Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 08:14

Αναγνωρίστηκε Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς

Αναγνωρίστηκε Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την απόφαση που πήρε το ίδιο, για την αναγνώριση Εθνικής διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ). Μάλιστα το υπουργείο σημειώνει ότι “η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά στην πράξη την προσπάθεια του υπουργού Μάκη Βορίδη να καταστήσει λειτουργικό και να ενισχύσει το θεσμό των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων με στόχο την κατάρτιση συλλογικής στρατηγικής για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της πατρίδας μας”...

Οι στόχοι της Διεπαγγελματικών, όπως προσθέτει το υπουργείο, είναι • ο σχεδιασµός και η υλοποίηση εθνικής στρατηγικής για την επιτραπέζια ελιά

  • η δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που κρί-νονται απαραίτητα για την άσκηση πολιτικής και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής
  • η  ενίσχυση  και  εφαρµογή  κανόνων  και  μέτρων  Ορθής  Παραγωγι-κής  &  Μεταποιητικής  Πρακτικής για  την παραγωγή τελικού προϊόντος ά-ριστης ποιότητας
  • η  ενίσχυση  των  μέτρων  για  την  εξασφάλιση  ποιοτικών  προϊόντων  φιλι-κών  προς  το  περιβάλλον  και  τον καταναλωτή και την πιστοποίησή τους µε βάση τις διεθνείς ποιοτικές προδιαγραφές
  • η ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργειών για την διατήρηση και ανάπτυξη της καλλιέργειας των ελληνικών ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς
  • η στήριξη ενεργειών που στοχεύουν στην µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής  του και  στην  διαφα-νή  διαχείριση  των  αγορών,  στην  συγκέντρωση  και  δημοσίευση αναλυτι-κών στατιστικών στοιχείων του προϊόντος κ.α., καθιστώντας την Οργάνωση το βήµα που µπορεί να συσπειρώσει και ισχυροποιήσει τον κλάδο των επιτραπέ-ζιων  ελιών  για  την  επίλυση  προβληµάτων  που  ανακύ-πτουν  και για  τον  στρατηγικό σχεδιασµό της κατάκτησης των αγορών. 

“Αξίζει να σημειωθεί -προσθέτει το υπουργείο- ότι τα παραπάνω κατέστησαν δυνατά έπειτα από σχετική τροπολογία του Υπουργού που ψηφίστηκε το 2019 και με την οποία οριοθετήθηκε η νομική μορφή των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, ρυθμίστηκαν και καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισής τους καθώς και το πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας τους.

Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις συνιστούν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τη συνεργασία όλων των εταίρων που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας του προϊόντος τους με στόχο την κατάρτιση στρατηγικής για την ισχυροποίηση και προώθηση αυτού στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και τη µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας του μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών του χαρακτηριστικών.

Τη συγκεκριμένη αυτή προσπάθεια ενστερνίστηκε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς η ανόρθωση του θεσμού των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων αποτέλεσε προεκλογική του δέσμευση για την οποία ο κ. Βορίδης εργάστηκε από την πρώτη στιγμή και πέτυχε σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιήσει”.