Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 20:07

Πρόστιμο και ποινή στους παραγωγούς προϊόντων με υπολείμματα της δραστικής ουσίας phosmet

Πρόστιμο και ποινή στους παραγωγούς προϊόντων με υπολείμματα της δραστικής ουσίας phosmet

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

«Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές της περιοχής ευθύνης της ότι η ευρέως χρησιμοποιούμενη κατά το παρελθόν, δραστική ουσία phosmet δεν είναι πλέον εγκεκριμένη για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 2022/94).

          Όλες οι άδειες διάθεσης στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιείχαν τη δραστική ουσία phosmet, έχουν ανακληθεί ενώ η καταληκτική ημερομηνία χρήσης αποθεμάτων από τον τελικό χρήστη έχει ήδη λήξει από την 1η Νοεμβρίου 2022.

         Σε συνέχεια της μη ανανέωσης της έγκρισης της δραστικής ουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (Mrls) αναθεωρήθηκαν με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1029, ο οποίος θα εφαρμόζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και θα ισχύει για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής τους.

         Eπίσης, λόγω των νέων πολύ χαμηλών τιμών αναφοράς της δραστικής ουσίας phosmet καθώς και της έλλειψης τοξικολογικών δεδομένων του μεταβολίτη phosmet-oxon (“κατάλοιπα φυτοφαρμάκων”), οι μη συμμορφώσεις αγροτικών προϊόντων με τα νέα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (Mrls) θα οδηγούν σε επιβολή κυρώσεων, απόσυρση προϊόντων από την αγορά, ανακοινώσεις στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές RASFF (σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ των Κρατών Μελών αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με βάση τη χώρα προέλευσης τους).

         Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους με την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, ότι σύμφωνα με τον ν.4036/2012 όπως ισχύει και ειδικά τα άρθρα 13 και 14, σε όποιον «παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης μεταποίησης που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και τα φυτικά προϊόντα δεσμεύονται. Επιπλέον οι παραπάνω παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών».

         Προκειμένου να εξασφαλισθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, όλοι οι δραστηριοποιούμενοι και εμπλεκόμενοι στην παραγωγή και την εμπορία αγροτικών προϊόντων, οφείλουν να ενημερώνονται και να τηρούν τα προβλεπόμενα ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των αγροτικών προϊόντων, ως προς  τα ενδεχόμενα “κατάλοιπα φυτοφαρμάκων”, με τα νέα (μειωμένα) ανώτατα όρια υπολειμμάτων (Μrls)».

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Παναγιώτη Νίκα

 

Η αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ευσταθία Γεωργακοπούλου