Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014 01:59

Δίνουν 27.600 ευρώ μεταξύ άλλων για καταγραφή αθλουμένων και σωματείων της Καλαμάτας...

ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας θα δοθούν 27.600 ευρώ στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ίριδα, προκειμένου σε έξι μήνες να προχωρήσει στην «ηλικιακή καταγραφή αθλουμένων στους…

…Δημοτικούς χώρους άθλησης, την καταγραφή των Σωματείων που χρησιμοποιούν τους Αθλητικούς χώρους, την αξιοποίηση των στοιχείων του Φορέα για την καλύτερη κατανομή των ωρών λειτουργίας των χώρων άθλησης με απώτερο σκοπό την καλύτερη χρησιμοποίηση των αθλητικών χώρων από όλους τους δημότες».
Ειδικότερα, η συνεταιριστική επιχείρηση θα λάβει 3.000 ευρώ για την ηλικιακή καταγραφή αθλουμένων στους δημοτικούς χώρους άθλησης, 3.000 ευρώ για την καταγραφή αθλητικών σωματείων και του δυναμικού τους και κατανομή αυτών σε κατηγορίες με βάση το άθλημα, το φύλο και την ηλικία, 3.000 ευρώ για την καταγραφή σωματομετρικών χαρακτηριστικών, 5.000 ευρώ για την επίβλεψη του ωραρίου λειτουργίας αθλητικών χώρων σύμφωνα με το πρόγραμμα του Φορέα, 7.600 ευρώ για την τήρηση εσωτερικού κανονισμού αθλητικών χώρων και 6.000 ευρώ για τη φύλαξη και επίβλεψη αθλητικών εγκαταστάσεων.
Σημειώνεται ότι η προγραμματική σύμβαση του Φορέα με τη συνεταιριστική επιχείρηση εγκρίθηκε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα χωρίς όμως το θέμα να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Επίσης σημειώνεται ότι αυτά τα 27.600 ευρώ θα τα εξασφαλίσει ο Φορέας από επιχορήγηση από το Δήμο Καλαμάτας.
Στ.Μ.