Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 19:43

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την ανασκαφή στη νοτιοανατολική άκρη της πλατείας Υπαπαντής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας ενέκρινε σήμερα, όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, την προγραμματική σύμβαση για την ανασκαφή στην νοτιοανατολική άκρη της πλατείας Υπαπαντής. Η ανασκαφή θα γίνει την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με χρηματοδότηση 182.000 ευρώ από δημοτικούς πόρους…

Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε σχετικά: “Η εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της Πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας», με αντικείμενο την ανασκαφική έρευνα στη νότια/νοτιοανατολική περιοχή της πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα από ειδικευμένο συνεργείο.

Στόχος της είναι η εκτέλεση επειγουσών ανασκαφικών εργασιών και η διενέργεια έρευνας στη νότια/νοτιοανατολική περιοχή της πλατείας του Ι.Ν. Υπαπαντής για την αποκάλυψη και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, που είχαν ήδη εντοπισθεί κατά το παρελθόν.Επιπλέον, θα επεκταθεί η ανασκαφική έρευνα επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, όπου είχαν κατά το παρελθόν αποκαλυφθεί οικοδομικά λείψανα, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, θα υποβληθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στις συναρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ, πρόταση διαχείρισης των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων, προκειμένου να εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (182.000,00 €), το οποίο δύναται να αυξηθεί έως το 10% του αρχικού προϋπολογισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 9 της Προγραμματικής Σύμβασης και εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθεί καταχρηστική αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού.

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται αποκλειστικά από πιστώσεις του Δήμου Καλαμάτας, και είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 00.6737.18 - Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου "Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας" του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021”.