Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 09:32

“Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος” αλλιώς πρόστιμο στις επιχειρήσεις

“Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος” αλλιώς πρόστιμο στις επιχειρήσεις

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
Η μη τήρηση του “Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος” από τις επιχειρήσεις αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας και συνεπάγεται την επιβολή προστίμου, ενημερώνει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας. Η Ομοσπονδία επισημαίνει τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις ώστε να τηρούν όσα προβλέπει η νομοθεσία…

Ειδικότερα σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία αναφέρει τα εξής: “Σύμφωνα με το αρθ. 17 του Ν. 3868/2010» είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται Το «Βιβλίο Αναφοράς καπνίσματος» εντός των επιχειρήσεων και η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήµατα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου.

Το βιβλίο αυτό αγοράζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης από τα καταστήματα Χαρτικών είναι ένα «τετράδιο» με χοντρό εξώφυλλο τουλάχιστον 100 σελίδων. Η αρίθμηση του “Βιβλίου Αναφοράς” γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή, χωρίς αίτηση του ενδιαφεροµένου στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθµός άδειας λειτουργίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι: φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήµατος και µία µηδενική ταµειακή απόδειξη µε το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

Η µη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») και συνεπάγεται  πρόστιµο.

Προσοχή στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων με την νέα διαδικασία απλούστευσης των αδειοδοτήσεων  (οι οποίες είναι πολλές), πρέπει να θεωρήσει νέο βιβλίο ο νέος ιδιοκτήτης με την πιο

πάνω διαδικασία το παλιό είναι άκυρο”.