Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 17:25

Βελτιώσεις ζητά ο Π. Μαντάς στην πρόσκληση για την αναδιάρθρωση των συκεώνων και των σταφιδαμπέλων

Απέχουν από όσα είχαν ανακοινωθεί από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι όροι για την ενίσχυση αναδιάρθρωσης των συκεώνων και των σταφιδαμπέλων, όπως προκύπτει από ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας, Περικλής Μαντάς, προς τον υπουργό Γιώργο Γεωργαντά. Είναι χαρακτηριστικό, όπως σημειώνει ο βουλευτής κ. Μαντάς, ότι στη σχετική πρόσκληση γίνεται λόγος για αναδιάρθρωση με αλλαγή της ποικιλίας, όταν στις συκιές, για παράδειγμα, το πρόβλημα δεν είναι η ποικιλία αλλά ότι έχουν γεράσει τα δέντρα και γι’ αυτό οι παραγωγοί ζητούν στήριξη για να φυτέψουν νέα. Επίσης στην πρόσληψη προβλέπεται ότι το ύψος της ενίσχυσης θα ανέλθει στο 50% των επιλέξιμων δαπανών, όταν είχε ανακοινωθεί ότι το ποσοστό θα ήταν 80%...

Στην ερώτηση του ο βουλευτής κ. Μαντά θέτει τις ακόλουθες έξι βελτιώσεις που ζητά να γίνουν στην πρόσκληση για την αναδιάρθρωση: 

“Πριν λίγο καιρό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η σχετική πρόσκληση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την οριστικοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης δενδρωδών καλλιεργειών, η οποία όμως φαίνεται ότι απέχει αρκετά από τη μέχρι τώρα προσέγγιση. Ειδικότερα παρατηρούνται οι εξής σημαντικές αποκλίσεις:

  1. Ο βασικότερος λόγος πραγματοποίησης μιας αναδιάρθρωσης είναι η αντικατάσταση των γερασμένων δένδρων μιας επιτυχημένης εμπορικά καλλιέργειας με νέα δένδρα, ώστε να υπάρξει ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου, και όχι αλλαγή της ποικιλίας. Στην πρόσκληση γίνεται αναφορά σε αντικατάσταση της υφιστάμενης ποικιλίας με νέα, χωρίς να δίνεται με σαφήνεια η δυνατότητα διατήρησης της ίδιας ποικιλίας.
  2. Οι επιλέξιμες δαπάνες ενός αποτελεσματικού προγράμματος πρέπει να αφορούν σε όλα τα επίπεδα δαπανών, δηλαδή σε δαπάνες εγκατάστασης (εκρίζωση, διαμόρφωση χώρου, ανάλυση χώματος, άροση, λίπανση, κλπ.), δαπάνες συντήρησης (καλλιεργητικές εργασίες για τα πρώτα έτη, μέχρι η καλλιέργεια να καταστεί παραγωγική) και δαπάνες απώλειας εισοδήματος (αντισταθμιστική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος, μέχρι την παραγωγική εκμετάλλευση της φυτείας). Η πρόσκληση όμως αναφέρεται μόνο σε δαπάνες εκρίζωσης και σε δαπάνες προμήθειας νέων δενδρυλλίων, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως δαπάνες χαμηλού κόστους, ειδικά σε σχέση με τις δαπάνες απώλειας εισοδήματος που είναι σαφώς υψηλότερες.
  3. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης του προγράμματος οφείλει να είναι υψηλότερο, αφού ο περιορισμός στο ύψος του 1 εκ. ευρώ ανά δικαιούχο δεν καλύπτει επαρκώς τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι έχουν μεγάλο πλήθος παραγωγών και ενδεχομένως δραστηριοποιούνται σε πέραν της μίας Περιφερειακές Ενότητες.
  4. Το ποσοστό ενίσχυσης είχε ανακοινωθεί ότι θα βρίσκεται στο ύψος του 80%. Αντίθετα στην πρόσκληση γίνεται αναφορά σε ποσοστό ενίσχυσης που φθάνει στο 50% των επιλέξιμων δαπανών.
  5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερης διάρκειας προσεγγίζοντας την πενταετία, ώστε να δίνεται η δυνατότητα αφενός να ολοκληρωθούν με ορθό τρόπο οι καλλιεργητικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, η εκρίζωση, η προετοιμασία του εδάφους, τα οργώματα, οι λιπάνσεις, κλπ., αφετέρου να δίνεται η δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης εποχής του έτους για τη νέα φύτευση, όπως και να υπάρχει περιθώριο για μικρή περίοδο αγρανάπαυσης που σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται. Αντίθετα στην πρόσκληση γίνεται αναφορά σε πρόγραμμα 18 μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε άμεση εκρίζωση ενήλικων δένδρων, μείωση της παραγόμενης ποσότητας, αχρείαστη απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς, σημαντική και απότομη μείωση των διαθέσιμων ποσοτήτων του προϊόντος και κίνδυνος απώλειας ισχυρών θέσεων στις διεθνείς αγορές.
  6. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι οι ίδιοι οι παραγωγοί (φυσικά πρόσωπα), ώστε να επιτευχθεί υψηλότερη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του προγράμματος. Με αυτή την προσέγγιση, κάθε παραγωγός είναι σε θέση να υποβάλλει το δικό του επιχειρηματικό σχέδιο βάσει του τεχνικού δελτίου προϋποθέσεων και της βαθμολογίας, ενώ στη συνέχεια αυτό μπορεί να αξιολογείται από μια ανεξάρτητη Επιτροπή στην οποία μπορούν να συμμετέχουν συνεταιρισμοί, ΔΑΟΚ και Γεωπονικές Σχολές”.