Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2013 18:29

Δημοπρατήθηκε το πρωί η κορυφαία μελέτη της Δυτικής Μάνης

Δημοπρατήθηκε το πρωί η κορυφαία μελέτη της Δυτικής Μάνης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Ξεκίνησαν σήμερα οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση ενός τεράστιου έργου για τη Μάνη, τη διαχείριση των λυμάτων των οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγίου Νικολάου. Το πρωί στο Διοικητήριο πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την…

…ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, το κόστος της οποίας έχει προεκτιμηθεί στα 768.735 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α.
Προσφορά κατέθεσαν 19 εταιρίες από διάφορες περιοχές της χώρας και έχει ήδη ξεκινήσει ο έλεγχος των δικαιολογητικών της κάθε μίας.  Υπολογίζεται ότι η διαδικασία για την επιλογή της αναδόχου εταιρίας θα έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα περίπου. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αξιολογηθούν οι φάκελοι με τις τεχνικές προσφορές και στην τελευταία φάση οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές.
Στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται το σύνολο των απαιτούμενων μελετών για την πλήρη ωρίμανση και δημοπράτηση για την κατασκευή των έργων της ολοκληρωμένης διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών Καρδαμύλης, Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγ. Νικολάου, του Δήμου Δυτικής Μάνης. Αναλυτικότερα στο αντικείμενο των μελετών περιλαμβάνονται: Η υδραυλική μελέτη των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων, των έργων μεταφοράς, των ΕΕΛ και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των αντλιοστασίων και των ΕΕΛ. Η χημικοτεχνική μελέτη των ΕΕΛ. Η γεωτεχνική μελέτη. Προβλέπεται η εκτέλεση συνολικού βάθους γεωτρήσεων ίσου με 80,0m η έκθεση αξιολόγησης των γεωτεχνικών ερευνών καθώς και η γνωμάτευση θεμελίωσης των αντλιοστασίων και των κύριων μονάδων των ΕΕΛ. Η απαιτούμενη τοπογραφική μελέτη. Οι απαιτούμενες περιβαλλοντικές μελέτες. Τα απαιτούμενα Τεύχη Δημοπράτησης. Στα τεύχη δεν συμπεριλαμβάνεται η Ανάλυση Τιμών. Οι ΕΕΛ συμπεριλαμβανομένων των έργων διάθεσης της κάθε μιας, προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη – κατασκευή». Τα εσωτερικά δίκτυα και τα έργα μεταφοράς στις ΕΕΛ προβλέπεται να δημοπρατηθούν με το σύστημα προσφοράς με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».
Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δέκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
Στ.Μ.