Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2017 00:54

Η Πολεοδομία απορρίπτει ενστάσεις στη Βέργα με αμφισβητήσιμες εξηγήσεις

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Έφτασε η ώρα για την εξέταση των ενστάσεων σχετικά με την Πολεοδομική Μελέτη της Παραλίας Βέργας. Σήμερα, Τρίτη, στις 12 το μεσημέρι, θα αποφανθεί επί των ενστάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας. Την Πέμπτη, μετά τις οχτώ το βράδυ, θα αποφανθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εισήγησή της η Διεύθυνση Πολεοδομίας απορρίπτει σειρά ενστάσεων με επιχειρήματα που αμφισβητούνται…

Ειδικότερα, απορρίπτονται ενστάσεις ως «εκτός αντικειμένου» επειδή το περιεχόμενό τους αφορά περιοχές στις οποίες δεν έχει γίνει πολεοδομική διαφοροποίηση σε σχέση με την αρχική πολεοδομική μελέτη, που εγκρίθηκε το 2005. Η Πολεοδομία υποστηρίζει ότι «δεν γίνεται εκ νέου πολεοδόμηση» στην Παραλία Βέργας αλλά «επανέγκριση» της μελέτης του 2005 «με την επικαιροποίησή της όπου είναι επιβεβλημένη». Ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφασή του 1843/2011, με την οποία ακυρώθηκε η απόφαση έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης του 2005, δεν φαίνεται να αποκλείει τους έχοντες νόμιμο δικαίωμα από το δικαίωμα τους να ασκήσουν ένσταση κατά τη νέα διαδικασία έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας σημειώνει ότι «πρέπει να γίνουν δεκτές οι κρινόμενες αιτήσεις και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο σύνολό της, προκειμένου ο πολεοδομικός σχεδιασμός της επίμαχης περιοχής να γίνει, μετά την ακύρωση, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και κατά ενιαίο τρόπο».

Επιπλέον, η Διεύθυνση Πολεοδομίας απορρίπτει ενστάσεις που αφορούν φερόμενες ιδιοκτησίες σε τμήματα των οποίων έχουν οριοθετηθεί ρέματα. Όπως υποστηρίζει, η οριοθέτηση των ρεμάτων έχει επικυρωθεί με την απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (34917/1121 ΦΕΚ 463Δ/6 Οκτωβρίου 2014). Ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας τονίζει ότι η οριοθέτηση ρεμάτων σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως οι παραλιακοί οικισμοί, δηλαδή και η Παραλία Βέργας, γίνεται μόνο με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και όχι με απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης: «η οριοθέτηση υδατορρευμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου), που, λόγω του χαρακτήρα τους, χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί τόποι, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, οι περιοχές ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οι περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας κ.λπ., δεν μπορεί να θεωρηθή (…) ως ειδικώτερο θέμα ούτε ως θέμα τοπικού μόνον ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, διότι αναφέρεται σε οικισμούς και περιοχές που έχουν γενικώτερη σημασία για την Χώρα. Ως εκ τούτου, η επικύρωση της οριοθετήσεως ρευμάτων, τα οποία ευρίσκονται στις ως άνω περιοχές, δεν επιτρέπεται να ανατεθή σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας» (απόφαση ΣΤΕ 29572006).

Συνολικά, σημειώνει η Διεύθυνση Πολεοδομίας, κατατέθηκαν 179 ενστάσεις, εκ των οποίων οι 125 αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και θα εξεταστούν κατά τη διαδικασία σύνταξης της Πράξης Εφαρμογής.

Ορισμένες ενστάσεις αφορούν τη ρυμοτόμηση κτιρίων και η Διεύθυνση Πολεοδομίας τονίζει ότι αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί, «όπου ήταν δυνατόν», η ρυμοτόμηση. Σημειώνει επίσης ότι βασικό κριτήριο στην αξιολόγηση των συγκεκριμένων ενστάσεων ήταν «το μέγεθος και η κατάσταση του κτιρίου και βέβαια οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης».
Στ.Μ.