Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2015 12:58

Δεν θα μεταφερθεί η λαϊκή της Αγίας Τριάδας στην Κεντρική Αγορά

Ο Στέφανος Τομαρόπουλος, εκπρόσωπος των μικροπωλητών της Αγίας Τριάδας που ζήτησαν να συμμετέχουν και στη λαϊκή αγορά της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, κάθε Σάββατο Ο Στέφανος Τομαρόπουλος, εκπρόσωπος των μικροπωλητών της Αγίας Τριάδας που ζήτησαν να συμμετέχουν και στη λαϊκή αγορά της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, κάθε Σάββατο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
Ο χώρος της Αγοράς της Καλαμάτας δεν φτάνει για να λειτουργεί εκεί, δίπλα από τη λαϊκή με τα αγροτικά προϊόντα, και η λαϊκή με τα είδη ελαφράς βιοτεχνίας της Αγίας Τριάδας. Αυτό ισχυρίζεται η επιτροπή του άρθρου 152,…

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
Ο χώρος της Αγοράς της Καλαμάτας δεν φτάνει για να λειτουργεί εκεί, δίπλα από τη λαϊκή με τα αγροτικά προϊόντα, και η λαϊκή με τα είδη ελαφράς βιοτεχνίας της Αγίας Τριάδας. Αυτό ισχυρίζεται η επιτροπή του άρθρου 152,…

…στην οποία προσέφυγαν μικροπωλητές ειδών ελαφράς βιοτεχνίας. Οι μικροπωλητές προσέφυγαν στην επιτροπή του άρθρου 152, προκειμένου να ακυρωθεί η απόφαση του γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία είχε ακυρωθεί προσφυγή των ίδιων κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για τη συνέχιση της πραγματοποίησης της λαϊκής ειδών ελαφράς βιοτεχνίας στην Αγία Τριάδα και όχι στην Κεντρική Αγορά.
Γράφει σχετικά ο Δήμος Καλαμάτας σε δελτίο Τύπου: «Η Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 απέρριψε (αρ. πρωτ. απόφασης 71 π.ε./12-01-2015) ως αβάσιμη την προσφυγή 17 πωλητών ελαφράς βιοτεχνίας, κατά αποφάσεως (αριθμ. 76554/3037 και 56385/1825/3-12-2013) του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας, με την εν λόγω απόφασή του, «περί χορήγησης θέσεων στη λαϊκή αγορά Καλαμάτας», την οποία επικύρωσε η Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006, απέρριψε σχετική προσφυγή των 17 πωλητών και αποδέχθηκε τη νομιμότητα της αριθμ. 424/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Με την 424/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:
«1. Τη διατήρηση της λαϊκής αγοράς του ∆υτικού Εµπορικού Κέντρου (Αγία Τριάδα)
2. Την µη ικανοποίηση του αιτήµατος των πωλητών ειδών ελαφράς βιοτεχνίας και την µη παραχώρηση χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην Κεντρική Αγορά Καλαµάτας, διότι, σύµφωνα µε την σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας «Βιοµηχανικά Σφαγεία – Αγορά Καλαµάτας ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ», δεν υπάρχει ο απαιτούµενος για το σκοπό αυτό χώρος
3. Την επικαιροποίηση των προηγούµενων σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας καθώς και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Μεσσηνίας».
Η Επιτροπή του άρθρου 152 ν. 3463/2006 στο σκεπτικό της απόφασής της δέχεται μεταξύ άλλων ότι «σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 63216/5981/26-11-2013 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας, με την προσβληθείσα υπ’ αριθ. 424/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Καλαμάτας. Με τον τρόπο αυτό αφενός δίνεται προτεραιότητα στους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας και αφετέρου διατηρείται ως έχει η λαϊκή αγορά της Αγίας Τριάδας, η οποία λειτουργεί αμιγώς για είδη ελαφράς βιοτεχνίας και στην οποία συμμετέχουν 35 κάτοχοι αδειών, μεταξύ των οποίων και οι προσφεύγοντες, η εμπορική δραστηριότητα των οποίων δεν θίγεται».
Ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί στις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες δημοσιότητας».