Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 19:45

Πιο λίγες επιχειρήσεις συστάθηκαν το 2020 στη Μεσσηνία αλλά έκλεισαν και πιο λίγες

Πιο λίγες επιχειρήσεις συστάθηκαν το 2020 στη Μεσσηνία αλλά έκλεισαν και πιο λίγες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σχετικά με τη σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων στη Μεσσηνία το 2020 και το 2019 παρουσιάζει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Αν και η χρονιά ήταν ιδιαίτερη, λόγω της πανδημίας, και το 2020 οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν είναι πολλές περισσότερες από τις επιχειρήσεις που διαγράφτηκαν, είναι όμως λιγότερες από τις επιχειρήσεις που στάθηκαν το 2019. Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι συνεχίστηκε και το 2020 η τάση της σύστασης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και Ετερόρρυθμων Εταιριών…

Ειδικότερα το Επιμελητήριο Μεσσηνίας σημειώνει: “Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2020 έγιναν 487 συστάσεις νέων επιχειρήσεων και 125 διαγραφές, συμπεριλαμβανομένων μετατροπών νομικών μορφών, συγχωνεύσεων, μεταφορών έδρας και οριστικών λύσεων.

Από την άντληση των στοιχείων αυτών και λόγω των ειδικών συνθηκών που προκλήθηκαν από τη πανδημία και την οικονομική ύφεση που επακολούθησε, οι ιδρύσεις εταιρειών μέσω της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. προκύπτει πως κινήθηκαν στο επίπεδο της τελευταίας τριετίας - 2018:500, 2019:573, 2020:487 – με το ισοζύγιο εγγραφών/ διαγραφών να διαμορφώνεται στις 362 νέες εταιρικές μορφές στη Μεσσηνία για το 2020.

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι συνεχίζεται ο αυξητικός ρυθμός στην ίδρυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και Ετερορρύθμων Εταιριών (Ε.Ε.) σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρικές μορφές στη τριετία 2018-2020, καθώς επίσης και η σύσταση στο Νομό Μεσσηνίας Ενεργειακών Κοινοτήτων”.