Τετάρτη, 07 Νοεμβρίου 2012 02:15

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Μάνης για την προσεχή διετία

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Μάνης για την προσεχή διετία

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
«Η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Δήμου Δυτικής Μάνης ως τόπου μόνιμης κατοικίας και των αναγκαίων συνθηκών για την αύξηση των επενδύσεων, με έμφαση στην ανάπτυξη και διαχείριση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στη διατήρηση και ανάπτυξη του αγροτικού του χαρακτήρα». Αυτό είναι το κεντρικό όραμα για την ανάπτυξη του Δήμου Δυτικής Μάνης, όπως περιγράφεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της διετίας 2013-2014.

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει εγκριθεί κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης και σκοποί του είναι επίσης «η βελτίωση του επιπέδου ζωής του δημότη και η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσής του. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η διαρκής συνεργασία με τον πολίτη θα στοχεύουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προσφέρει αίσθημα ασφάλειας. Ο σεβασμός στην πολιτιστική κληρονομιά κάθε περιοχής μαζί με τις δράσεις που θα αναπτυχθούν, στόχο θα έχουν να αναδείξουν το Δήμο σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού».

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Η συνολική προσπάθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Μάνης είναι η αξιοποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της περιοχής και η χρήση νέων μεθόδων και διαδικασιών με τρόπο τέτοιο που να προσδώσουν νέα αναπτυξιακή προοπτική.
Η διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Μάνης έχει ως κυρίαρχα τα ακόλουθα στοιχεία:
- Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος του Δήμου και ταυτόχρονη ανάπτυξή του μέσω επιδιορθωτικών παρεμβάσεων στα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και επικοινωνίας, καθώς και νέες δράσεις στα έργα στα δίκτυα υποδομών.
- Βελτίωση των συνθηκών του φυσικού και οικιστικού αστικού περιβάλλοντος που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Δημιουργία μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Αύξηση του αστικού πρασίνου, αναπλάσεις οικισμών, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, κ.ά.
- Οικονομική ανάπτυξη του Δήμου με την αξιοποίηση της πολιτισμικής του περιουσίας.
- Ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.
- Αξιοποίηση των κρατικών και ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων.
- Αναβάθμιση του τουρισμού.
- Ενίσχυση εξωστρέφειας με την προώθηση των υφιστάμενων προοπτικών και την ανάδειξη νέων.
- Συμμετοχή φορέων και πολιτών στο σχεδιασμό και τη διαδικασία υλοποίησης του για τη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επιτυχίας και τη δίκαιη κατανομή των αποτελεσμάτων ανάπτυξης.
- Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του περιφερειακού και εσωτερικού οδικού δικτύου του Δήμου.
- Διαδημοτική συνεργασία.
- Ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και των ατόμων τρίτης ηλικίας.
- Αναβάθμιση των υποδομών Παιδείας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της νέας γενιάς, ως κινητήριας δύναμης της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου.
- Αναβάθμιση όλων των Πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία νέων δομών που θα αναδεικνύουν την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου. Καθιέρωση της περιοχής ως προορισμού εναλλακτικού τουρισμού.
- Αναβάθμιση όλων των αθλητικών υποδομών του Δήμου, αλλά και ενίσχυση των αθλητικών σωματείων και συλλόγων με τη διάκριση του Δήμου σε όλους τους τομείς του Αθλητισμού.
- Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός όλων των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για την ουσιαστική βελτίωση της Διοικητικής του ικανότητας, αλλά και την αποτελεσματικότητα -στην περιοχή- των υπηρεσιών προς τους πολίτες.
- Αξιοποίηση και ανάδειξη του μοναδικού φυσικού πλούτου του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου. Εκμετάλλευση των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Μεσσηνιακού Κόλπου. Αξιοποίηση, ανάδειξη και συντήρηση, όπου χρειάζεται, των ιστορικών μνημείων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
