Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016 02:13

Προϊστάμενοι στο Δήμο Καλαμάτας: "Σφαγή" ή αποκατάσταση της αξιοκρατίας;

Προϊστάμενοι στο Δήμο Καλαμάτας: "Σφαγή" ή αποκατάσταση της αξιοκρατίας;

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ… 
Κάποιος που δεν ξέρει μπορεί να σκεφθεί ότι στο Δήμο Καλαμάτας έγινε σφαγή, ότι ο δήμαρχος πήρε το δρεπάνι και καθαίρεσε προϊσταμένους στις Υπηρεσίες του για να βάλει άλλους. Με την τελευταία απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων, είναι πολλοί περισσότεροι από δέκα οι προϊστάμενοι Τμημάτων που έχασαν τη θέση τους. Δεν πρόκειται όμως για καμία σφαγή αλλά για αποκατάσταση της αξιοκρατίας, η οποία μέχρι τώρα παραβιαζόταν επανειλημμένως από το δήμαρχο, Παναγιώτη Νίκα, που όριζε αναπληρωτές προϊσταμένους με τα δικά του κριτήρια…

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια τουλάχιστον ο δήμαρχος τοποθέτησε προϊσταμένους ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο αξιολόγησε τα προσόντα των υπαλλήλων που έθεσαν υποψηφιότητα προκειμένου να κριθούν προϊστάμενοι και προχώρησε στις επιλογές για τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί.
Από τις 2 Σεπτεμβρίου του 2013 ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης, με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του ζητούσε να κινηθεί η νόμιμη διαδικασία (ν. 3839/2010 και  4147/2013) για την επιλογή προϊσταμένων στους Δήμους.
Ωστόσο ο δήμαρχος Καλαμάτας χρειάστηκε περισσότερους από πέντε μήνες (7-2-2014) προκειμένου να προκηρύξει την επιλογή προϊσταμένων για τις Υπηρεσίες του Δήμου. Και αφού έγινε η προκήρυξη χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια και τρεις μήνες σχεδόν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία! Και το πιο κραυγαλέο είναι ότι από την προκήρυξη μέχρι τώρα, ενώ δηλαδή υποτίθεται ότι βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία για τη νόμιμη επιλογή προϊσταμένων, ο δήμαρχος δύο φορές επέλεξε αναπληρωτές προϊσταμένους (2/9/2014 και 7/10/2015), σύμφωνα με τη δική του κρίση και όχι του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Τι φανερώθηκε όμως τώρα που η επιλογή των προϊσταμένων έγινε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με την αντικειμενική διαδικασία; Ότι πολλοί από τους αναπληρωτές προϊσταμένους που είχε επιλέξει ο δήμαρχος δεν είχαν τα τυπικά προσόντα και γι’ αυτό δεν κρίθηκαν προϊστάμενοι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Αυτό το καθεστώς της ευνοιοκρατίας κάτω από το οποίο ο δήμαρχος επέλεγε αναπληρωτές προϊστάμενους είχε δημιουργήσει ένα νοσηρό κλίμα σε ορισμένες δημοτικές υπηρεσίες, όπου υπάλληλοι, απολαμβάνοντας εύνοια, ορίζονταν προϊστάμενοι συναδέλφων τους που διέθεταν ξεκάθαρα περισσότερα τυπικά προσόντα.
Πάντως ακόμη και τώρα που τηρήθηκε η τυπική διαδικασία η ανησυχία δεν έχει εκλείψει καθώς ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μπορεί να οδηγήσει σε νέες «εκπλήξεις».
Η απόφαση του δημάρχου για την επιλογή προϊσταμένων στα Τμήματα του Δήμου έχει ως εξής:

 

 

1) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: Προϊστάµενος: Τούντα Ειρήνη του Μαρίνη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄ µε παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ: Προϊστάµενος: Κασσάς Παύλος του Κωνσταντίνου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’ µε παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ: Προϊστάµενος: Κοκκώνη Αναστασία του Παναγιώτη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Γ’
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ: Προϊστάµενος: Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Προϊστάµενος: ∆ιονυσόπουλος Βασίλειος του Θεοδώρου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής, µε βαθµό ∆΄
2) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ: Προϊστάµενος: Καράµπελα Λευκοθέα του Αναστασίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ: Προϊστάµενος: Μπουρίκα Σοφία του Αντωνίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ: Προϊστάµενος: Λαµπρινάτου Αικατερίνη του Αθανασίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ Οικονοµολόγων, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ: Προϊστάµενος: Σαρδέλης Σπυρίδων του Ιωάννη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Προϊστάµενος: Λαγωνικάκος Σπύρος του Σταύρου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β’
3) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Προϊστάµενος: Μάραντος Φώτιος του ∆ηµητρίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: Προϊστάµενος: Ζαµπάρας Αθανάσιος του Ιωάννη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ Γεωπονικού – Γεωτεχνικού, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Προϊστάµενος: Καραλής Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικού (Ιχθυολόγων), µε βαθµό ∆’
4) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: Προϊστάµενος: Γιαννακόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: Προϊστάµενος: Λυκουργιά Χριστίνα του Γεωργίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, µε βαθµό Β’
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Προϊστάµενος: Μπουµποπούλου Αγγελική του Στυλιανού, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ: Προϊστάµενος: Νασόπουλος Παναγιώτης του ∆ηµητρίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων, µε βαθµό Γ’ µε παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα Μελετών
5) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ: Προϊστάµενος: Χριστόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ: Προϊστάµενος: Φύκιρης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ: Προϊστάµενος: Κυριακοπούλου Αναστασία του Κυριάκου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, µε βαθµό ∆΄
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Προϊστάµενος: Σταθοπούλου Ηλιάνα του Κωνσταντίνου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’
6) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΞΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: Προϊστάµενος: Κότσαρης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, Κατηγορίας/Κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, µε βαθµό Β’ µε παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Αρωγής της ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Προϊστάµενος: Μαµαλούκου Ευαγγελία του Σωτήρη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ: Προϊστάµενος: Χανδρινού Αικατερίνη του Ανδρέα, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε βαθµό Β΄
7) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ: Προϊστάµενος: Τριανταφυλλίδη Βασιλική του ∆ηµητρίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Γ’ µε παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ: Προϊστάµενος: Καρδάση Όλγα του Ιωάννη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ: Προϊστάµενος: Γεωργιλόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Β’
8) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ: Προϊστάµενος: Χιουρέα Αικατερίνη του Παναγιώτη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Προϊστάµενος: Ηλιόπουλος ∆ηµήτριος του Ηλία, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Προϊστάµενος: Σταµατελοπούλου Αγγελική του Παναγιώτη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ14 ∆ασολόγων, µε βαθµό ∆’
9) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: Προϊστάµενος: Γιαννοπούλου Κοκκωνία του Ιωάννη, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών, µε βαθµό ∆’
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ: Προϊστάµενος: Χατζηαγγελής Αναστάσιος του Ιωάννη, Κατηγορίας/Κλάδου ∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας, µε βαθµό Β’
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: Προϊστάµενος: Κισκήρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Κατηγορίας/Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, µε βαθµό Β’ µε παράλληλα καθήκοντα στο Τµήµα Φύλαξης & Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων της ∆ιεύθυνσης Παιδείας
10) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (Ε.Κ.Ε.): Προϊστάµενος: Πατσαρίνος Νικόλαος του Γεωργίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, µε βαθµό Β’ µε παράλληλα καθήκοντα στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ: Προϊστάµενος: Καραµπάτσος Γεώργιος του ∆ηµητρίου, Κατηγορίας/Κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό Β’ µε παράλληλα καθήκοντα στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στ.Μ.