Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015 21:44

Ο Βιολογικός Καθαρισμός τελειώνει, η ιδιωτικοποίηση πλησιάζει

Ο Βιολογικός Καθαρισμός τελειώνει, η ιδιωτικοποίηση πλησιάζει

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας ολοκληρώνεται, ταυτόχρονα όμως πλησιάζει και η ώρα για την ιδιωτικοποίηση αυτής της υποδομής, αφού η ΔΕΥΑΚ δεν έχει προσωπικό για να τη λειτουργήσει…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας ολοκληρώνεται, ταυτόχρονα όμως πλησιάζει και η ώρα για την ιδιωτικοποίηση αυτής της υποδομής, αφού η ΔΕΥΑΚ δεν έχει προσωπικό για να τη λειτουργήσει…

Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Γιάννης Καμβυσίδης, ο Βιολογικός μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης και αναβάθμισης, θα λειτουργήσει από την ανάδοχο εταιρεία για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Αφού συμπληρωθούν οι έξι μήνες η ΔΕΥΑΚ θα μπορεί να αναλάβει η ίδια τη λειτουργία του, όμως ούτε προσωπικό διαθέτει αλλά ούτε και μπορεί να προσλάβει προσωπικό, στο πλαίσιο των μνημονιακών απαγορεύσεων. Άρα ως μόνη επιλογή, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται η ανάθεση της λειτουργίας της μονάδας σε ιδιώτη. Σε μια τέτοια περίπτωση όμως ποιος θα μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού και την προστασία του περιβάλλοντος ή ότι δεν θα επιβληθούν αυξήσεις στα τιμολόγια προκειμένου να πληρώνεται ο ιδιώτης;
Πάντως για το έργο που γίνεται στο Βιολογικό Καθαρισμό υπάρχει εκτενής παρουσίαση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, με πλούσιο και κατατοπιστικό φωτογραφικό υλικό.
Σημειώνει ο Δήμος: «Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας. Αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί τα κύρια έργα επέκτασης της μονάδας. Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, όμως, απομένουν τα έργα αποκατάστασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.
Όταν το έργο αυτό ολοκληρωθεί, θα βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Καλαμάτας, με προφανείς τις ωφέλειες για το φυσικό περιβάλλον στην ξηρά και τη θάλασσα, για τους θαλάσσιους οργανισμούς, καθώς και για τον άνθρωπο. Επίσης, θα αυξηθεί η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων από 80.000 ισοδύναμους κατοίκους σε 120.000 ισοδύναμους κατοίκους.
Στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού κατασκευάσθηκαν νέα κτήρια που στεγάζουν τον καινούργιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ αναβαθμίσθηκαν άλλες υπομονάδες. Για την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι κατάλληλες προδιαγραφές, δεδομένου ότι στο γεωτεμάχιο όπου λειτουργεί αυτή η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κατασκευάσθηκαν υποδομές που βρίσκονται 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ
ΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ / Ε.Π. ΔΕΠΙΝ
Το έργο έχει ενταχθεί, κατόπιν αιτήματος της ΔΕΥΑΚ για χρηματοδότηση, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προϋπολογισμό 4.265.000 € πλέον ΦΠΑ. Η ΔΕΥΑΚ συμμετέχει – βάσει της συμβάσεως - με το ποσό των 413.518,64 €, το οποίο προέρχεται από ίδιους πόρους, για εργασίες που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΠ ΔΕΠΙΝ.
