Τρίτη, 07 Απριλίου 2015 20:40

Ακατάλληλη η Μπιρμπίτα για ανθρώπινη διαβίωση

ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΘΕΙ 
Ακατάλληλη κρίθηκε από επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Μπιρμπίτα για την ανθρώπινη διαβίωση των τσιγγάνων. Προκειμένου να καταστεί κατάλληλη χρειάζεται να προηγηθούν μεγάλες παρεμβάσεις…

ΕΧΕΙ ΔΙΑΛΥΘΕΙ 
Ακατάλληλη κρίθηκε από επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Μπιρμπίτα για την ανθρώπινη διαβίωση των τσιγγάνων. Προκειμένου να καταστεί κατάλληλη χρειάζεται να προηγηθούν μεγάλες παρεμβάσεις…

Επιπλέον δε η Μπιρμπίτα δεν διαθέτει καν άδεια, ενώ η επιτροπή τονίζει ότι η κατασκήνωση αυτή είναι για προσωρινή εγκατάσταση πλανόδιων τσιγγάνων και όχι για μόνιμη.
Η επιτροπή πραγματοποίησε αυτοψία στη Μπιρμπίτα και διαπίστωσε την πλήρη διάλυσή της. Είναι χαρακτηριστικές οι εξής διαπιστώσεις: «Από τους 66 αρχικώς εγκαταστημένους οικίσκους είχαν απομείνει 16, οι περισσότεροι με σημαντικές φθορές και είχαν κατασκευαστεί τέσσερις πρόχειρες παράγκες. Στους οικίσκους διαμένουν περίπου 15 οικογένειες. Οι πέντε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν τα λουτρά, τους χώρους πλύσεως ιματισμού και παροχές πόσιμου νερού, ήταν κατεστραμμένες. Ο χώρος του ιατρείου ήταν κατεστραμμένος. Στον περιβάλλοντα χώρο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, αυξημένη βλάστηση και λιμνάζοντα νερά στην εσωτερική οδοποιία. Υπήρχαν φθορές στον ηλεκτροφωτισμό, δεν υπήρχε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η περίφραξη της κατασκήνωσης ήταν μερικώς κατεστραμμένη».
Η επιτροπή αφήνει σαφέστατα να εννοηθεί ότι η κατασκήνωση δεν είναι κατάλληλη, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται, καθώς σημειώνει: «Προκειμένου ο χώρος της Μπιρμπίτα να διαμορφωθεί ώστε να καταστεί κατάλληλος για την εγκατάσταση των Ρομά της Αγίας Τριάδας, με γνώμονα την υγιεινή και αποδεκτή ανθρώπινη διαβίωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεδομένου ότι είχε στο παρελθόν χαρακτηριστεί ως χώρος κατάλληλος για την μεταστέγαση των Ρομά, προτείνουμε τις κάτωθι ενέργειες:
Τοποθέτηση κατάλληλων οικίσκων.
Ανακαίνιση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής και πλύσεως ιματισμού.
Έργα συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού της κατασκήνωσης και της ηλεκτροδότησης με παροχές για ατομικές χρήσεις.
Έργα συντήρησης του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, για την παροχή πόσιμου νερού (θεωρούμε σκόπιμη από κοινωνικής άποψης τις ατομικές παροχές ύδρευσης).
Έργα συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και διευθέτησης των ομβρίων υδάτων.
Περίφραξη του χώρου, όπου η ιδιοκτησία γειτνιάζει με αποστραγγιστικές τάφρους και το ρέμα Λιγδού.
Τοποθέτηση επαρκών κάδων συλλογής απορριμμάτων και εξασφάλιση μέσων αποκομιδής αυτών.
Καθαρισμός και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου.
Αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθόσον η αρχική ΑΕΠΟ έχει λήξει».
Τέλος, η επιτροπή επισημαίνει την αναγκαιότητα «α) επίβλεψης και αυστηρής εποπτείας της λειτουργίας του χώρου από το Δήμο Καλαμάτας, για να μην επαναληφθεί η καταστροφή της κατασκήνωσης, β) σχεδιασμού για την μακροπρόθεσμη, μόνιμη και χωρίς χαρακτηριστικά χωρικού ή κοινωνικού αποκλεισμού εγκατάσταση των Ρομά, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οργανωμένη κατασκήνωση της Μπιρμπίτα, αφορά σε προσωρινή εγκατάστσαη των πλανοδίων».
Σημειώνεται ότι η επιτροπή έχει γνωμοδοτικό ρόλο. Πρόεδρός της είναι η Αικατερίνη Σπέντζουρα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και μέλη ο μηχανικός Δημήτρης Μπεσσής, ο υπάλληλος Αθανάσιος Αθανασόπουλος, ο μηχανικός Βασίλης Χρονόπουλος και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης.
Στ.Μ.