Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014 15:01

Οριστικό το πρόστιμο των 250 εκατ. ευρώ για το ελαιοκομικό μητρώο

Οριστικό το πρόστιμο των 250 εκατ. ευρώ για το ελαιοκομικό μητρώο

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ 
Τελεσιδίκησε η ποινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα για το κακό ελαιοκομικό μητρώο που έφτιαξε και επικυρώθηκε το αρχικό πρόστιμο των 250.000.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ελέγχους το 2007 μεταξύ άλλων περιοχών και στην Τριφυλία,  όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα…

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ 
Τελεσιδίκησε η ποινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα για το κακό ελαιοκομικό μητρώο που έφτιαξε και επικυρώθηκε το αρχικό πρόστιμο των 250.000.000 ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ελέγχους το 2007 μεταξύ άλλων περιοχών και στην Τριφυλία,  όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα…

Ειδικότερα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε την ανάκτηση από την Ελλάδα 250 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ λόγω καθ’ υποτροπή πλημμελειών στον τομέα των ενισχύσεων για το ελαιόλαδο και για τις αροτραίες καλλιέργειες. Όπως σημειώνει το δικαστήριο, η Ελλάδα δεν ολοκλήρωσε το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών στον ελαιοκομικό τομέα, ούτε το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων
Το 2007 επιθεωρητές της Επιτροπής διεξήγαγαν στην Ελλάδα δύο έρευνες από τις οποίες αποκαλύφθηκαν πλημμέλειες στους ελέγχους που είχαν διενεργήσει οι εθνικές αρχές.
Όσον αφορά, πρώτον, τις ενισχύσεις για το ελαιόλαδο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών στον ελαιοκομικό τομέα («ΣΓΠ-ΕΤ») που χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα για τον έλεγχο των ενισχύσεων στην παραγωγή ελαιόλαδου είχε τόσο σημαντικές πλημμέλειες ώστε δεν μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωμένο για την περίοδο εμπορίας 2003/2004 (περίοδος από την οποία οι δηλώσεις καλλιέργειας έπρεπε να ελέγχονται μέσω του ΣΓΠ-ΕΤ). Επιπλέον, η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν τηρήθηκε ούτε η υποχρέωση επικαιροποιήσεως του ΣΓΠ-ΕΤ για την περίοδο 2004/2005.
Όσον αφορά, στη συνέχεια, τις άμεσες ενισχύσεις για τις αροτραίες καλλιέργειες, η Επιτροπή ανέφερε πλημμέλειες στους επιτόπιους ελέγχους και στη λειτουργία του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων («ΣΑΑ/ΣΓΠ»), πλημμέλειες οι οποίες αφορούσαν τους βασικούς ελέγχους.
Με απόφαση της 15ης Απριλίου 2013, η Επιτροπή επέβαλε στις δαπάνες που δηλώθηκαν από την Ελλάδα διορθώσεις ύψους πλέον των 250 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή: 133.315.230,85 ευρώ στον ελαιοκομικό τομέα για τις περιόδους 2003/2004 και 2004/2005, 3.701.088,51 ευρώ για εκπρόθεσμες δαπάνες κατάρτισης του ΣΓΠ στον ελαιοκομικό τομέα και 122.425.959,66 ευρώ για το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων των αροτραίων καλλιεργειών για τις δηλώσεις του 2007.
Με απόφαση της 17ης Μαΐου 2014, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τους λόγους ακυρώσεως που προέβαλε η Ελλάδα κατά της αποφάσεως της Επιτροπής. Έκρινε ότι ο κανονισμός του 1999 και οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής συνιστούσαν κατάλληλη νομική βάση για τη συνεκτίμηση του καθ’ υποτροπή χαρακτήρα των πλημμελειών του ελληνικού ΣΓΠ-ΕΤ και για τον καθορισμό του προς ανάκτηση ποσού. Το Γενικό Δικαστήριο επικύρωσε τη διαπίστωση ότι το σύστημα ελέγχου που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα παρουσίαζε επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες και ότι το εν λόγω κράτος μέλος, έχοντας διαπράξει παρόμοιες παραβάσεις, μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υπότροπο.