Η σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας και της αναδόχου εταιρείας «Μεσόγειος Α.Ε.». υπεγράφη στις 9.7.2013 και είναι ύψους 4.179.700 € πλέον Φ.Π.Α. Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ανερχόταν σε 12 μήνες, περίοδος που παρατάθηκε λόγω ειδικών συνθηκών. Το έργο είχε δημοπρατηθεί στις 19.11.2012 με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, η δε οριστική μελέτη του ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ
Οι νέες εγκαταστάσεις και οι παλιές, ορισμένες από τις οποίες ανακαινίσθηκαν ριζικά, ενώ όλες αναβαθμίσθηκαν, έχουν ως εξής:
Α) Νέα μονάδα, κοντά στην είσοδο του βιολογικού καθαρισμού, για την υποδοχή των βοθρολυμάτων. Το κτήριο υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων θα υποδέχεται λύματα από τα βυτιοφόρα. Διαθέτει χονδροεσχάρωση και λιθοπαγίδα, καθώς και υπόγεια δεξαμενή 450 κυβικών μέτρων, ώστε τα βοθρολύματα να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με συγκεκριμένο ρυθμό στη μονάδα, για βέλτιστη επεξεργασία τους
Β) Αντλιοστάσιο εισόδου: πραγματοποιήθηκε επισκευή των ατερμόνων κοχλιών και αλλαγή των θυροφραγμάτων, καθώς και δομικές επισκευές στο κτήριο.
Στο κτήριο χονδροεσχάρωσης (βρίσκεται σε επαφή με το αντλιοστάσιο εισόδου), έγινε επισκευή, αντικατάσταση εσχαρών και θυροφραγμάτων και νέος αγωγός που θα το συνδέει με το κτήριο λεπτοεσχάρωσης. Παντού τοποθετήθηκαν διατάξεις απόσμησης
Γ) Καινούργιο κτήριο λεπτοεσχάρωσης: πρόκειται για διαδικασία που προστίθεται στο σύστημα και θα συμβάλλει στην καλύτερη επεξεργασία των λυμάτων. Αποτελεί το δεύτερο στάδιο φιλτραρίσματος
Δ) Δεξαμενή εξάμμωσης και απολίπανσης: δημιουργήθηκε νέα υπομονάδα, μεγαλύτερη από την προϋπάρχουσα
Ε) Νέο κτήριο προπάχυνσης ιλύος, με καινούργιο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό: εκεί θα αναμειγνύεται ιλύς (λάσπη) προερχόμενη από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια επεξεργασία, θα ομογενοποιείται και θα πραγματοποιείται προπάχυνση. Η λάσπη θα συγκεντρώνεται σε δεξαμενές και θα μεταφέρεται στη δεξαμενή αερόβιας χώνευσης
Στ) Σύστημα χλωρίωσης: εγκαταστάθηκε νέο σύστημα χλωρίωσης του επεξεργασμένου νερού, που η ΔΕΥΑΚ διοχετεύει στη θάλασσα, για την απολύμανσή του
Ζ) Φυσικά, αναβαθμίσθηκαν όλες οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Η) Αφυδάτωση ιλύος: Εγκαταστάθηκε νέος φυγοκεντρητής, νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις με πάνελ ηλεκτρονικού ελέγχου, ενώ παρέμειναν οι παλιοί φυγοκεντρητές ως εφεδρικοί
Θ) Αερόβια χώνευση ιλύος: Ανεγέρθηκε κτήριο φυσητήρων, που διαθέτει αντλίες οι οποίες στέλνουν αέρα στη δεξαμενή αερόβιας χώνευσης.
Στη δεξαμενή αυτή εγκαταστάθηκε νέο σύστημα αερισμού, που ήδη λειτουργεί και περιλαμβάνει 1.764 διαχύτες ελαστικής μεμβράνης μεσαίας φυσαλίδας.
Στο βιολογικό καθαρισμό Καλαμάτας εγκαταστάθηκε, επίσης, νέο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, καθώς και δίκτυα βιομηχανικού νερού και ύδρευσης.
Ο εξοπλισμός ολοκληρώνεται με την επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του συστήματος αυτοματισμού και την περιορισμένη συντήρηση των σιδηροκατασκευών λοιπών μονάδων, την οποία καλύπτει με ίδιους πόρους η ΔΕΥΑΚ».
Στ.Μ.