Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 18:24

Βαρθολομαίος σε Νίκα: Εχάρημεν ειλικρινώς πληροφορηθέντες την εκλογήν της υμετέρας Εξοχότητος

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
Τις ευχές και τις ευλογίες του προς τον νέο περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, δίνει ο οικουμενικός πατριάρχης, Βαρθολομαίος,  με συγχαρητήρια επιστολή του…

«Εκτιμώντες μεγάλως τον ρόλον της Τοπικής καί Περιφερειακής Αυτοδιοικήσεως, ως πρώτων βαθμίδων εξουσίας, υπηρετουσών τον στόχον της συγχρόνου αποκεντρωμένης Δημοκρατικής πολιτείας, της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και την ανάγκην αναδείξεως, διά της λαϊκής ετυμηγορίας, σοφών, συνετών και προορατικών Αρχόντων, εχάρημεν ειλικρινώς πληροφορηθέντες την εκλογήν της υμετέρας Εξοχότητος εις το αξίωμα του Περιφερειάρχου Πελοποννήσου, και προαγόμεθα διά τωνδε των Πατριαρχικών ευχετικών ημών Γραμμάτων να συγχαρώμεν αυτή θερμώς εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας και προσωπικώς, και να ευχηθώμεν εις υμάς και τους εκλεκτούς συνεργάτας σας την εξ ύψους δύναμιν, έμπνευσιν και ενίσχυσιν διά να αγάγετε εις αίσιον πέρας την αναληφθείσαν πολυεύθυνον αποστολήν, επ’ αγαθώ του κοινού συμφέροντος του λαού της περιοχής ευθύνης σας, ο οποίος σας ενεπιστεύθη και σας ετίμησε διά της ψήφου του.

Επί δε τούτοις, επιδαψιλεύοντες υμίν πανοικί την πατρικήν καί Πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, επικαλούμεθα εφ’ υμάς την χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού των πατέρων ημών”.