Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου 2014 00:00

Την άλλη Τρίτη εκτελεστικός διευθυντής στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
Την άλλη Τρίτη θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου Υποψηφιότητας, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής του σχεδιασμού προκειμένου η Καλαμάτα να επιλεγεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021…

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
Την άλλη Τρίτη θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου Υποψηφιότητας, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής του σχεδιασμού προκειμένου η Καλαμάτα να επιλεγεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021…

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την εμπειρία τους στην οργάνωση τουλάχιστον δύο ομοειδών διαγωνισμών… Αυτός ο όρος θα μπορούσε να θεωρηθεί και φωτογραφικός ώστε η διαδικασία να οδηγηθεί στην επιλογή συγκεκριμένου προσώπου. Στη διακήρυξη τονίζεται σχετικά ότι η οργάνωση της υποψηφιότητας έχει ιδιαιτερότητες και είναι ιδιαζούσης σημασίας, οπότε ο ανάδοχος πρέπει να έχει εμπειρία στην οργάνωση ομοειδών έργων…
Ο προϋπολογισμός, δηλαδή το ύψος του ποσού με το οποίο θα αποζημιωθεί το πρόσωπο που θα επιλεγεί, ανέρχεται στις 63.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το έργο αφορά την περίοδο μέχρι τους προκριματικούς, δηλαδή την επιλογή των δύο πόλεων που θα περάσουν στον τελικό. Αν η μία από τις δύο είναι η Καλαμάτα, τότε θα προωθηθούν νέες συμβάσεις.
Τον διαγωνισμό θα διενεργήσει η «Φάρις», η οποία είναι φορέας ίδρυσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποψηφιότητας, μαζί με το Δήμο Καλαμάτας και το νομικό πρόσωπο του Πνευματικού Κέντρου.
Μεταξύ των όρων που πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι για τη θέση είναι οι εξής: «Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή αίτηση σε ΚΕΠ με ημερομηνία που να δικαιολογεί την μη προσκόμιση του και υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένη υπογραφή για την άμεση μετά την έκδοση προσκόμιση του   
Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας προσφορές.
Επειδή η οργάνωση του φακέλου της υποψηφιότητας έχει ιδιαιτερότητες και είναι ιδιαζούσης σημασίας θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει εμπειρία στην οργάνωση ομοειδών έργων. 
Προκειμένου να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την εμπειρία του στην παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών:
Προσκομίζοντας βιογραφικό σημείωμα του εκτελεστικού διευθυντή παραγωγής που θα συνοδεύεται από πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, πιστοποιητικά και επίσημα έγγραφα όπως τιμολόγια, συμβάσεις κ.λπ. που να αποδεικνύουν την αιτούμενη εμπειρία στην οργάνωση τουλάχιστον 2 ομοειδών διαγωνισμών».
Στ.Μ.