Σάββατο, 05 Οκτωβρίου 2013 04:36

Πρόσθετες αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους Π. Μπουζιάνη και Χρ. Ριζά

Πρόσθετες αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους Π. Μπουζιάνη και Χρ. Ριζά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Επιπλέον αρμοδιότητες εκχώρησε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, στους αντιδημάρχους Οικονομικών, Παύλο Μπουζιάνη, και συντηρήσεων, Χρίστο Ριζά…

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του κ. Νίκα, ο κ. Μπουζιάνης αναλαμβάνει και την εποπτεία και συντονισμό του νεοσύστατου Τμήματος Αδειών και Ελέγχων της Διεύθυνσης Οικονομικών. Ο κ. Ριζάς αναλαμβάνει και την παρακολούθηση των υποδοχών των αθλητικών χώρων.
Με τις προσθήκες αυτές, οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων της Καλαμάτας έχουν ως εξής:
Στον αντιδήµαρχο Αθανάσιο Ηλιόπουλο ο δήμαρχος έχει αναθέσει: Tην εποπτεία σε θέµατα ∆ιοίκησης, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Νοµικών Προσώπων και ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. Ειδικότερα, ασκεί εποπτεία στη λειτουργία α) της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού και της ∆ιεύθυνσης Κ.Ε.Π. β) Τη λειτουργία των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου και γ) Τη λειτουργία των ∆ηµοτικών Γραφείων στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. Επίσης, ασκεί εποπτεία στην εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη λειτουργία της ιστοσελίδας και των λοιπών ηλεκτρονικών µέσων προβολής του ∆ήµου (µέσα κοινωνικής δικτύωσης).
Στον αντιδήµαρχο Παύλο Μπουζιάνη έχει αναθέσει: Την παρακολούθηση των οικονοµικών θεµάτων και της οικονοµικής πορείας του ∆ήµου, τη συνεργασία µε τις κρατικές αρχές εποπτείας σε οικονοµικά θέµατα του ∆ήµου, την παρακολούθηση της οικονοµικής κατάστασης των Νοµικών Προσώπων, σε συνεργασία µε τους Προέδρους των ∆.Σ., το σχεδιασµό της οικονοµικής πολιτικής του ∆ήµου. Ο αντιδήµαρχος Οικονοµικού ασκεί εποπτεία και συντονίζει την υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. Επίσης ο αντιδήµαρχος Οικονοµικού ασκεί εποπτεία και συντονίζει το νεοσύστατο Τµήµα Αδειών & Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
Στον αντιδήµαρχο ∆ηµήτριο ∆ηµόπουλο ο δήμαρχος έχει αναθέσει: Την παρακολούθηση των Προγραµµάτων Χρηµατοδότησης, την οργάνωση µηνιαίας σύσκεψης για την πορεία τους, το συντονισµό για την αναζήτηση νέων προγραµµάτων, χρηµατοδοτήσεων και πόρων, καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των νέων έργων. Ασκεί εποπτεία στις ∆ιευθύνσεις Προγραµµατισµού, Ευρωπαϊκών θεµάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του.
Στον αντιδήµαρχο Χρίστο Ριζά ο δήμαρχος έχει αναθέσει: Την παρακολούθηση των έργων συντήρησης όλων των υποδοµών του ∆ήµου, καθώς και των υποδοµών αθλητικών χώρων (προτάσεις για µελέτες κατασκευής νέων χώρων, προστασίας υποδοµών αθλητικών χώρων κ.λπ.), την εποπτεία των έργων συντήρησης των υποδοµών των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου (σχολεία, δρόµοι, πλατείες, ποδηλατόδροµοι, Η/Μ εξοπλισµός, αθλητικές υποδοµές κ.λπ.), την εποπτεία και παρακολούθηση των έργων και συντηρήσεων του τµήµατος κυκλοφοριακού, την εποπτεία σε θέµατα ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση – επέκταση). Ο ανωτέρω ασκεί εποπτεία στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το µέρος των αρµοδιοτήτων του. Επίσης ασκεί εποπτεία σε θέµατα πολιτικής προστασίας.
Στην αντιδήµαρχο Μαρία Οικονοµάκου ο δήμαρχος έχει αναθέσει: Την άσκηση εποπτείας για την οµαλή λειτουργία όλων των κοινωνικών δοµών του ∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένων και όσων διοικητικά ανήκουν στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου. Ειδικότερα, ασκεί εποπτεία και φροντίζει για την καλή λειτουργία του προγράµµατος "Βοήθεια στο Σπίτι", του ∆ηµοτικού Παντοπωλείου, του ∆ηµοτικού Συσσιτίου, του ∆ηµοτικού Ιατρείου κ.λπ. Συνεργάζεται µε εθελοντικές οργανώσεις και φορείς του ∆ήµου µε αντίστοιχο έργο και προωθεί την πρόνοια για Ευαίσθητες Κοινωνικά Οµάδες (Α.Μ.Ε.Α. αθίγγανοι, µετανάστες κ.λπ.). Ασκεί εποπτεία στη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας. Επίσης της εκχωρούµε την αρµοδιότητα της τέλεσης των γάµων και της υπογραφής των σχετικών εγγράφων.
Στον αντιδήµαρχο Αθανάσιο Βασιλόπουλο ο δήμαρχος έχει αναθέσει: Την παρακολούθηση σε καθηµερινή βάση των εργασιών καθαριότητας του ∆ήµου, τη λειτουργία των συνεργείων, καθώς και την προώθηση της πολιτικής του ∆ήµου σε θέµατα καθαριότητας, ανακύκλωσης, διαχείρισης µπάζων κ.ά. Εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία των καθηµερινών εργασιών και εργολαβιών της Υπηρεσίας Γεωτεχνικών και της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας.