Τετάρτη, 22 Μαϊος 2013 02:57

Αξιοποίηση των υδατικών πόρων στο Δήμο Μεσσήνης για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

Αξιοποίηση των υδατικών πόρων στο Δήμο Μεσσήνης για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Σημαντική ημερίδα για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στο Δήμο Μεσσήνης, μέσα από την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων, πραγματοποιείται σήμερα στο Δημαρχείο…

Θα ξεκινήσει στις επτά το απόγευμα και η διοργάνωση είναι του Δήμου Μεσσήνης, σε συνεργασία με την Ένωση Μεσσηνίας.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Μεσσήνης  είναι κα­τε­ξο­χήν α­γρο­τι­κός Δή­μος και οι προ­σπά­θει­ες της δη­μο­τι­κής αρ­χής εί­ναι στην κατεύ­θυν­ση της υ­πο­στή­ρι­ξης των υ­πο­δο­μών αλ­λά και στον προγραμ­μα­τι­σμό νέ­ων, ό­πως α­γρο­τι­κοί δρό­μοι, δί­κτυ­α άρ­δεσης, εγ­γει­ο­βελ­τι­ω­τι­κά έρ­γα, που σκο­πό έ­χουν να ε­νι­σχύ­σουν την αγρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή και κα­τ’ ε­πέ­κτα­ση και το του­ρι­στι­κό προϊόν του τό­που.
Την εισαγωγική ομιλία θα κάνει ο δήμαρχος, Στάθης Αναστασόπουλος, που θα παρουσιάσει τις ενέργειες του Δήμου για την αξιοποίηση των υδατικών του πόρων.
Ο αντιπεριφερειάρχης, Παναγιώτης Αλευράς, θα μιλήσει για τις ενέργειες της Περιφέρειας αναφορικά με το έργο «φράγμα για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού» στην Ελληνοεκκλησιά.
Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τους προέδρους της Ένωσης Μεσσηνίας και της ΣΥΚΙΚΗΣ, Κώστα Κατσούλη και Παναγιώτη Παπαγεωργίου αντίστοιχα.
Ο δρ. Παναγιώτης Σαμπατακάκης, διευθυντής Υδρογεωλογίας στο ΙΓΜΕ θα παρουσιάσει την Οδηγία 2000/60 για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Σημειώνεται ότι είναι επίσης μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Υδάτων και προϊστάμενος του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης υπόγειων νερών
Ο Ευστάθιος Σαμπαζιώτης, γεωλόγος-υδρογεωλόγος θα μιλήσει για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, ποτάμια).
Ο δημοτικός σύμβουλος Φώτης Αντωνόπουλος θα μιλήσει για τη σκοπιμότητα κατασκευής του φράγματος  στη Πλατανόβρυση Αριστομένη και τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά.
Ο Μιχάλης Αντωνόπουλος, γεωλόγος και μέλος της διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ θα αναφερθεί στα πλεονεκτήματα των μικρών φραγμάτων για άρδευση και θα παρουσιάσει την αναγνωριστική μελέτη φράγματος στον ποταμό Μαυροζούμενα.
Η Γεωργία Λαμπροπούλου, γεωλόγος και ειδικός G.I.S θα μιλήσει για το φράγμα στον ποταμό Καρυά και θα παρουσιάσει την αναγνωριστική μελέτη της ευρύτερης περιοχής.
Θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση όπου θα απαντηθούν από τους ειδικούς ερωτήματα που θα τεθούν από τους προσκεκλημένους.