Παρασκευή, 04 Αυγούστου 2017 15:12

Απορρίφθηκε το αίτημα ένταξης στο ΕΣΠΑ για την επισκευή του Πολυκλαδικού

Απορρίφθηκε το αίτημα ένταξης στο ΕΣΠΑ για την επισκευή του Πολυκλαδικού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Απορριπτική απόφαση, που υπογράφεται από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, όσον αφορά την αίτηση του Δήμου Καλαμάτας για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της επισκευής του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, έχει πει ότι ίσως θα έπρεπε να κατεδαφιστεί με τόσα προβλήματα που έχει…

Ο Δήμος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κτιριακές Υποδομές» υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για το έργο «Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών των Σχολείων 4ο ΕΠΑΛ, 6ο ΓΕΛ και ΙΕΚ Καλαμάτας (συγκρότημα πρώην Πολυκλαδικού», προϋπολογισμού 810.000 ευρώ.

Ωστόσο η αίτηση απορρίφθηκε διότι, όπως σημειώνει η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας, «δεν εμπίπτει στην Επενδυτική Προτεραιότητα με κωδικό 10α «Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και εκπαίδευσης» της πρόσκλησης δεδομένου ότι προβλέπονται εκτός από τις υποδομές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ οι οποίες εμπίπτουν στην επενδυτική προτεραιότητα 10α της πρόσκλησης, εργασίες συντήρησης φθορών, μονώσεων και ενεργειακής αναβάθμισης».

Ωστόσο η διαχειριστική αρχή προσθέτει ότι «οι εργασίες μονώσεων και ενεργειακής αναβάθμισης προβλέπονται σε άλλη επενδυτική προτεραιότητα του ΕΠ, την με κωδικό 4.γ «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης» για την οποία θα εκδοθεί αντίστοιχη πρόσκληση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εκ νέου αξιολόγηση της πράξης για ένταξη στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, καλείστε να υποβάλλετε εκ νέου πλήρη πρόταση όταν η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου προβεί στην έκδοση της αντίστοιχης πρόσκλησης». 
Στ.Μ.