- Αντιμετώπιση των αδυναμιών της περιοχής.
- Στήριξη, ενδυνάμωση των υφιστάμενων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Ανάδειξή τους σε πανελλήνιο επίπεδο και θεσμοθέτηση νέων αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Αντιδιαβρωτική προστασία των ακτών
- Βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων
- Καθορισμός χρήσεων γης
- Προστασία και ανάδειξη ευαίσθητων οικοσυστημάτων
- Αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας – μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας
- Πληροφόρηση κατοίκων σε θέματα προστασίας και αναβάθμισης περιβάλλοντος
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Χωροταξικός σχεδιασμός
- Σχέδιο πόλης Καρδαμύλης
- Ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
- Αναβάθμιση, βελτίωση δικτύου μεταφορών
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
- Επέκταση – βελτίωση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων υδάτων
- Κατασκευή νέων δικτύων, όπου δεν υπάρχουν, Δημιουργία Βιολογικού Καθαρισμού
ΑΞΟΝΑΣ 2 ΥΓΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
- Αναβάθμιση υφιστάμενων δομών υγείας. Παροχή προληπτικού ιατρικού ελέγχου
- Δημιουργία δομών κοινωνικής πρόνοιας -Δημιουργία ΚΑΠΗ και γηροκομείου
- Ενίσχυση οικονομικά ασθενών πληθυσμιακών ομάδων
- Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση δημοτών
- Ανάπτυξη εθελοντισμού
ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
- Υποστηρικτικές δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
ΠΑΙΔΕΙΑ
- Αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών και δημιουργία νέων
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Βελτίωση αθλητικών υποδομών. Δημιουργία νέων
- Μαζικός αθλητισμός
- Ενίσχυση αθλητικών σωματείων
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- Συντήρηση, προβολή και ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς - Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
- Ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων και ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
- Ολοκλήρωση πολιτιστικών υποδομών και δημιουργία νέων
- Υποστήριξη της παραδοσιακής φυσιογνωμίας του Δήμου και ανάδειξη των ηθών και εθίμων
ΑΞΟΝΑΣ 3 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- Κατάρτιση ανέργων σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου
- Δημιουργία δομών καταπολέμησης της ανεργίας
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
- Αναδιάρθρωση πρωτογενή τομέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
- Δημιουργία λαϊκών αγορών
- Ανάδειξη τοπικών προϊόντων – ενίσχυση δευτερογενή τομέα
- Δημιουργία συνεταιριστικών οργανώσεων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- Προβολή του Δήμου μέσω έντυπου υλικού
- Ενίσχυση τουριστικής φυσιογνωμίας του Δήμου (ανάδειξη μονοπατιών, φαραγγιών, καλντεριμιών, μνημείων)
- Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
- Δημιουργία υποδομών προσέλκυσης τουριστών (Δημιουργία μαρίνας)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
- Καταγραφή και αξιοποίηση ακίνητης δημοτικής περιουσίας
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
- Διαδημοτική συνεργασία και συνεργασία με άλλους φορείς(διάνοιξη δρόμων σύνδεσης των Δήμων, συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, συνεργασία με ΤΕΙ, Νοσοκομείο, Ιερά Μητρόπολη Μάνης)
ΑΞΟΝΑΣ 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Διαρκής ενημέρωση και κατάρτιση αιρετών και προσωπικού των υπηρεσιών
- Ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών για ανταλλαγή τεχνογνωσίας
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΩΝ
- Λειτουργία υποστηρικτικών δομών εξυπηρέτησης των πολιτών
- Ενίσχυση διαφάνειας και ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής του πολίτη
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- Χρήση νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών
- Προμήθεια και εκσυγχρονισμός υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.
- Σύνταξη μελετών για έργα στην περιοχή
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
- Επισκευή, συντήρηση και δημιουργία νέων δημοτικών κτιρίων
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
- Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
- Δημοτική Αστυνομία