Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2017 18:18

Πλήρης επιβεβαίωση της Kalamata Journal για την Πολεοδομική της Βέργας

Πλήρης επιβεβαίωση της Kalamata Journal για την Πολεοδομική της Βέργας

"ΑΝΑΡΜΟΔΙΩΣ" Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ 
Με τον πιο ρητό τρόπο το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνει την Kalamata Journal και την έρευνά της για το πρόβλημα που υπάρχει στην Πολεοδομική Μελέτη της Παραλίας Βέργας όσον αφορά την επικύρωση της οριοθέτησης των ρεμάτων. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο 77/2016 «Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση», τονίζει ότι «η επικύρωση της οριοθέτησης ρεμάτων τα οποία βρίσκονται σε οικισμούς και περιοχές που έχουν γενικότερη σημασία για τη Χώρα, δεν επιτρέπεται, κατά το Σύνταγμα, να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας όργανο της εκτελεστικής εξουσίας». Στην περίπτωση της Βέργας, η επικύρωση της οριοθέτησης των ρεμάτων έχει γίνει από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, δηλαδή «αναρμοδίως», όπως σημειώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας…

Το «Πρακτικό Συνεδριάσεως και Γνωμοδότηση» 77/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφέρεται στην επεξεργασία σχεδίου προεδρικού διατάγματος για την έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Κ. Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης και την επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.
Σε αυτή τη γνωμοδότηση το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφαίνεται ότι η επικύρωση των οριογραμμών των ρεμάτων της συγκεκριμένης περιοχής, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, έπρεπε να έχει επικυρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα. Είναι ξεκάθαρο ότι το ίδιο θα έπρεπε να έχει γίνει και με τη μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων της Βέργας, που ως παραλιακός οικισμός είναι περιοχή που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας.
Ας δούμε τι ακριβώς λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας στο συγκεκριμένο πρακτικό και γνωμοδότηση και ειδικότερα σε κομμάτι της σκέψης 6: «Στην προκειμένη περίπτωση, εντός των ορίων της πολεοδομούμενης περιοχής περιλαμβάνονται τα ρέματα: α) Γέρακα – Ανθούσας (Ρ1 – Ρ5), β) Ανώνυμο ρέμα που συμβάλλει στο ρέμα Ανθούσας (Ρ2), γ) Χαλκίδας με τον κλάδο του (Ρ3, Ρ3-1) και δ) Ανώνυμο ρέμα που συμβάλλει στο ρέμα Ανθούσας – Παλλήνης. Τα ρέματα αυτά, όπως προκύπτει, ιδίως, από τις 42/2012, 14/2014 και 20/2014 γνωμοδοτήσεις του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και τις αντίστοιχες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, οριοθετούνται κατόπιν μελετών, οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ρεμάτων, στοιχεία των λεκανών απορροής και περιβαλλοντικά δεδομένα. Η πλημμυρική παροχή των ρεμάτων υπολογίσθηκε για περίοδο επαναφοράς 50 ετών, προβλέπονται δε παραρεμάτιοι χώροι πρασίνου κατά μήκος των ρεμάτων προς ενίσχυση της περιβαλλοντικής λειτουργίας τους. Σε τμήμα του ρέματος Γέρακα – Ανθούσας (Ρ1 – Ρ5), το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την 9173/1642/3.3.1993 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Δ΄ 281/23.3.1993), είχαν εγκριθεί οριογραμμές με την 546/8.3.2006 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής (Δ΄ 234/27.3.2006). Ωστόσο, η οριοθέτηση υδατορεμάτων σε οικισμούς και περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου), οι οποίες λόγω του χαρακτήρα τους χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας (βλ. 4081/2014 κ.ά.). Συνεπώς, νομίμως επιχειρείται με το παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγματος η επικύρωση των οριογραμμών του ανωτέρω ρέματος, οι οποίες είχαν αναρμοδίως εγκριθεί με την εν λόγω απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής».
Μετά τα παραπάνω πιστεύουμε ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει καμία δικαιολογία ώστε να μην ανακαλέσει το χαρακτηρισμό που έκανε εναντίον της Kalamata Journal για ανακρίβειες της έρευνας που κάναμε και δημοσιεύσαμε.
Στ.Μ.