Σάββατο, 23 Ιουλίου 2022 02:34

Α.Καραγιάννης και Δ.Μουτσώκος αναπληρωματικά μέλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Α.Καραγιάννης και Δ.Μουτσώκος αναπληρωματικά μέλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ανασυγκροτήθηκε, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόεδρος του οποίου ορίστηκε ο Γιώργος Μουταφίδης, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μεταξύ των αναπληρωματικών μελών είναι ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Ανδρέας Καραγιάννης και ο πτυχιούχος τοπογράφος μηχανικός Δημήτρης Μουτσώκος…

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου συγκροτείται από τους:

       1. Μουταφίδη Γεώργιο , Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α', αναπληρούμενο από τον κ. Ποναγάκη Παναγιώτη ,Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας του κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α',

  1. Σίδερη Ευανθία, Προϊστάμενη του Τ.Δ.Π. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α' αναπληρούμενη από τον κ. Σμουδιάνη Γεώργιο ,Προϊστάμενο Τμ. Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’.
  1. Κανελάτο Ανδρέα, Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, Πολιτικό Μηχανικό με βαθμό Α'. αναπληρούμενος από τον κ. Μαρίνη Αγησίλαο, Προϊστάμενο του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Τρίπολης, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. με βαθμό Α'.
  2. Βελίκα Αλίκη , Δικηγόρο που υπηρετεί με έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Λακωνίας ως τακτικό μέλος αναπληρούμενη από τους: α)κ. Κολοβό Δημήτριο , Δικηγόρο που υπηρετεί με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) κ. Χρυσάνθη Ρόκκα, Δικηγόρο που υπηρετεί με έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία της έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  3. Μανώλη Κωνσταντίνο, διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αναπληρούμενο από τον κ. Αποστολόπουλο Παναγιώτη, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
  4. Σμυρνιώτη Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Τρίπολης, εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας αναπληρούμενο από τον κ. Καραγιάννη Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Καλαμάτας. 
  5. Τσιώλη Παρασκευή, Πολιτικό Μηχανικό εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων , αναπληρούμενη από τον κ. Μουτσώκο Δημήτριο, Πτυχιούχο Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ. - Ε.Δ.Ε.,

Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου και αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.

Στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνών εργοληπτικών βεβαιώσεων συμμετέχει στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ένας εκπρόσωπος του κλάδου των Εμπειροτεχνών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και συγκεκριμένα ο κ. Ξάγκος Γεώργιος, ως τακτικό μέλος εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειροτεχνών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας με AM 230 αναπληρούμενος από τον κ. Μπόκολα Κωνσταντίνο του Νικολάου, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εμπειροτεχνών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας με Α.Μ. 243, που ορίστηκαν από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα.