρωσε τότε γρήγορα τη «Δικτύωση» για το έργο, παρά τις κακοτεχνίες, ήταν, σύμφωνα με τις εξηγήσεις που δόθηκαν, ότι εάν δεν γίνονταν οι πληρωμές των λογαριασμών υπήρχε κίνδυνος να χαθεί μέρος της χρηματοδότησης του έργου από τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στ.Μ.