Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2018 18:01

Ο Μαντάς “πνίγει” τον Τατούλη με αποκαλύψεις για το “ναυαγισμένο” λιμανάκι του Μαράθου

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΠΗΓΕ ΑΔΕΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
Έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο λέει ουσιαστικά ότι η Περιφέρεια έστειλε άδειο φάκελο για την ανάπτυξη του αλιευτικού καταφυγίου στο Μάραθο (Μαραθόπολη Γαργαλιάνων) και πως με τέτοιο φάκελο δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί το έργο, δίνει στη δημοσιότητα ο περιφερειακός σύμβουλος, πρώην αντιπεριφερειάρχης, Περικλής Μαντάς. Μιλάει μάλιστα για “πολιτική κοροϊδία” από την πλευρά του περιφερειάρχη, η οποία όμως προσθέτει δεν θα διαρκέσει πολύ ακόμη…

Το έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας του υπουργείου έχει χθεσινή ημερομηνία (4 Οκτώβρη 2018), απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κοινοποιείται στο κρατικό Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας. Σε αυτό τονίζεται ότι από την αξιολόγηση του φακέλου για τη χρηματοδότηση του έργου “Ανάπτυξη Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθόπολης” διαπιστώθηκε η έλλειψη σειράς στοιχείων και μεταξύ άλλων των εξής:

-Η μελέτη σκοπιμότητας έχει συνταχθεί προ οχταετίας. θα πρέπει να υποβληθεί επικαιροποιημένη μελέτη σκοπιμότητας και να περιληφθούν σε αυτήν πρόσφατα στοιχεία από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Θα πρέπει να γίνεται σαφές πόσα σκάφη είναι δυνατόν να ελλιμενιστούν στο καταφύγιο καθώς και οι διαστάσεις αυτών.

-Λείπει η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου.

-Λείπουν οι γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων φορέων (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ΓΕΝ). Θα πρέπει να υποβληθεί και η απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΣΕΑΛ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την οποία γνωμοδότησε θετικά για την υλοποίηση του έργου.

-Λείπει η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση των έργων.

-Λείπει η βεβαίωση-δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου από τον Φορέα Λειτουργίας (Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας).

-Έχει υποβληθεί μόνον η Απόφαση 435/13-12-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Δήμου Τριφυλίας και Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας

-Δεν έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Τριφυλίας και του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.

-Θα πρέπει να εγκριθεί από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση η απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας σχετικά με τη σύναψη της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης, αφού πρώτα ληφθεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΓΕΝ.

-Στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πρέπει να διορθωθούν η αναφορά στην Πρόσκληση της ΕΥΔ Αλιείας και Θάλασσας (γίνεται αναφορά με λανθασμένο κωδικό και με λανθασμένο ΑΔΑ) και ο προϋπολογισμός του έργου, δεδομένου ότι στο σχέδιο της σύμβασης αναφέρεται 6.150.000 ευρώ, ενώ στο υποβληθέν Τεχνικό Δελτίο 6.700.000 ευρώ.

-Έχει υποβληθεί η τεχνική μελέτη των έργων (προσήνεμος και υπήνεμος μώλος) του καταφυγίου, η οποία συντάχθηκε το 2004, καθώς και επικαιροποίηση αυτής τον Ιανουάριο 2011. Ουσιαστικά στην επικαιροποίηση επαναλαμβάνεται το τεύχος της τεχνικής έκθεσης της αρχικής μελέτης του 2004 και προστίθεται η προμέτρηση, το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός των εργασιών με χρόνο επικαιροποίησης το 2011. Ο προϋπολογισμός αυτός ανέρχεται σε 6.150.000 ευρώ και χρήζει επικαιροποίησης. Επιπλέον ο προϋπολογισμός διαφέρει από αυτόν του υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου 6.700.000 ευρώ.

-Δεν έχουν δοθεί τα σχέδια της μελέτης, πλην βυθομετρικού σχεδίου, σχεδίου εκσκαφών και τυπικών διατομών. Απαιτείται να υποβληθούν πλήρη κατασκευαστικά σχέδια (γενική διάταξη έργων με τις θέσεις των τομών, τομές, όψεις κρηπιδωμάτων, κάτοψη ανωδομών και χερσαίων χώρων, λιμενικά εξαρτήματα κ.λπ). Στα σχέδια πρέπει να εμφαίνονται σαφώς τα όρια της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Από την υποβληθείσα προμέτρηση προκύπτει ότι έχουν συνταχθεί 13 διατομές, καθώς και ότι περιλαμβάνονται και άλλες εργασίες και ποσότητες για τις οποίες δεν έχουν δοθεί στοιχεία.

-Γίνεται αναφορά σε μελέτες σε φυσικό προσομοίωμα (κυματικής διαταραχής, ευστάθειας, κίνησης ιζήματος) που έγιναν από το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν.

-Η βυθομετρική αποτύπωση είχε γίνει το 2004. Απαιτείται να γίνει πρόσφατη αποτύπωση και έλεγχος/επικαιροποίηση των ποσοτήτων.

-Δεν έχει υποβληθεί η γεωτεχνική μελέτη (αν και αναφέρεται στον Πίνακα Δ1 που συνοδεύει την αίτηση χρηματοδότησης).

-Δεν έχει υποβληθεί μελέτη των Η/Μ δικτύων και εγκαταστάσεων του καταφυγίου (ηλεκτροφωτισμός, παροχή νερού, πυρόσβεση), τα οποία κρίνονται απαραίτητα ώστε το καταφύγιο να είναι ασφαλές και λειτουργικό.

Η Ειδική Υπηρεσία του υπουργείου τονίζει στην Περιφέρεια ότι “προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασής σας παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα παραπάνω στοιχεία έως την 25/10/2018. Η πρότασή σας θα αξιολογηθεί με βάση των ημερομηνία παραλαβής των συμπληρωματικών στοιχείων από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Σας ενημερώνουμε ότι εάν, μέχρι την προαναφερθείσα προθεσμία, δεν έχουν υποβληθεί τα παραπάνω στοιχεία στην υπηρεσία μας, η αξιολόγηση της πρότασής σας δεν θα προχωρήσει και θα απορριφθεί”.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΝΤΑ

Σε γραπτή δήλωση του Περικλή Μαντά, με τίτλο “Η Μαραθούπολη με άδειο φάκελο δεν θα αποκτήσει σύγχρονο αλιευτικό καταφύγιο”, σημειώνονται σχετικά τα εξής: “Η αλήθεια είναι πάντα αμείλικτη. Ειδικότερα, όταν βγαίνει στο φως, εκθέτει όλους αυτούς, που προσπαθούν με ψέματα να καλύψουν την οργανωτική τους «γύμνια».

Η Μαραθούπολη με άδειο φάκελο δεν θα αποκτήσει σύγχρονο αλιευτικό καταφύγιο. Άραγε πόσες θητείες χρειάζεται ο κ. Τατούλης για να συμπληρώσει έναν φάκελο για την εκτέλεση ενός λιμενικού έργου;

Οι χαρές και τα πανηγύρια κρατούν λίγο. Όπως, λίγο ακόμη θα κρατήσει και η πολιτική «κοροϊδία», που βιώνουμε στην Πελοπόννησο”.

Στ.Μ.