Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012 18:35

Να επαναλειτουργήσει η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Την επαναλειτουργία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Καλαμάτας ζητεί ο Δικηγορικός Σύλλογος της πόλης από το υπουργείο Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η έλλειψη επιμελητή ανηλίκου στο Εφετείο Καλαμάτας θα προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες, τόσο στον τρόπο που η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει τον ανή­λικο παραβάτη, όσο και στην επιβολή των αναμορφωτικών μέτρων από το δικαστήριο. Και όλα αυτά, σε μια εποχή που το φαι­νόμενο της παραμέλησης και κάθε μορφής κακοποίησης παιδιών παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, τώρα που η οικονομική κρίση είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε σημαντική, αλλά και επικίνδυνη αύξηση της νεανικής παραβατικότητας».

Στο σχετικό αίτημα, σημειώνει ότι «η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Καλαμάτας έκλεισε μετά από 33 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, μετά την πρό­σφατη συνταξιοδότηση της επιμελήτριας Αλεξάνδρας Κα­νελλοπούλου» και πως αυτή «λει­τουργούσε σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργα­σιών με διάφορους φορείς. Πιο συγκεκριμέ­να, συνεργαζόταν με τα σχολεία και τα κατά τόπους γραφεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους) και τους τοπικούς φορείς, και με διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς, ανάλογα με τις ανά­γκες του ανηλίκου και της οικογένειας του.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος σημειώνει ότι «στα καθήκοντα του επιμελητή είναι η σύνταξη έκθεσης στο στάδιο της προδικασίας, η οποία συ­νοδεύει τον ανήλικο στο δικαστήριο, αλλά και το αναμορ­φωτικό μέτρο της επιμέλειάς του. Και η Καλαμάτα είναι από τις λίγες πόλεις που το δικαστήριο ανηλίκων συνε­δριάζει τακτικά κάθε μήνα, και μάλιστα με πολλές περι­πτώσεις (80 κατά μέσο όρο ανά δικάσιμο).
Για τον ανήλικο ισχύει μια ιδιόμορφη ποινική αντιμετώπιση και στο δικαστήριο ανηλίκων μετράει πάρα πολύ η εικόνα πριν τη διεξαγωγή της δίκης, το να έχει ο δικαστής ανηλίκων σχηματίσει μια άποψη, μια εικόνα για την εν γένει προσωπικότητα του ανηλίκου, το οικογενειακό του περιβάλλον, τις συνθήκες που μεγάλωσε, τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν, ώστε να επιβάλλει το κατάλληλο μέ­τρο.
Επίσης, σε επίπεδο πρόληψης, οι επιμελητές ασχολούνται με παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο εμπλοκής με παραβατικές πράξεις, ενώ τους ανατίθεται η επιμέλεια του ανη­λίκου για να μην επαναλάβει την ίδια ή άλλη παραβατική πράξη.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας ζητεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δείξει τη δέουσα ευαισθησία για το σοβαρό αυτό θέμα και να επαναλειτουργήσει η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων στην Καλαμάτα, διότι είναι μια υπηρεσία που θα προσφέρει πολλά σε παιδιά και νέους ανθρώπους της Καλαμάτας».