Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015 18:00

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και υλικής συνδρομής

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας και υλικής συνδρομής

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 
Από την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, μέχρι τις 5 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα παροχής τροφίμων, ρουχισμού, ψυχοκοινωνικής στήριξης, υπηρεσιών κοινωνικοποίησης παιδιών, κοινωνικών φροντιστηρίων κ.ά…

Πρόκειται για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 330.555.921 ευρώ για το διάστημα μέχρι το 2020. Στη Μεσσηνία αντιστοιχεί ποσό 1.000.000 ευρώ περίπου για κάθε χρόνο μέχρι το 2020.
Στη Μεσσηνία το πρόγραμμα θα υλοποιήσει κοινωνική σύμπραξη με επικεφαλής εταίρο την Περιφερειακή Ενότητα και με αρμόδια Υπηρεσία τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας / Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( υπεύθυνος επικοινωνίας Μαγκουρίλου Αθηνά τηλ. 27213 61369).
Το εισόδημα του δυνητικά ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος:
3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο
4.500 € ετησίως για το ζευγάρι,
προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας
και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαζευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Ως έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το οικονομικό έτος 2015, λαμβάνονται υπόψη δηλαδή, οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015 (χρήση 2014).
Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, είτε ιδιωτικά με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), είτε μέσω των Εταίρων και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. Οι δυνητικά ωφελούμενοι χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούν να απευθύνονται  στους επικεφαλής εταίρους.
Ειδικότερα, η υλική βοήθεια συνίσταται σε:
1.      Τρόφιμα (μακράς διαρκείας και φρέσκα καθώς και ειδικά τρόφιμα για βρέφη).  Η διανομή θα γίνεται σε πακέτα τροφίμων ή ως έτοιμα γεύματα μέσω συσσιτίων. Η ειδική ομάδα στόχος για τα τρόφιμα είναι άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές/πολυμελείς οικογένειες), καθώς και οι άστεγοι
2.      Βασικές Υλικές Στερήσεις (ρουχισμός για παιδιά και ενήλικες/κυρίως αστέγους – είδη καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, παιδικά είδη/βιβλία, παιχνίδια, βρεφικός εξοπλισμός κλπ) Η ειδική ομάδα στόχου για τις βασικές υλικές στερήσεις θα είναι οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και οι άστεγοι.
3.      Συνοδευτικά Μέτρα
Το ΕΠ δίνει σημαντικό βάρος και στην παροχή συνοδευτικών μέτρων. Ενδεικτικά συνοδευτικά μέτρα και για τις δύο κατηγορίες στερήσεων, είναι τα εξής
•        Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε μονήρη άτομα)
•        Διατροφικές συμβουλές (και συμβουλές υγιεινής διατροφής)
•        Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού
•        Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (πχ πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κλπ).
•        Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για μελέτη για τα παιδιά / ωφελούμενους.
•        Υλοποίηση πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούμενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις αλλά και θεατρικά εργαστήρια για παιδιά).
•        Εκδρομές (εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές).
•        Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις για παιδιά που δεν έχουν σχετική πρόσβαση.