Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2022 11:00

Βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων στη Δυτική Μάνη με 750.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ

Πρόσκληση προς το Δήμο Δυτικής Μάνης να υποβάλει φάκελο για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Μάνης προγράμματος βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων δημοσιεύθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου και υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα. Ο προϋπολογισμός είναι 750.000 ευρώ…

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, “στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο Δυτικής Μάνης με σκοπό την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Η παρέμβαση ενδεικτικά αφορά στη προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ο εξοπλισμός συνίσταται σε σύγχρονα συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, με ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Δήμο Δυτικής Μάνης να είναι εξαιρετικά πιο αποτελεσματικός στην αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ4 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιοχής» της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης και συνδράμει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 3.3.1 «Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων (απορριμμάτων)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020”.