Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014 17:39

Το δημόσιο "απαλλοτριώνει" αποζημιώσεις από απαλλοτριώσεις!

ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 
Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προσέφυγε ιδιοκτήτης ακινήτου που απαλλοτριώθηκε με αναγκαστική διαδικασία για τα έργα της περιμετρικής της Καλαμάτας. Η αποζημίωση του δικαιούχου «απαλλοτριώθηκε» από το Δημόσιο, κάτι που ο ίδιος τονίζει ότι είναι αντισυνταγματικό…

ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 
Στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προσέφυγε ιδιοκτήτης ακινήτου που απαλλοτριώθηκε με αναγκαστική διαδικασία για τα έργα της περιμετρικής της Καλαμάτας. Η αποζημίωση του δικαιούχου «απαλλοτριώθηκε» από το Δημόσιο, κάτι που ο ίδιος τονίζει ότι είναι αντισυνταγματικό…

Το Δημόσιο, δηλαδή η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Καλαμάτας, πήρε την αποζημίωση του δικαιούχου, λόγω οφειλών που έχει εκείνος προς αυτό. Όμως, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η αποζημίωση από απαλλοτριώσεις δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος, γιατί αυτή δεν αποτελεί εισόδημα για τον δικαιούχο αλλά ποσό για να αντικαταστήσει ο δικαιούχος το ακίνητο του που απαλλοτριώθηκε.
Ο ιδιοκτήτης ζητεί από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης να μεριμνήσει ώστε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα, να μην παρακρατήσει δηλαδή η ΔΟΥ Καλαμάτας την αποζημίωση που επιδίκασε το δικαστήριο.
Η αίτηση του δικαιούχου, τα στοιχεία του οποίου είναι στη διάθεση του «kalamataJournal», προς τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έχει ως εξής: «Αξιότιμε κύριε Γενικέ Επιθεωρητά Δημόσιας  Διοίκησης, Η στέρηση της ιδιοκτησίας με αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά το άρθρο 17 του Συντάγματος επιτυγχάνεται με την καταβολή της πλήρους αποζημίωσης, κατά τη διαδικασία του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ο οποίος προβλέπει τη δημόσια παρακατάθεσή της στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρόπο συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.
Ακόμη, στο τελευταίο εδάφιο της § 4 του  άρθρου 17 του Συντάγματος  του 1975, ορίζεται ότι "η αποζημίωση δεν υπόκειται ως αποζημίωση σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος" ενώ το άρθρο 13 § 3 του ΚΑΑΑ ορίζει ότι "ο καθού η απαλλοτρίωση δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος για την αποζημίωση που εισπράττει".  Η πλήρης αποζημίωση θωρακίζεται με την ως άνω διάταξη του Συντάγματος, κατά την οποία η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, κράτηση ή τέλος, η οποία θεσπίστηκε προφανώς με σκοπό τη διασφάλιση της αποζημίωσης αυτής από σχετικές νομοθετικές φαλκιδεύσεις, στις οποίες υπέκειτο μέχρι τότε και την περιέλευσή της άθικτης στο δικαιούχο της. Θεμέλιο της παραδοχής αυτής αποτελεί το γεγονός ότι η αποζημίωση λόγω της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου  δεν αποτελεί εισόδημα του δικαιούχου, αλλά δυνατότητα αντικατάστασης του απαλλοτριούμενου στοιχείου με άλλο ισάξιο. (βλ. ΣτΕ 3607/2004 και Ολομ. ΑΠ 13/2000).
Με την απόφαση 155/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας αναγνωρίστηκα δικαιούχος της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά με την υπ΄αριθμ. 105/2013 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.
Η αποζημίωση αυτή αφορά τη συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος της ιδιοκτησίας μου, στην περιοχή της Αγίας Άννας του Δήμου Καλαμάτας, για την κατασκευή σ' αυτή της περιμετρικής οδού Καλαμάτας και των συνδετηρίων αυτής οδών με την οδό Αρτέμιδος.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να μου αποδώσει το ποσό αποζημίωσης που προέκυψε με βάση τις ως άνω αποφάσεις αναγνώρισής μου ως δικαιούχου της αποζημίωσης από απαλλοτρίωση και εκείνης περί προσδιορισμού της αποζημίωσης αυτής .
Παρά ταύτα, η ΔΟΥ Καλαμάτας ισχυρίζεται ότι δικαιούχος της αποζημίωσης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου μου είναι το Ελληνικό Δημόσιο, επειδή υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μου προς αυτό και επιδιώκει το συμψηφισμό της αποζημίωσής μου, η οποία έχει παρακατατεθεί στο όνομά μου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Δεδομένων των ανωτέρω, σας παρακαλώ, να μεριμνήσετε για την άρση της διχογνωμίας που έχει επικρατήσει με την Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας».